GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

Professionele Diesel

Publicatie : 2004-12-31

FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER  

 
27 DECEMBER 2004. - Programmawet 
 
ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
 
De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :
 
TITEL I. - Algemene bepaling
 
HOOFDSTUK XVIII. - De belasting van energieproducten en elektriciteit
 
Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.
 
Afdeling III. - Vaststelling van het bedrag van de accijnzen
 
Art. 419. Bij het in verbruik stellen hier te lande worden elektriciteit en de onderstaande energieproducten onderworpen aan een als volgt vastgesteld tarief van de accijnzen :
 
Afdeling IV. - Vrijstellingen
 
Art. 429. 
 
§ 5. 1). De gasolie bedoeld in artikel 419, f), i), is vrijgesteld van de verhoging van de bijzondere accijns na 1 januari 2004, aan de hand van een terugbetaling, indien deze gasolie wordt gebruikt voor :
 
a) het bezoldigd vervoer van personen met motorvoertuigen die een taxidienst verzekeren; deze status wordt bevestigd door de gemeentelijke of gewestelijke overheid van het gebied van de uitbater;
 
b) het bezoldigd vervoer van personen met motorvoertuigen die een dienst voor het verhuren met chauffeurs uitmaken voor zover dit gebeurt met voertuigen die aangepast zijn voor het vervoeren van gehandicapte personen; deze status wordt bevestigd middels het goedkeuringsattest betreffende de aanpassing van een auto afgeleverd door de FOD Mobiliteit en Vervoer;
 
 
2) In afwijking van de artikelen 28 en 29 van de wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop, laatst gewijzigd bij de programmawet van 22 december 2003, wordt de terugbetaling bedoeld onder 1) toegestaan aan de persoon die het beoogde vervoer uitvoert en dit op schriftelijke aanvraag ingediend bij de diensten aangeduid door de directeur-generaal der douane en accijnzen.
 
Deze persoon is bovendien gehouden zich te laten registreren overeenkomstig de modaliteiten bepaald door deze directeur-generaal. Deze registratie dient voorafgaandelijk aan de aanvraag tot terugbetaling te gebeuren.
Het bewijs van de betaling van de bijzondere accijns wordt, te genoegen van de ambtenaren van de Administratie der douane en accijnzen, geleverd door de factuur opgesteld door de leverancier van de gasolie. De facturen opgesteld naar aanleiding van een betaling in contanten, geven geen recht op een terugbetaling.
 
3) Indien de bevoorrading van gasolie gebeurt bij een tankstation, dient de factuur opgesteld door de leverancier de volgende elementen te bevatten :
- de datum van de levering;
- het adres van het tankstation;
- het type en de hoeveelheid van de geleverde brandstof;
- de totale prijs van de brandstof;
- de nummerplaat van het voertuig.
 
Als overgangsmaatregel worden de facturen afgeleverd tussen 1 januari en 31 mei 2004 vrijgesteld van de vermelding van de nummerplaat van het voertuig.
De directeur-generaal der douane en accijnzen kan toestaan dat deze vermelding, op de facturen opgesteld vanaf 1 juni 2004, vervangen wordt door een andere vermelding. Dit kan worden aanvaard voor zover de persoon die de terugbetaling aanvraagt, ter ondersteuning van zijn boekhouding, de stukken bijhoudt die de administratie toelaten het verband tussen de factuur en het betrokken voertuig te leggen.
 
4) Indien de bevoorrading van gasolie gebeurt aan een opslagtank met brandstof die in verbruik werd gesteld en die toebehoort aan de persoon die de beoogde transporten uitvoert, dient deze persoon een administratie van de voorraden en bewegingen van de gasolie bij te houden. Deze voorraadadministratie dient de volgende elementen te bevatten :
- de situatie van de voorraad op 4 februari 2004 om 0 uur en op 1 januari om 0 uur van de volgende jaren;
- de aangekochte hoeveelheden met verwijzing naar de leveringsdata en de aankoopfacturen;
- per tankbeurt van een voertuig :
- de datum en het uur;
- de hoeveelheid;
- de nummerplaat van het voertuig;
- de kilometerstand van het voertuig;
- de identiteit van de chauffeur.
De directeur-generaal der douane en accijnzen kan toestaan dat deze voorraadadministratie andere gegevens bevat voor zover de regelmatigheid van de gevraagde terugbetaling gemakkelijk kan worden aangetoond.

 


Praktische informatie voor terugbetalingsaanvragen

Wie kan de terugbetaling vragen? :

- bezoldigd vervoer van personen met motorvoertuigen die een taxidienst verzekeren; 

- bezoldigd vervoer van personen met motorvoertuigen die een dienst voor het verhuren met chauffeurs uitmaken voor zover dit gebeurt met voertuigen die aangepast zijn voor het vervoeren van gehandicapte personen

Procedure voor de aanvraag van de terugbetaling

U vindt de benodigde documenten op de officiële website www.myminfin.be   – Vervolgens gaat u naar “formulieren” (rechtsreekse link: 

Daar vult u onder 'Thema" het thema: “accijnzen” in

Rechtstreekse link


Aanvraag vergunning :

Indien u in het verleden nog niet de terugbetalingsaanvragen heeft gedaan: om van de bijzondere accijns vrijgesteld te worden, moet u eerst beschikken over een VERGUNNING ENERGIEPRODUCTEN EN ELEKTRICITEIT (zie op het portaal www.myminfin.be, het formulier onder  ENERELEC : Energieproducten en elektriciteit:

Aanvraagformulier voor een vergunning energieproducten en elektriciteit andere dan onder de schorsingsregeling inzake accijnzen.

Aanvraag terugbetaling :

Vervolgens kan u de aanvraag tot terugbetaling indienen aan de hand van het formulier dat op dezelde plaats sataat in www.myminfin.be:  

Nieuw webformulier 10/2019:

De aanvragen kan u pas indienen na het einde van de maanden (veel bedrijven dienen de aangifte 1 maal per kwartaal in).

Noteer verder nog dat bijlagen :

DIESEL B : "Professionele diesel kader B – Eindgebruiker met een private pomp"

en 

DIESEL-A : "Vrijstelling van de verhoging van de bijzondere accijns na 1 februari 2004 - Kader A – Taxi’s – Bezoldigd vervoer"

Niet meer dienen toegevoegd te worden bij uw aangifte.

Het bedrag dat voor beroepsvervoer terugbetaald wordt, bedraagt momenteel € 0,063 per liter (dit is het fameuze "cliquet"). Evolutie van het bedrag van dit cliquet sinds 2011:

Onderstaand kan u een tabel vinden met betrekking tot de terugvorderbare accijnzen in het kader van de ‘professionele diesel’ (bedragen gekend per 2/2/2023):

 • 01/01/2020 tot 31/12/2021: € 247,6158/1000 l.
 • 01/01/2022 tot 18/03/2022: € 226,9716/1000 l.
 • 19/03/2022 tot 31/12/2022: €  82,3435/1000 l.
 • 01/01/2023 tot 06/02/2023: €  60,4384/1000 l.
 • 07/02/2023 tot 17/02/2023: €  96,3884/1000 l.
 • 18/02/2023 tot 24/02/2023 : € 106,7384/1000 l.
 • 25/02/2023 tot xx/xx/2023 : € 117,4384/1000 l
 • 01/04/2023 tot 31/12/2023: € 205,0665/1000 l.
 • 01/01/2024: € 204,0665/1000l
 • 01/01/2025: € 203,0665/1000l
 • 01/01/2026: €202,0665/1000l 

 

Top