GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

Minimumtarieven verhuurdiensten met chauffeur

Minimumtarieven van toepassing op de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur

 
Publicatie : 2008-04-07
 
MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
 
 
20 MAART 2008. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ter vastlegging van de minimumtarieven van toepassing op de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur
 
De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
Gelet op de ordonnantie van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur, gewijzigd bij het besluit van 13 december 2001 en de ordonnanties van 11 juli 2002 en 20 juli 2006, inzonderheid op artikel 29;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, van 25 februari 2008;
Op voorstel van de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit en Openbare Werken;
Na beraadslaging;

Besluit :

Artikel 1. De minimumtarieven van toepassing op de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur zijn de volgende :
- euro 90 excl. BTW voor een contract met een minimumduur van drie uur;
- euro 30 excl. BTW per bijkomend uur;
Deze bedragen kunnen jaarlijks geïndexeerd worden op de verjaardagsdatum van de inwerkingtreding van dit besluit.
De indexatie gebeurt door middel van de coëfficiënt die wordt bekomen door het indexcijfer van de maand waarin dit besluit in het Belgisch Staatsblad is gepubliceerd verjaart te delen door het indexcijfer van de maand van de publicatie van dit besluit in het Belgisch Staatsblad.
Na toepassing van de coëfficiënt worden de bedragen afgerond naar het lagere veelvoud van 50 cent.
 
Art. 2. Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 mei 1995 ter vastlegging van de minimumtarieven van toepassing op de verhuurdiensten van voertuigen met chauffeur wordt opgeheven.
 
Art. 3. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4. De Minister tot wiens bevoegdheid de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur behoort, wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

 
Brussel, 20 maart 2008.
Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering :
De Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking,
Ch. PICQUE
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit en Openbare Werken,
P. SMET
 

        

 

 

 

 

 

 

Top