GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

09/02/2021 - Plan fraudebestrijding 2021

Wat staat erin betreffende de taxisector?

De vervoerssector:

“Daarnaast vormen in die sector de deelplatformen en vrachtbeurzen en de personen die via deze kanalen hun diensten aanbieden een specifiek aandachtpunt.

Uit de bevraging komen een aantal suggesties inzake controles in de vervoersector naar voren op het vlak van controle (samenwerking met FOD Mobiliteit), betere detectie via alternatieve taxidiensten en multidisciplinaire samenwerking.” 

SIOD

Aantal vooropgestelde sectorale controles in het kader van SIOD-acties: 

SECTOR of FRAUDEFENOMEEN 

ACIEPLAN2020

ACTIEPLAN 2021

 TAXI  50  50

 

Flitscontroles

6 flitsperiodes per gerechtelijk arrondissement in de genoemde fraudegevoelige sectoren en georganiseerd door aangestelde SPOC’s van de deelnemende federale sociale inspectiediensten.

6 voorafgaande aankondigingen van de flitsperiodes ten minste 2 weken vóór de datum van de flitsperiode, op de website van de SIOD.

Aantal (administratieve) hercontroles van de vastgestelde inbreuken binnen de 6 maanden na datum van de flitscontrole door de inspectiedienst die de inbreuk heeft vastgesteld.

 

 

 

Top