GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

26/02/2021 - Vlaams besluit over versoepeling van de VVB-regels in vaccinatietijden

BVR heft verplichting voor VVB’s op om met opdrachten van minstens 3 uur te werken wanneer ze ingezet worden voor vervoer van/naar vaccinatiecentra

We hadden het u al aangekondigd, nu wordt het officieel:

Op 4 maart verscheen in het Belgisch Staatsblad, een Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de inschakeling van exploitanten van diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder in het vervoer van personen van en naar een vaccinatiecentrum in het kader van de nationale vaccinatiecampagne tegen COVID-19

Geen verhuurovereenkomst van minstens 3 uur

Voor de vervioerders in Vlaanderen die in de overgangsperiode nog onder hun nieuwe VVB-vergunning werken, zijn volgende regels uitzonderlijk niet van toepassing voor het VVB-vervoer van en naar vaccinatiecentra

artikel 42, § 1, 4° tot en met 6°:

het voertuig mag slechts ter beschikking gesteld worden van een welbepaalde natuurlijke of rechtspersoon krachtens een schriftelijke overeenkomst naar het model vastgelegd door de Vlaamse regering, waarvan een exemplaar zich op de zetel van de onderneming bevindt, en een kopie aan boord van het voertuig, wanneer de ondertekening van de overeenkomst voorafgaat aan het instappen van de klant, of waarvan het origineel zich aan boord van het voertuig bevindt, in de andere gevallen. De schriftelijke overeenkomst vermeldt in elk geval dat het voertuig ter beschikking gesteld wordt van [de natuurlijke persoon of rechtspersoon (verv. decr. 13 februari 2004, art. 8, I: te bepalen door Vlaamse regering)] voor een duur van ten minste drie uren;

het voertuig mag zich noch op de openbare weg begeven noch erop stilstaan, indien het niet vooraf op de zetel van de onderneming verhuurd is;

het huurcontract slaat enkel op het voertuig en niet op de zitplaatsen ervan;

 

 

Tarieven van het VVB-vervoer van/naar de vaccinatiecentra:

Het bevoegde college kan (....)  de specifieke tarieven bepalen voor ritten die worden uitgevoerd van of naar een vaccinatiecentrum in het kader van de nationale vaccinatiecampagne tegen COVID-19.

 

U leest de tekst van het Vlaams Besluit door te klikken op de volgende link: BVR van 26 februari 2021 betreffende VVB-vervoer naar vaccinatiecentra.pdf

Top