GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

30/08/2022 - Willen Minister Peeters en MOW het vervoer op maat opnieuw bij De Lijn halen?

Krijgen we nog een echte Vlaamse Vervoersautoriteit?

De Lijn krijgt belangrijke rol in opstart vervoer op maat

In de commissie personenmobiliteit van de MORA wordt momenteel gewerkt aan een advies over een ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering betreffende de Vlaamse Vervoersautoriteit. In het kader van die besprekingen, vernemen we via het kabinet van minister Peeters dat De Lijn plots een veel belangrijkere rol zou gaan spelen in de opstart van het netwerk van vervoer op maat.

Voor GTL is dat een bizarre ommekeer. 

Van bij de start van de besprekingen over de omschakeling van basismobiliteit naar basisbereikbaarheid, werd ervan uitgegaan dat het netwerk van  Vervoer op maat onder een neutrale tactische regie en operationele regie zou werken. Lees: niet onder de regie van De Lijn. Een neutrale vervoersautoriteit (onder het departement MOW)  moest opgericht worden om de tactische regie, inclusief het gunnen van het vervoer  in handen te nemen. De operationele regie zou in de handen komen van een "neutrale" mobiliteitscentrale (Hoppin). 

Wat is er aan de hand?

De opstart van de  basisbereikbaarheid heeft opeenvolgende vertragingen opgelopen  (voor een deel door het lobbywerk van drukkingsgroepen die liever alles bij het oude houden). Nu lijkt de minister te plooien, door de teugels opnieuw in de handen van De Lijn de geven.  De taxisector is daar niet mee gediend. GTL wil herinneren aan het oorspronkelijk doel van de hervorming: het openbaar vervoer  meer vraaggestuurd maken om aan iedereen een gepaste vervoersoplossing te bieden. Met andere woorden, een echte "basisbereikbaarheid" garanderen, zonder blinde vlekken in het vervoersaanbod maar ook zonder onderbenutte lijnen en leegrijdende bussen op bepaalde uren. Hoe? Door het geregeld vervoersaanbod aan te vullen met gesubsidieerde OV-taxidiensten. 

Met haar eigen belbussysteem is De Lijn er de laatste 20 jaar niet in geslaagd om in Vlaanderen een efficiënt vraaggestuurd vervoersaanbod te organiseren, terwijl dat in Nederland en in de Scandinavische landen al bestond. 

Welnu, het is niet de Vlaamse Vervoersautoriteit maar wel De Lijn die door de minister zou aangesteld worden  om alle vormen van vervoer te laten contracteren en dit, zo leest men, "met het oog op de kostenefficiëntie". Concreet gaat het over de contracten met de exploitanten van bussen, collectieve taxi’s, enz. voor zowel het kernnet, het aanvullend net als het Vervoer op Maat. Voor wat deelsystemen betreft moet er nog een keuze gemaakt worden rond de exacte invulling en contractering.

Het kabinet, het Departement MOW en De Lijn voeren op dit ogenblik volop gesprekken met betrekking tot deze mogelijke verschuivingen in de taakverdeling. Alle activiteiten rond communicatie van basisbereikbaarheid zijn voorlopig opgeschort tot er meer duidelijkheid komt rond de taakverdeling. 

Verder zouden nog andere taken, die eerst gingen overgeheveld  worden naar het departement MOW, nu (alvast op korte termijn) toch bij De Lijn blijven, onder meer de communicatie richting reizigers en gemeenten, alsook de tarief- en ticketintegratie. 

De enige grote wijziging die overeind blijft, lijkt de inwerkingtreding van de Hoppincentrale.


Top