GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

16/12/2022 - Wallonië : Taxi/VVB-hervorming

De Waalse regering heeft in eerste lezing een ontwerpdecreet goedgekeurd over de hervorming van de taxisector.

De Waalse regering heeft eind vorige week een ontwerpdecreet goedgekeurd over de hervorming van taxisector en het meer openmaken van de markt. Het is de bedoeling van de wetgever om de integratie van innovaties meer te bevorderen "zonder dat dit gepaard zou gaan met een deregulering".

Verder wil de Waalse regering "geïntegreerde mobiliteitsdiensten bevorderen alsook een gelijke behandeling van de vervoersaanbieders in de taxisector, wat kwalitatieve en duurzame diensten moet garanderen", aldus de Waalse minister van Mobiliteit Philippe Henry.

"Met deze hervorming wil men enerzijds rekening houden met de nieuwe behoeften van de gebruikers en anderzijds het openbaar nutskarakter van de taxidiensten vrijwaren. De integratie van nieuwe technologieën zal daarom gepaard gaan met nieuwe eisen, zoals de beschikbaarheid van vervoerdiensten, comfort, veiligheid, betaalbaarheid en kwaliteit, moderniteit, maatschappelijk verantwoord ondernemen, transparantie, alsook de mogelijkheid om de dienstenprestaties te evalueren", legt de minister verder uit.

Om de kwaliteit van aangeboden diensten te waarborgen, zal ongeacht  de exploitatievorm of het type voertuig,  een systeem van toegang tot het beroep  veralgemeend worden, als voorwaarde om een vergunning (in het geval van taxidiensten) of machtiging (in het geval van vervoersdiensten voor speciale doeleinden) te mogen uitbaten. 

Deze toegang tot het beroep zal aan de exploitant pas worden verleend na onderzoek van de naleving van een reeks voorwaarden. 

De ontwerptekst bepaalt ook dat digitale bemiddelingsplatforms transparant moeten zijn voor de klant, die  vooraf de geschatte prijs van de rit moeten kennen,  alvorens de bestelling te bevestigen.

Wat ten slotte de veiligheid betreft, zullen alle chauffeurs een bestuurderspas / attest van vakbekwaamheid moeten bezitten, dat aan boord van het voertuig wordt uitgehangen. Tot nu toe gold deze verplichting alleen voor taxichauffeurs.

Het ontwerpdecreet moet nu voor advies worden voorgelegd aan de stakeholders van de sector en aan de gegevensbeschermingsautoriteit.

Bron: BELGA, 19.12.2022 


GTL  wacht op een uitnodiging van het kabinet van de Walse Minister voor Mobiliteit die dan  een kopie van de documenten zal ontvangen. Pas dan kunnen wij de teksten analyseren en een eerste advies formuleren.

Vervolgens zal de Waalse Taxi-Commissie -in principe in januari- bijeenkomen om een advies te formuleren. 

GTL zal niet nalaten dit hervormingsproject van nabij te volgen, in overleg met onze Waalse leden.

Top