GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

Inwerkingtreding van arts 13, 14, 26 en 31 van de ordonnantie

Publicatie : 1995-12-29

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

26 OKTOBER 1995. - Besluit van de Brusselse Hoofdstdelijke regering tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 13, 14, 26 en 31 van de ordonnantie van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur.

De Brusselse Hoodstedelijke Regering,

Gelet op de ordonnantie van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur, inzonderheid op artikel 45;

Op voorstel van de Minister-Voorzitter bevoegd voor het bezodigd vervoer van personen, de hem toegevoegde Staatssecretaris en de Minister van Financiën,

Besluit :

Artikel 1.

De artikelen 13, 14, 26 en 31 van de ordonnantie van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur treden in werking op 1 januari 1996.

Artikel 2.

De Minister bevoegd voor het bezoldigd vervoer van personen, de hem toegevoegde Staatssecretaris en de Minister van Financiën zijn, iedere wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 26 oktober 1995.

Door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering:

De Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Werkgelegenheid, Huisvesting en Monumenten en Landschappen,

Ch. PICQUE

De Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister-Voorzitter,

E. TOMAS

De Minister bevoegd voor Economie, Financiën, Begroting en Buitenlandse betrekkingen,

J. CHABERT

Top