GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

11/03/2024 - Werkgevers: Controleer het taalkennisniveau NL van uw chauffeurs

Werkgevers kunnen het taalniveau van de bestuurderspas van hun eigen chauffeurs per e-mail opvragen aan het Departement MOW

Hieronder vindt u als werkgever, de procedure voor het controleren van het taalkennisniveau van uw personeelsleden zoals dit geregistreerd is in de Centaurus-databank van de Vlaamse overheid.

Hoe vraag je dit aan?

Samengevat: Bij de aanvraag moet een verklaring zitten dat enkel gegevens van eigen chauffeurs worden opgevraagd, en een Excel-bestand met ofwel alle bestuurderspasnummers OF alle rijksregisternummers/BIS-nummers van de chauffeur (het bis-nummer is een uniek identificatienummer voor personen die niet ingeschreven zijn in het Rijksregister). 

1. Verklaring inzake gegevenscontrole:

Als exploitant dient u een verklaring te verstrekken waarin u bevestigt dat u enkel gegevens opvraagt van uw eigen chauffeurs. Deze verklaring is vereist om ervoor te zorgen dat de gegevens van uw personeel correct worden behandeld en alleen worden gebruikt voor de doeleinden die relevant zijn voor uw bedrijfsactiviteiten.

2. Excelbestand met gegevens:

Bij uw aanvraag moet een Excelbestand (tabel) worden toegevoegd, waarin alle bestuurderspasnummers OF alle rijksregisternummers/BIS-nummers van uw vermeld staan. Let op: een mengvorm van deze gegevens kan niet worden verwerkt. De gegevens moeten in kolom A van het Excelbestand onder elkaar worden vermeld.

Belangrijk:

Om deze gegevens aan te vragen, dient u een mail te sturen naar taxi@mow.vlaanderen.be  met daarin het Excelbestand en de verklaring zoals hierboven beschreven.

Extra opmerkingen:

  • In het Centaurus 2020-systeem is niet van elke chauffeur een rijksregisternummer of BIS-nummer beschikbaar. Daarom zijn opzoekingen met bestuurderspasnummers doorgaans correcter. We raden daarom aan om bestuurderspasnummers door te geven. Als er geen rijksregisternummer of BIS-nummer in Centaurus 2020 beschikbaar is, zal er '#N/B' (niet beschikbaar) verschijnen in de lijst, terwijl er met een bestuurderspasnummer mogelijk wel een resultaat is.
  • Rijksregisternummers en BIS-nummers moeten worden doorgegeven zonder punten en streepjes. Bijvoorbeeld, het nummer '76.02.23-486.01' moet worden gewijzigd naar '76022348601' om het juiste nummer aan de juiste bestuurderspas te koppelen.

Welke gegevens ontvangt u?

U ontvangt een lijst waarbij naast elk nummer een aanduiding staat als 'Ja' of 'Nee':

  • 'Ja' geeft aan dat er een B1-niveau aanwezig is, 
  • 'Nee' geeft aan dat er geen B1-niveau aanwezig is. 

Indien er geen overeenkomst wordt gevonden met een nummer in het systeem, zal er '#N/B' worden vermeld. 

Informatie klopt niet?

Indien de bijbehorende waarde niet overeenkomt met de chauffeur, dient deze contact op te nemen met de gemeente of stad waar de bestuurderspas werd uitgegeven voor verdere informatie.

Voor verdere vragen of assistentie kunt u contact opnemen met taxi@mow.vlaanderen.be.


Voorbeeld van verklaring:

Onderwerp: Verzoek tot controle van personeelsgegevens via Centaurus voor de taalniveau

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij verzoek ik, [UW NAAM], zaakvoerder van [BEDRIJFSNAAM], om de gegevens van mijn eigen chauffeurs te laten controleren door de bevoegde instanties van de Vlaamse overheid.

Ik verklaar hierbij plechtig dat de gegevens die ik verstrek enkel betrekking hebben op personeelsleden die een arbeidscontract hebben afgesloten met [BEDRIJFSNAAM]. Ik ben me ervan bewust dat ik als exploitant verantwoordelijk ben voor het correct en vertrouwelijk behandelen van de gegevens van mijn personeel, en dat ik deze gegevens alleen zal gebruiken voor de doeleinden die relevant zijn voor mijn bedrijfsactiviteiten als exploitant van een taxionderneming.

Gelieve de controle van de gegevens van mijn chauffeurs uit te voeren en mij op de hoogte te stellen van de resultaten van de controle.

Met vriendelijke groet,

[UW NAAM]

Zaakvoerder, [BEDRIJFSNAAM]

[Telefoonnummer]

[Emailadres]

Top