GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

Tarieven Collectieve taxi's

 

 

 

Publicatie : 2010-03-09

 

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

 

4 FEBRUARI 2010. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ter vastlegging van de tarieven van toepassing op de collectieve taxi's


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
Gelet op de ordonnantie van 27 april 1995. betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur, inzonderheid op artikelen 2, c), 28 en 29;
Gelet op het besluit van 29 mei 2008 tot vaststelling van de bijzondere exploitatievoorwaarden van collectieve taxi's;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, van 21 januari 2010;
Op voordracht van de Minister tot wier bevoegdheid Openbare Werken en Vervoer behoren,

 

Besluit :
 

Artikel 1. Het tarief van toepassing op de diensten van collectieve taxi's bedraagt 6 euro voor een rit. 
Het tarief bedraagt 5 euro per rit voor de houders van een M.I.V.B.-abonnement of houder van een MOBIB-kaart die toegang verleent tot het M.I.V.B.-vervoersnet.
De prijs van de rit wordt aan de chauffeur betaald op het ogenblik van het instappen van de taxi.

 

Art. 2. Het besluit van de Brusselse Hoofdelijke Regering van 29 mei 2008 ter vastlegging van de tarieven van toepassing op de collectieve taxi's wordt opgeheven.
 

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 9 april 2010.
 

Art. 4. De Minister bevoegd voor de Taxidiensten is belast met de uitvoering van dit besluit.
 

Brussel, 4 februari 2010.
Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering :
De Minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking,
Ch. PICQUE
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
belast met Openbare Werken en Vervoer,
Mevr. B. GROUWELS

 

 

 

Top