GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

16/01/2023 - Vlaanderen: Vrijstelling BIV voor voertuigen gemeenschappelijk vervoer rolstoelgebruikers

Vrijstelling vanaf 01/01/2023, voor voertuigen met 2 of meer toegankelijke plaatsen voor rolstoelgebruikers en specifiek daarvoor verbouwd met bodemverlaging of rolstoelplateaulift.

In juli 2021 had GTL een brief verstuurd naar Matthias Diependaele, Vlaams minister van Financiën, over de zeer sterke verhoging, in 2021, van de BIV op voertuigen voor rolstoelvervoer. GTL vroeg om die naar nul te verlagen, zoals dat nu al het geval is voor ambulancevoertuigen. 

Op 19 april 2022 werd daarover een vraag om uitleg gesteld in de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie, van het Vlaams Parlement.

De minister antwoordde toen dat de vrijstelling door de regering in een voorontwerp van decreet werd gegoten (beslissing Vlaamse regering op 25 maart 2022).

Op 9 december 2022 werd het Decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 goedgekeurd. 

In de Vlaamse Codex werden in Hoofdstuk 3 Belasting op de inverkeerstelling, onder de Vrijstellingen in artikel 2.3.6.0.1, § 1, de volgende wijzigingen aangebracht: 

1° aan het eerste lid wordt een punt 6° toegevoegd, dat luidt als volgt:
"6° de voertuigen die specifiek worden omgebouwd voor het gemeenschappelijk vervoer van rolstoelgebruikers.";
2° er wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt:
 
"De vrijstelling, vermeld in het eerste lid, 6°, wordt verleend op voorwaarde dat de volgende documenten worden voorgelegd aan het bevoegde personeelslid:

1° een geldig certificaat van individuele nationale goedkeuring van een voertuig dat is afgeleverd door de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie of een gelijkwaardig certificaat dat is afgeleverd door de bevoegde entiteit van een staat binnen de Europese Economische Ruimte. Uit dat certificaat blijkt dat het voertuig twee of meer voor rolstoelgebruikers toegankelijke plaatsen heeft en omgebouwd is met een bodemverlaging of rolstoelplateaulift;
 2° een schriftelijke verklaring waarin de houder van het voertuig bevestigt dat de verbouwing specifiek heeft plaatsgevonden om rolstoelgebruikers te vervoeren.".

De vrijstelling is in voege getreden op 01/01/2023 (zij is van toepassing vanaf aanslagjaar 2023).

Top