GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

Juryleden onderzoek vergunningsaanvragen

Publicatie : 2008-07-30
 
MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

17 JULI 2008. - Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot aanstelling van de leden van de jury belast met het uitbrengen van een advies betreffende de vergunningsaanvragen om een taxidienst te exploiteren

De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, zoals met name gewijzigd door de bijzondere wetten van 8 augustus 1988, 16 juli 1993, 13 juli 2001, 12 augustus 2003, 25 april 2004 en 13 september 2004, met name artikel 6, § 1, X, 8°;
Gelet op de ordonnantie van de Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur, gewijzigd door de ordonnanties van 11 juli 2002 en 20 juli 2006, met name artikel 5;
Gelet op het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 4 september 2003 houdende bepaling van de aanvullende criteria volgens dewelke de vergunningsaanvragen voor het exploiteren van een taxidienst onderzocht worden alsook, van de vorm en de inhoud van het bericht bestemd voor het publiek en van de onderzoeksprocedure van de aanvragen, met name artikel 5, 2e en 3e lid;
Op voorstel van de Minister van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Mobiliteit en Openbare Werken;
Na erover te hebben beraadslaagd,
Besluit :

Artikel 1. Worden aangesteld tot leden van de jury belast met het voorbereiden van het onderzoek en, in voorkomend geval, het vergelijken van de vergunningsaanvragen om een taxidienst te exploiteren en daarover een advies uit te brengen, in overeenstemming met artikel 5 van het besluit van 4 september 2003 houdende bepaling van de aanvullende criteria volgens dewelke de vergunningsaanvragen voor het exploiteren van een taxidienst onderzocht worden alsook, van de vorm en de inhoud van het bericht bestemd voor het publiek en van de onderzoeksprocedure van de aanvragen :
- als vertegenwoordigers van de Directie Taxi’s van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : Mevr. Michaela Popescu, directrice (effectief lid), Mevr. Sabrina Cuypers (plaatsvervangend lid), Mevr. Véronique Vanberg (effectief lid) en de heer Antonio Mendes Murteira (plaatsvervangend lid);
- als effectieve leden van het Gewestelijk Adviescomité voor de taxi's en huurvoertuigen met chauffeur : de heer Michel Petre (effectief lid), de heer Noureddine Ben Mahmoud Ben Brik (plaatsvervangend lid), de heer Claude Fievez (effectief lid) en de heer Koen Vandekerkhove (plaatsvervangend lid);
- als effectief lid van het Gewestelijk Adviescomité voor de taxi's en huurvoertuigen met chauffeur en als vertegenwoordiger van de gebruikers van het vervoer : de heer Didier Smeyers (effectief lid) en de heer D. Lefebvre (plaatsvervangend lid).

Art. 2. Het voorzitterschap van de jury wordt waargenomen door Mevr. Michaela Popescu en, in haar afwezigheid, door Mevr. Véronique Vanberg.

Art. 3. De Minister die bevoegd is voor de Taxidiensten, wordt belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel, 17 juli 2008.

Voor de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest :
De Minister-President van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking,
Ch. PICQUE
De Minister van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Mobiliteit en Openbare Werken,
P. SMET

 

 

 

 

 

Top