GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

22/12/2021 - Exploitatievoorwaarden individueel bezoldigd personenvervoer (Taxibesluit)

Vlaamse Regering geeft haar principiële goedkeuring voor wijzigingen van het besluit over de exploitatievoorwaarden voor IBP (ecoscores).

De voornaamste wijziging is het aanpassen van de milieucriteria aan de gewijzigde berekening van de ecoscores. Daarnaast zijn er ook aanpassingen in de bepalingen rond de gegevensopslag en -verwerking, om in overeenstemming te zijn met het decreet hierover. Over dit besluit wordt momenteel het advies ingewonnen van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens, van de MORA en van de Raad van State. 

Maar we leggen u hieronder al uit wat in de (voorlopige) teksten voorzien wordt:

  • Afschaffing voorwaarde om minstens 2 jaar over een rijbewijs te beschikken (alleen minimum leeftijd 21 jaar blijft)
  • WLTP-emissiewaarden en de NEDC2.0-omrekenmethode als basis voor de in dit besluit gehanteerde ecoscore. Het zet de rechtsonzekerheid recht die is ontstaan doordat de basis voor berekening van de ecoscore voor voertuigen die vanaf 2021 gebouwd zijn, wijzigde van NEDC2.0 naar WLTP.  
  • Vanaf 2025 is het de bedoeling dat nieuw vergunde voertuigen minstens een plug-in hybride motor hebben. De normen die daarvoor zijn opgenomen, beantwoorden in beide berekeningswijzen aan die doelstelling. 
  • Hier wordt ook een toevoeging gedaan, waarbij voertuigen met 4 of 5 zitplaatsen en 5,1 m of langer (limousines), voor wat de milieucriteria betreft, gelijkgesteld worden met minibussen. 
  • Naast de naam, moet voortaan ook de voornaam van de bestuurder op het af te leveren vervoerbewijs worden vermeld
  • Een kleine wijziging van het model van de vergunning zodat dit document ook logisch kan gebruikt worden bij aanpassingen aan de vergunning gedurende de looptijd

Lees hier het voorontwerp van wijzigingsbesluit:  VR 2021 1712 DOC.1623-2BIS Wijziging BVR taxi - BVR.pdf 

Top