GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

Juryleden voor advies elektrische taxi

Publicatie : 2013-06-25

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

13 JUNI 2013. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanwijzing van de leden van de jury belast met het uitbrengen van een advies betreffende de vergunningsaanvragen voor het exploiteren van elektrische voertuigen als taxivoertuig

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
Gelet op de ordonnantie van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur, het artikel 28;
Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 maart 2007 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur;
Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 september 2003 houdende bepaling van de aanvullende criteria volgens dewelke de vergunningsaanvragen voor het exploiteren van een taxidienst onderzocht worden alsook, van de vorm en de inhoud van het bericht bestemd voor het publiek en van de onderzoeksprocedure van de aanvragen, het artikel 5;
Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 juni 2012 betreffende elektrische taxi's;
Op voorstel van de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Vervoer,
Na beraadslaging,
Besluit :

Artikel 1. Worden aangewezen in de hoedanigheid van juryleden belast met de voorbereiding van het onderzoek en, in voorkomend geval, de vergelijking van de vergunningsaanvragen voor het exploiteren van elektrische voertuigen als taxi's en met het uitbrengen van een advies dienaangaande, overeenkomstig het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 juni 2012 betreffende de elektrische taxi's en artikel 5 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 september 2003 houdende bepaling van de aanvullende criteria volgens dewelke de vergunningsaanvragen voor het exploiteren van een taxidienst onderzocht worden alsook van de vorm en de inhoud van het bericht bestemd voor het publiek en van de onderzoeksprocedure van de aanvragen :
- in de hoedanigheid van vertegenwoordigers van de Directie Taxi's van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : Mevr. Julie LOMBAERTS (effectief lid), Mevr. Sabrina CUYPERS (plaatsvervangend lid), de heer Antonio MENDES MURTEIRA (plaatsvervangend lid) en Mevr. Michaela POPESCU (plaatsvervangend lid);
- in de hoedanigheid van effectief lid zetelend in het Gewestelijk Adviescomité voor de taxi's en huurvoertuigen met chauffeur : de heer Kristof DE MESMAEKER (effectief lid), de heer Abdelghani ALHAMMOUMI (plaatsvervangend lid), de heer Mustafa BEGGAR (effectief lid) en de heer Khalid ED-DENGUIR (plaatsvervangend lid);
- in de hoedanigheid van effectief lid zetelend in het Gewestelijk Adviescomité voor de taxi's en huurvoertuigen met chauffeur, als vertegenwoordigers van de gebruikers van het vervoer : de heer Patrick BROHAN (effectief lid) en Mevr. Martine GOOSKENS (plaatsvervangend lid).

Art. 2. Het voorzitterschap van de jury wordt waargenomen door Mevr. Julie LOMBAERTS en, in haar afwezigheid, Mevr. Michaela POPESCU.

Art. 3. De minister bevoegd voor bezoldigd vervoer van personen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 13 juni 2013.
Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering :
De Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking,
R. VERVOORT
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
belast met Openbare Werken en Vervoer,
Mevr. B. GROUWELS

 

 

 

 

Top