GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

Vermindering van de taksen op verzekeringen

    

    

Publicatie : 2003-05-14

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

22 APRIL 2003. - Wet tot wijziging van de artikelen 1752 en 1762 van het Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen betreffende het wegvervoer en de zee- en binnenvaartverzekeringen (1)

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1. - Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2. - Artikel 1752 van het Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen, gewijzigd bij de wet van 5 juli 1998, wordt vervangen als volgt :
" Art. 1752. - De taks wordt eveneens verminderd tot 1,40 pct. :
1° voor de verzekeringen inzake zee- en binnenvaart en de verzekeringen tegen de risico's van vervoer te land of te lucht, wanneer zij betrekking hebben op de goederen;
2° voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekeringen inzake motorrijtuigen en de verzekeringen van materiële schade, wanneer zij betrekking hebben op :
- autovoertuigen die, op basis van een vergunning, aangewend worden hetzij voor een taxidienst hetzij voor verhuring met bestuurder , overeenkomstig de wet van 27 december 1974 betreffende de taxidiensten en de ordonnantie van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur;
- autobussen en autocars met hun aanhangwagens;
- een motorvoertuig dat uitsluitend bestemd is voor het vervoer van goederen over de weg en een maximaal toegelaten massa heeft van meer dan 3,5 ton en minder dan 12 ton.
Worden met de in het eerste lid, 2°, derde gedachtenstreepje, bedoelde motorvoertuigen gelijkgesteld, de aanhangwagens waarvan de maximaal toegelaten massa meer dan 3,5 ton bedraagt en minder dan 12 ton. "


Art. 3. - In artikel 1762, eerste lid van het Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen, gewijzigd bij de wetten van 30 juni 1956, 28 maart 1960, 17 juli 1963, 31 augustus 1963, 24 december 1963, 19 februari 1969, het koninklijk besluit nr. 3 van 24 december 1980, de wetten van 28 december 1983, 7 december 1988, 20 juli 1990, 28 december 1992 en 5 juli 1998, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
A) de bepaling onder 9° opgeheven bij artikel 42, 2°, van de wet van 7 december 1988, wordt hersteld in de volgende lezing :
" 9° alle andere verzekeringen inzake zeevaart en binnenvaart dan deze vermeld in de artikelen 1752, 1°, en 1762, 10°; "
B) een 10°bis wordt ingevoegd, luidende :
" 10°bis . De verplichte aansprakelijkheidsverzekeringen inzake motorrijtuigen en de verzekeringen van materiële schade, wanneer zij betrekking hebben op een motorvoertuig of een samenstel van voertuigen die worden gedekt door een zelfde contract, indien het motorvoertuig of het samenstel van voertuigen uitsluitend bestemd is voor het goederenvervoer over de weg en waarvan de maximaal toegelaten massa ten minste 12 ton bedraagt.
Worden met deze motorvoertuigen gelijkgesteld, de aanhangwagens waarvan de maximaal toegelaten massa ten minste 12 ton bedraagt en de opleggers, speciaal gebouwd om aan een motorvoertuig te worden gekoppeld met het oog op het goederenvervoer over de weg; ".


Art. 4. - De jaarlijkse taks op de verzekeringscontracten geheven op de verzekeringscontracten en voertuigen onder de voorwaarden van artikel 1752 en artikel 1762, eerste lid, 9° en 10bis , van het Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen, ingevoegd door de artikelen 2 en 3 van deze wet, kan worden teruggegeven, desgevallend onder aftrek van de overeenkomstig voormeld artikel 2 van deze wet verschuldigde taks, indien de taks werd betaald op de in de periode van 1 januari 2000 tot de dag van de inwerkingtreding van dit artikel vervallen premies.
De terugbetaling wordt verricht aan de verzekeringnemer. Zij moet door de verzekeringnemer aangevraagd worden aan de directeur van de Opsporings- en documentatie-diensten van de registratie Brussel binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf de dag van de bekendmaking van deze wet in het Belgisch Staatsblad . De directeur meldt de ontvangst van de aanvraag de dag zelf waarop hij deze ontvangt.
De terugbetaling is ondergeschikt aan het voorleggen van documenten die het bestaan van de oorzaak der terugbetaling rechtvaardigen. De Minister van Financiën bepaalt de modaliteiten van de aanvraag en de inhoud van de zowel door de verzekeringnemer als door de in artikel 177 van het Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen bedoelde belastingschuldigen voor te leggen documenten.
De terugbetaling wordt geordonnanceerd door de ambtenaar aangeduid door of vanwege de Minister van Financiën.
Wanneer de rechthebbende houder is van een bankrekening, gebeurt de terugbetaling door middel van een overschrijving; in het tegengestelde geval gebeurt ze door middel van een postassignatie.
Voor het overige zijn de bepalingen van het Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen van toepassing op de teruggaven bepaald in dit artikel.

Art. 5. De artikelen 2, 3 en 4 zijn van toepassing op de premies die vanaf 1 januari 2000 vervallen.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 22 april 2003.
ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Financiën,
D. REYNDERS
Met 's Lands zegel gezegeld :
De Minister van Justitie,
M. VERWILGHEN
_______
Nota
(1) Parlementaire verwijzingen :
Stukken van de Kamer van volksvertegenwoordigers :
50-2299 - 2002/2003
- Nr. 1 : Wetsontwerp.
- Nr. 2 : Amendementen.
- Nr. 3 : Verslag.
- Nr. 4 : Tekst aangenomen door de commissie.
- Nr. 5 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat.
Integraal Verslag : 1 april 2003.
Stukken van de Senaat :
2-1583 - 2002/2003 :
- Nr. 1 : Ontwerp geëvoceerd door de Senaat
- Nr. 2 : Verslag

Top