GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

Visuele identiteit van de taxivoertuigen

 

21 APRIL 2016. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 maart 2011 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 maart 2007 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur en houdende vaststelling van de nieuwe visuele identiteit van de taxivoertuigen

Artikel 1. In artikel 4, tweede lid van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 maart 2011 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 maart 2007 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur en houdende vaststelling van de nieuwe visuele identiteit van de taxivoertuigen : a) het woord "en" wordt tussen de woorden "lichtborden" en "van een systeem van vastmaking" ingevoegd ; b) de woorden "en een alarmsysteem" worden geschrapt.

Publicatie : 2011-03-18

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

3 MAART 2011. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 maart 2007 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur en houdende vaststelling van de nieuwe visuele identiteit van de taxivoertuigen


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
Gelet op de ordonnantie van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur, gewijzigd bij de ordonnanties van 11 juli 2002 en 20 juli 2006, het artikel 28, derde lid, 2°;
Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 maart 2007 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur;
Gelet op de bijlage gevoegd bij voorliggend besluit dat de voorschriften en het technische schema bevat van het taxivoertuig;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, ontvangen op 12 oktober 2010;
Gelet op het akkoord van de minister van Begroting, ontvangen op 28 oktober 2010;
Gelet op het advies nr. 48.901/4 van de Raad van State, gegeven op 1 december 2010 en gelet op het advies nr 49.206/4 gegeven op 23 februari 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op voorstel van de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Vervoer;
Na beraadslaging,

 
Besluit :
 
Artikel 1. Artikel 32, § 1, 10° van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 maart 2007 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur wordt vervangen door volgende tekst :
« 10° de voor een taxidienst bestemde voertuigen moeten zwart zijn en voorzien zijn van de aanduidingen vermeld in de bijlage van dit besluit :
a) Een zelfklevende of magnetische horizontale band in zwart en mango-geel dambordmotief geplaatst op de hele lengte van de twee deuren van beide flanken op de lijn van het koetswerk, reëel of visueel, boven de wielen;
b) Het identificatienummer van de taxi in mango-geel op de twee achtervleugels, boven de achterwielen;
c) Een iris in mango-geel aan beide flanken aan de voorkant en achterkant van de band. »

 
Art. 2. De exploitant waarvan een of meerdere voor een taxidienst bestemde voertuigen, in gebruik genomen vóór de inwerkingtreding van dit besluit, een koetswerk in witte kleur hebben, is gemachtigd deze voertuigen te blijven gebruiken zolang zij in overeenstemming zijn met de bepalingen uit het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 maart 2007 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur.
 
Art. 3. De exploitant waarvan een of meerdere voor een taxidienst bestemde voertuigen, in gebruik genomen vóór de inwerkingtreding van dit besluit en voorzien van een zwart koetswerk beschikken over een termijn van zes maanden te rekenen vanaf de inwerkingtreding van dit besluit om te voldoen aan de voorwaarden bedoeld in artikel 1.
 
Art. 4. De voor een taxidienst bestemde voertuigen moeten voorzien zijn van een verklikkerlicht, overeenkomstig artikel 39 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 maart 2007 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur en overeenkomstig de aanduidingen vermeld in bijlage van dit besluit.
Het verklikkerlicht heeft een romp voorzien van lichtborden, van een system van vastmaking en een alarmsysteem.
Het serienummer wordt gegrifd op één kant van het verklikkerlicht en de iris wordt gegrifd op twee kanten van het verklikkerlicht.
Het verklikkerlicht is zwart van kleur, omgeven door een mango-geel dambord.

 
Art. 5. Dit besluit treedt in werking op 1 maart 2011.
 
Art. 6. De Minister bevoegd voor bezoldigd Vervoer van personen is belast met de uitvoering van dit besluit.
 
Brussel, 3 maart 2011.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering :
De Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening en Monumenten & Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking,
Ch. PICQUE
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
belast met Openbare werken en Vervoer,
Mevr. B. GROUWELS

3 MAART 2011. - Bijlage bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 maart 2007 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur

 
Technische clausules voor de zelfklevende of magnetische banden
 
De banden
Het zwart en mangogeel (RAL 1003) dambordmotief in vinyl met zelfklevende of magnetische rug van 80 mm hoogte en +/- 2200 mm lengte (variabel volgens het type voertuig gaande van de voordeur tot de achterdeur).
De band in zelfklevende vinyl is bestemd voor langdurig extern nuttig gebruik voor het merken van het voertuig met lichte afwijkingen en is verwijderbaar.
De band met magnetische rug is voorzien voor een verpersoonlijking van de voertuigen en heeft een dikte van 0,8 tot 1mm.
De band is bestendig tegen UV-stralen, slechte weersomstandigheden, afslijping en frequente reinigingen.
De bedrukking van het dambordmotief is hetzij digitaal + beschermingslaminaat, hetzij door serigrafie + beschermingsvernis met « oplosbare » UV-bestendige inkt.
De afwerking is glanzend.

 
Het identificatienummer van de taxi
Het bestaat uit twee « nummerblokken » in mangogeel (RAL 1003) en zwart waarop het identificatienummer van het voertuig staat, in vinyl met zelfklevende of magnetische rug van 80 mm hoog en 400 mm lang.
Het « nummerblok » in zelfklevende vinyl is bestemd voor langdurig extern nuttig gebruik voor het merken van het voertuig met lichte afwijkingen en is verwijderbaar.
Het « nummerblok » met magnetische rug is voorzien voor de verpersoonlijking van voertuigen en heeft een dikte van 0,8 tot 1 mm.
Het « nummerblok » met een rug in static heeft een laag in micro-zuignapjes.
De bedrukking is hetzij digitaal met « oplosbare » UV-bestendige inkt + beschermingslaminaat. De afwerking is glanzend
Het is bestendig tegen UV-stralen, slechte weersomstandigheden, afslijping en frequente reinigingen.

 
Plaatsing van de band
De plaatsing van de banden wordt bepaald door bijgevoegd schema : in het algemeen wordt de bovenkant van de band parallel geplaatst met de lijn van het koetswerk (werkelijk of visueel) die zich min of meer ter hoogte van de deurklinken bevindt, de plaatser moet echter over de precieze plaatsing oordelen in functie van de krommingen eigen aan elk voertuig.
Bepaalde zones met lichte welvingen (bijvoorbeeld onder de deurklinken) kunnen bedekt worden door vormverandering met warmte of onbedekt worden gelaten door te knippen indien dat adequater lijkt.


 
Plaatsing van de nummers
De « nummerblokken » moeten zich op één lijn bevinden in het verlengde van de band in dambordmotief. Ze worden op de twee achtervleugels geplaatst, ter hoogte van de wielen, volgens het schema gevoegd in bijlage.
 
 
Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 maart 2007 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur.

Brussel, 3 maart 2011.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering :

De Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening en Monumenten & Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking,
Ch. PICQUE
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
belast met Openbare werken en Vervoer,
Mevr. B. GROUWELS

 

 

Top