GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

Privacybeleid

Uit zorg voor uw persoonlijke gegevens en voor onze relatie met de leden, en partners, heeft onze maatschappij de ambitie om op een transparante manier met uw persoons­gegevens om te gaan. De voorliggende verklaring heeft betrekking op uw wettelijke rechten en plichten. Lees aandachtig wat volgt.

I. Begrippen

In het onderstaande gegevensverwerkingsbeleid komen de volgende begrippen voor.

II. Onze maatschappij

Onze maatschappij is genaamd als volgt: Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

Onze maatschappij is bij de KBO ingeschreven onder het nr. 0409.739.975

Haar maatschappelijke zetel is gevestigd te Metrologielaan 8, 1130 Brussel.

III. Onze verwerkingsverantwoordelijke

De aangestelde verwerkingsverantwoordelijke is de heer Pierre Steenberghen

In de hoedanigheid van contactspersoon

Adres : Metrologielaan 8, 1130 Brussel

Als verwerkingsverantwoordelijke moet onze maatschappij de wettelijke vereisten respecteren inzake de gegevensverwerking voor doeleinden die zijzelf bepaalt. Zij is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van o.a. haar leden of partners.

Wanneer wij in de hoedanigheid van onderaannemer treden, handelen wij volgens de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke die ons die gegevens toevertrouwt.

IV. De gebruikte gegevens die op u betrekking hebben

Onze maatschappij verwerkt uw gegevens voor verschillende doeleinden. Uw gegevens worden hetzij online (inclusief per e-mail), hetzij offline verzameld. De onderhavige bedrijfspolitiek wordt toegepast ongeacht welke de verzamel- of verwerkingsmethode is.

Om u te identificeren, te contacteren en efficiënt van dienst te zijn, verzamelen wij de volgende gegevens:

De gebruiker verstrekt die informatie met volle kennis van zaken, o.a. wanneer hij ze zelf opneemt.

Wij gebruiken ook publieke gegevens of gegevens die we verzamelen bij derden. Die gegevens kunnen publiek zijn, bijvoorbeeld de gegevens betreffende de bestuurders van een vennootschap. U kunt ook bepaalde gegevens publiek bekendgemaakt hebben (bijvoorbeeld op sociale media). Onze maatschappij kan ertoe gebracht worden om gegevens te kopen bij andere vennootschappen. Die vennootschappen zijn verantwoordelijk voor de rechtmatige verzameling van de informatie die ze ons verstrekken. Die gegevens worden gebruikt voor direct marketing of om de juistheid van de gegevens in ons bezit te controleren.

Alle verzamelde persoonlijke gegevens worden bewaard voor een beperkte duur, in functie van het doel van de verwerking en enkel voor de duur die de toepasselijke wetgeving voorziet.

V. Rechtmatig belang

Onze Federatie moet als dusdanig kunnen functioneren. Het Europees reglement betreffende de bescherming van de persoonsgegevens spreekt van “rechtmatig belang”.

Als Federatie vormen een aantal rechtmatige belangen basis van de verwerkingen waarvoor wij instaan. Onze bezorgdheid is het waken over de kwaliteit van onze diensten, terwijl we tegelijk het evenwicht bewaren tussen de impact die deze verwerkingen op de privacy kunnen hebben en de rechtmatige belangen van onze onderneming.

Als u niettemin bezwaren maakt op bepaalde verwerkingen, kunt u contact met ons opnemen. U kunt ook de rechten uitoefenen die de reglementering eigen aan de persoonsgegevensverwerking u biedt.

VI. Onze onderaannemers en onze leveranciers

Voor de uitvoering van een aantal verrichtingen doen wij een beroep op:

Wij zien erop toe enkel de hulp in te roepen van partners en leveranciers die betrouwbaar zijn en een voldoende hoge veiligheidsgraad bieden voor het bijhouden van onze gegevens en de gegevens van onze leden.

Uw gegevens worden opgeslagen:

VII. De ledenrechten en de uitoefening ervan

Het Europees reglement biedt leden en potentiële leden de volgende rechten:

Recht tot inzage van de gegevens

U mag de gegevens raadplegen die wij verwerken en die op u betrekking hebben. Als u dit recht van toegang uitoefent, zullen wij proberen om u een zo compleet mogelijk overzicht te geven aangaande uw gegevens. Een aantal gegevens kunnen echter uit onze bestanden geschrapt zijn. Evengoed kan het zijn dat bepaalde gegevens die opgeslagen werden op dragers welke een veilige bewaring moesten bieden, mettertijd niet meer terug opgevraagd kunnen worden.

Recht tot rechtzetting van de gegevens

U mag aan de hiervoor genoemde verwerkingsverantwoordelijke vragen om een rechtzetting van uw gegevens of om uw gegevens aan te vullen.

Recht van verzet tegen een specifiek gebruik

Als u de manier betwist waarop wij uw gegevens in functie van onze rechtmatige belangen verwerken, mag u zich verzetten tegen een specifiek gebruik. Er bestaan echter gevallen waarin wij krachtens een wettelijke tekst een gegeven moeten verwerken.

Recht op schrapping van de gegevens

Als u een ongepaste verwerking van bepaalde gegevens vermoedt, mag u vragen om die gegevens te schrappen. Er bestaan echter gevallen waarin de schrapping ons bij wet niet toegestaan wordt.

Recht van verzet tegen een automatische verwerking

U mag zich verzetten tegen geautomatiseerde verwerkingen. Contacteer ons om te zien hoe wij het best aan uw vraag kunnen voldoen. Bepaalde verwerkingen zijn immers geautomatiseerd om u beter van dienst te kunnen zijn.

Recht om klacht in te dienen

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be.

Voor de uitoefening van die verschillende rechten is het devies: wees duidelijk in de aanvraag die u doet en bewijs uw identiteit.

Hebt u nog vragen, opmerkingen betreffende de verwerking van uw gegevens? Neem dan gerust contact op met de verwerkingsverantwoordelijke van onze maatschappij, die genoemd wordt onder punt III.

VII. De veiligheid van uw gegevens

Wij waken erover dat uw gegevens, waarvoor u ervoor gekozen hebt ze aan ons mee te delen, beschermd en beveiligd worden. Wij doen inspanningen om hun vertrouwelijkheid veilig te stellen en te verhinderen dat ze vervormd, beschadigd, vernietigd of ongeoorloofd aan derden blootgegeven worden.

Daartoe hebben wij fysieke, elektronische en organisatorische beschermingsmaatregelen getroffen om elk verlies, slecht gebruik, ongeoorloofde toegang of verspreiding, eventuele vervalsing of vernietiging van de gegevens te voorkomen.

Alle gegevens zijn vertrouwelijk. Wij hebben de toegang ertoe beperkt tot onze medewerkers die deze gegevens nodig hebben in het kader van de uitvoering van hun werk. Er geldt voor die laatstgenoemden een geheimhoudingsplicht en ze riskeren tuchtsancties als ze die plicht niet in acht nemen.

Top