GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

Tarieven Taxi Brussel

 

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ter bepaling van de tarieven die van toepassing zijn op de taxidiensten

Meest recente wijziging : KB van 18 april 2013 (BS 07/05/2013) 

 

Publicatie : 2010-10-14

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

 

26 AUGUSTUS 2010. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ter bepaling van de tarieven die van toepassing zijn op de taxidiensten

Geconsolideerde versie

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op de ordonnantie van 27 april 1995 inzake de taxidiensten en de verhuurdiensten van voertuigen met chauffeur, inzonderheid op artikel 29, gewijzigd bij de ordonnanties van 11 juli 2002 en 20 juli 2006;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 februari 2008 ter bepaling van de tarieven die van toepassing zijn op de taxidiensten;

Gelet op het positief advies van het Gewestelijk Adviescomité voor de taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur, gegeven op 29 juli 2010;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 10 augustus 2010;

Overwegende dat het tarief dat van toepassing is op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ongewijzigd is sedert 2008;

Op voorstel van de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Openbare Werken en Vervoer;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Het tarief voor het vervoer per taxi wordt als volgt vastgesteld :

1. Kilometerprijs :

Tarief I : euro 1,80;

Tarief II : euro 2,70.

2. Instapgeld : euro 2,40.

3. Wachtgeld per uur : euro 30.

4. Forfaitaire toeslag voor de nachtritten : euro 2,00.

Art. 2. Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 februari 2008 ter bepaling van de tarieven die van toepassing zijn op de taxidiensten, wordt opgeheven.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2013.

De Minister bevoegd voor Bezoldigd Vervoer van Personen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 26 augustus 2010.

De Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening en Monumenten & Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking,

Ch. PICQUE

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Openbare Werken en Vervoer,

Mevr. B. GROUWELS

 

Publicatie : 2013-05-07

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

18 APRIL 2013. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 augustus 2010 ter bepaling van de tarieven die van toepassing zijn op de taxidiensten

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
Gelet op de ordonnantie van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur, gewijzigd bij de ordonnanties van 11 juli 2002 en 20 juli 2006, artikel 29;
Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 augustus ter bepaling van de tarieven die van toepassing zijn op de taxidiensten;
Gelet op het sectorakkoord van het Gewestelijk Adviescomité voor de taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur van 29 juli 2010;
Op voorstel van de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Vervoer;
Na beraadslaging;
Gelet op het openbaar nut van de dienst,

Besluit :
Artikel 1. In artikel 1 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 augustus 2010 worden de cijfers « 1,60 » vervangen door de cijfers « 1,80 ».

Art. 2. Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 december 2011 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 augustus 2010 ter bepaling van de tarieven die van toepassing zijn op de taxidiensten wordt opgeheven.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2013.

Art. 4. De Minister bevoegd voor bezoldigd Vervoer van personen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 18 april 2013.
Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering :
De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking,
Ch. PICQUE
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
belast met Openbare Werken en Vervoer,
Mevr. B. GROUWELS Art. 3. De Minister bevoegd voor Bezoldigd Vervoer van Personen is belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel, 16 december 2011.
Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering :
De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking,
Ch. PICQUE
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Openbare Werken en Vervoer,
Mevr. B. GROUWELS


Publicatie : 2012-01-12

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

16 DECEMBER 2011. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 augustus 2010 ter bepaling van de tarieven die van toepassing zijn op de taxidiensten

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op de ordonnantie van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur, gewijzigd bij de ordonnanties van 11 juli 2002 en 20 juli 2006, inzonderheid op artikel 29;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 augustus ter bepaling van de tarieven die van toepassing zijn op de taxidiensten;

Gelet op het sectorakkoord van het Gewestelijk Adviescomité voor de taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur van 29 juli 2010;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 augustus 2010 dat voorziet in een jaarlijkse indexering van de tarieven van toepassing op de taxidiensten;

Gelet op het advies van het Raadgevend Comité voor de taxi's, uitgebracht op 29 november 2011;

Op voorstel van de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Vervoer;

Na beraadslaging;

Gelet op het openbaar nut van de dienst,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 1 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 augustus 2010 worden de cijfers « 1,60 » vervangen door de cijfers « 1,66 »

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 februari 2012.

Art. 3. De Minister bevoegd voor Bezoldigd Vervoer van Personen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 16 december 2011.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering :

De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking,

Ch. PICQUE

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Openbare Werken en Vervoer,

Mevr. B. GROUWELS

  

Publicatie : 2011-03-18

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

3 MAART 2011. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 augustus 2010 ter bepaling van de tarieven die van toepassing zijn op de taxidiensten

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op de ordonnantie van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur, gewijzigd bij de ordonnanties van 11 juli 2002 en 20 juli 2006, het artikel 29;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 februari 2008 ter bepaling van de tarieven die van toepassing zijn op de taxidiensten;

Gelet op het ministerieel besluit van 29 juli 2008 tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 januari 2002 houdende vaststelling van de maximumprijzen voor het vervoer van taxi’s;

Gelet op het sectorakkoord van het Gewestelijk Adviescomité voor de taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur van 29 juli 2010;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 augustus 2010 dat voorziet in een jaarlijkse indexering van de tarieven van toepassing op de taxidiensten;

Op voorstel van de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Vervoer;

Na beraadslaging;

Gelet op het openbaar nut van de dienst,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 1, 1°, van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 augustus 2010 worden de cijfers « 1,50 » vervangen door de cijfers « 1,60 ».

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 15 maart 2011.

Art. 3. De Minister bevoegd voor bezoldigd Vervoer van personen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 3 maart 2011.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering :

De Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking,

Ch. PICQUE

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Openbare Werken en Vervoer,

Mevr. B. GROUWELS

 

Publicatie : 14-10-2010

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

 

26 AUGUSTUS 2010. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van de artikelen 33, § 1, en 43 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 maart 2007 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur

 

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op de ordonnantie van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur, gewijzigd bij de ordonnanties van 11 juli 2002 en 20 juli 2006;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 mars 2007 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur, gewijzigd bij het besluit van 8 juli 2010;

Gelet op het sectorakkoord van het Gewestelijk Adviescomité voor de taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur van 29 juli 2010;

Overwegende dat de tarieven die van toepassing zijn op de taxi’s verhoogd worden door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 augustus 2010, overeenkomstig het sectorakkoord van 29 juli 2010; dat meer bepaald kilometertarief 1 verhoogd wordt (van 1,35 euro naar 1,50 euro), maar kilometertarief 2 niet (dat 2,70 euro blijft); dat tarief 2 derhalve niet meer het dubbele is van tarief 1; dat het bijgevolg noodzakelijk is artikel 43, § 1 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 mars 2007 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur, in die zin te wijzigen;

Overwegende dat het Adviescomité bij het afsluiten van het sectorakkoord van 29 juli 2010 gewenst heeft dat het aanplakbiljet met inlichtingen dat in de taxi’s bevestigd moet worden, niet enkel in het Nederlands en het Frans zou opgesteld zijn doch tevens in het Engels; dat de artikelen 33, § 1, en 43, § 2 van het besluit van 29 maart 2007 in die zin moeten gewijzigd worden, evenals het bijgevoegd model;

Op voorstel van de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Vervoer;

Na beraadslaging;

Gelet op het openbaar nut van de dienst,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 33, § 1, lid 4, van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 maart 2007 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur worden de woorden » Information - Complaints » ingelast tussen de woorden « Informations - Réclamations - Informatie - Klachten » en de woorden « gevolgd door het telefoonnummer ».

Art. 2. Artikel 43 van hetzelfde besluit wordt gewijzigd als volgt :

1° in paragraaf 1 worden de woorden « enkelvoudige », « dubbele » en « dubbel » telkens opgeheven.

2° in paragraaf 2, lid 1, worden de woorden « in het Frans, Nederlands en Engels » ingelast tussen de woorden « permanent en duidelijk leesbaar » en de woorden « de hierna volgende tekst te worden aangebracht : TARIEF ».

3° in paragraaf 2, laatste lid, worden de woorden « Engels of » opgeheven.

Art. 3. In hetzelfde besluit, wordt de enige bijlage waarvan sprake in artikel 43, § 2, en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 15 juni 2007 (Ed. 3, p. 32815) vervangen door de bij dit besluit gevoegde bijlage.

Art. 4. Dit besluit treedt in werking op 1 september 2010.

Art. 5. De Minister bevoegd voor het bezoldigd Vervoer van Personen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 26 augustus 2010.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering :

De Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking,

Ch. PICQUE

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Openbare Werken en Vervoer,

Mevr. B. GROUWELS

Bijlage bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 augustus 2010 tot wijziging van artikelen 33, § 1, en 43 van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 maart 2007 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur

 

NUMERO D'IDENTIFICATION . . . . .
TARIF
Prise en charge : . . . . . euros.
Prix kilométrique I : . . . . . euro.
Prix kilométrique II : . . . . . euros.
Attente : . . . . . euros/heure.
Le service, la T.V.A. et le pourboire sont compris dans le prix indiqué au taximètre.
Informations - Réclamations : 0800 14 795
 
IDENTIFICATIENUMMER . . . . .
TARIEF
Instapgeld : . . . . . euro.
Kilometerprijs I : . . . . . euro.
Kilometerprijs II : . . . . . euro.
Wachtgeld : . . . . . euro/uur.
Dienst, btw en fooi zijn inbegrepen in de prijs aangegeven op de taximeter.
Informatie - Klachten : 0800 14 795
 
IDENTIFICATION NUMBER . . . . .
RATES :
Starting Fee : . . . . . euro.
Price per kilometre I : . . . . . euro.
Price per kilometre II : . . . . . euro.
Waiting time : . . . . . euro/hour.
Service, V.A.T. and tips are included in the price displayed on the taximeter.
Information B Complaints : 0800 14 795

 

Gezien om als bijlage gevoegd te worden bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van de artikelen 33, § 1, en 43 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 maart 2007 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering :

De Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking,

Ch. PICQUE

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering

belast met Openbare Werken en Vervoer,

Mevr. B. GROUWELS

Top