GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

15/06/2023 - Europese Raad bereikt akkoord over EU-criteria voor het definiëren van platformwerk

Persbericht IRU: De Europese Raad komt met een aangepaste tekst van ontwerprichtlijn over het statuut van de platformwerkers. 

Persbericht

European Council agrees on explicit EU-wide criteria defining platform work


Europese Raad bereikt akkoord over EU-criteria voor het definiëren van platformwerk

Brussel, 13 juni 2023

Na meer dan een jaar van intensieve onderhandelingen heeft de Europese Raad gisteren zijn goedkeuring gehecht aan een algemene benadering van de richtlijn betreffende platformwerk, waarbij de reikwijdte van wat onder een "digitaal arbeidsplatform" verstaan wordt, beperkend geïnterpreteerd wordt door de definitie en criteria te verduidelijken. Helaas heeft de Raad verzuimd om taxicentrales expliciet uit te sluiten van het toepassingsgebied van de richtlijn.

In het standpunt baseert de Europese Raad zich op algoritmische controle- en besluitvormingsprocessen als extra lagen in de definitie van "digitale arbeidsplatformen", waardoor het risico verlaagd wordt dat het toepassingsgebied de gehele economie zou viseren. 

Hoewel dit een stap in de goede richting is, bestaat nog steeds het risico dat taxicentrales onder het toepassingsgebied van deze wetgeving vallen. De Raad had het Europees Parlement moeten volgen, waarbij taxicentrales expliciet uitgesloten, inclusief hun aangesloten taxichauffeurs die het recht behouden om als zelfstandigen te werken.

Raluca Marian, directeur EU-lobbying van de IRU: "De richtlijn moet zich focussen op schijnzelfstandigheid en op de puur digitale platforms, zonder daarbij, wellicht onbedoeld, ook de traditionele taxicentrales en aangesloten taxichauffeurs, die volledig voldoen aan de EU-wetgeving en aan bestaande arbeidsstelsels, extra het leven te bemoeilijken.” 

"Vervoersbedrijven, waaronder taxicentrales, dragen al lang bij aan de nationale economie en socialezekerheidsstelsels.”

"We staan wel achter de vastberadenheid van de Raad om meer duidelijkheid te scheppen in deze richtlijn over het platformwerk, waarbij men zich richt op de kern van het probleem, met name de zuivere digitale platformeconomie. Maar de definitieve tekst moet wel duidelijker maken dat taxicentrales buiten het toepassingsgebied vallen," voegde ze eraan toe.

Zoals het staat in de tekst die eerder door  het Europees Parlement goedgekeurd werd, zouden taxicentrales duidelijk onderscheiden worden van digitale applicaties die taxiritten aanbieden omdat taxicentrales slechts een "aanvulling" zijn op reeds bestaande diensten, waarbij de aangesloten echte zelfstandige taxichauffeurs met taxivergunning in contact met klanten gebracht worden. 

Deze zelfstandige taxichauffeurs zijn vrij om te kiezen hoe ze hun omzet genereren op basis van de rechten die uit hun taxivergunning voortvloeien, zoals het recht om op straat klanten op te pikken en om gebruik te maken van voorbehouden openbare taxistandplaatsen of andere manieren die hen de toegang tot klanten bieden. Daarom zouden taxicentrales niet onder deze richtlijn moeten vallen. 

Europese criteria worden opnieuw ingevoerd

Een belangrijke verbetering in het akkoord van de Raad, ten opzichte van het eerder geformuleerde standpunt van het Parlement, is dat er expliciet EU-brede criteria vastgesteld worden waaruit vermoed wordt wat de aard van arbeidsrelatie is en of een her-classificatie als werknemer vereist is.
Volgens de voorliggende tekst van de Raad moet aan ten minste drie van de zeven vooropgestelde criteria, waaronder het bepalen van de beloning, het toezicht op het werk en beperking van werktijd, worden voldaan om een arbeidsrelatie vast te stellen.

"De IRU vraagt al lang om de herinvoering van criteria die voor de hele EU gelden, omdat deze rechtszekerheid bieden en een eerlijke en gestandaardiseerde aanpak mogelijk maken, die afwijkt van het verwarrend standpunt van het Europees Parlement. De ontwerptekst van het Parlement gaat uit van een automatisch vermoeden van een werknemersrelatie”, aldus Raluca Marian.

Weerlegbaarheid

Het is ook bemoedigend dat de Raad voorziet in een eerlijk verdedigingsmechanisme. Lidstaten kunnen besluiten om te wachten tot het einde van beroepsprocedures om de arbeidsrelatie met zekerheid vast te stellen.

Door de lidstaten te laten beslissen over het toepassen van dergelijke "opschorting" erkent de door de Europese raad aangepaste ontwerptekst de diversiteit van de rechtsstelsels en administratieve processen in de lidstaten. 

Volgende stappen

Aangezien het Parlement eerder al (in februari) de ontwerptektst mits enkele amendemmenten had goedgekeurd, effent nu het akkoord van de Europese Raad over een extra aangepaste tekst, de weg voor onderhandelingen tussen de EU-instellingen.


Top