GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

22/06/2022 - Stand van zaken aansluitingen op Chiron (realtimeregistratie van de rittengegevens

Minister Lydia Peeters gaf een overzicht in de Commissie voor Mobiliteit van het Vlaams Parlement

In de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams Parlement beantwoordde Minister Lydia Peeters op 16 juni  een vraag over de realtimeregistratie van de rittengegevens die in het Taxidecreet is opgenomen voor bedrijven onder vergunning IBP. We geven u hieronder het antwoord van de Minister.

Daarvan onthouden we:

 • Slechts  50 procent van de bedrijven onder vergunning IBP is  volledig in orde met Chiron, maar bij nieuwe vergunningsaanvragen is men sneller in orde
 • In maart werd een nieuwe startersgids online geplaatst
 • Deze zomer  zal door MOW een nieuwe communicatieronde naar de exploitanten uitgestuurd worden.
 • De politie heeft nu  rechtstreeks toegang  tot de Chiron-databank. Na de zomer, zodra alle gegevens aanklikbaar worden, zullen de persoonsgegevens van de chauffeur en eventueel van de exploitant zichtbaar worden voor de politie. 
 • Wat handhaving betreft: de minister toont begrip want omdat de taxisector heel veel moeilijkheden heeft en veel te kampen heeft gehad met de coronapandemie. Maar ze gaat er van uit dat er een verhoging van de pakkans komt  doordat zowel de lokale besturen als de politiezones er nu veel meer alert voor zijn.  "Dat zal er ook voor zorgen dat steeds meer mensen zich effectief zullen aansluiten op Chiron".

www.vlaamsparlement.be

Vraag om uitleg

Vraag om uitleg over de uitrol van het nieuwe Taxidecreet en de realtimeregistratie die daarin is opgenomen
 van Carmen Ryheul aan minister Lydia Peeters

De voorzitter

Mevrouw Ryheul heeft het woord

Carmen Ryheul

Taxibedrijven die werken onder het Taxidecreet van 2020 moeten sinds 1 november 2020 aangesloten zijn op de overheidsdatabase Chiron en realtime informatie doorgeven van elke rit. Met deze verplichting wordt de administratieve werklast van de taxibedrijven vereenvoudigd en kan de Vlaamse overheid makkelijk toezicht houden op de taxisector en zwartwerk tegengaan. Door corona en de complexiteit van de databank die moet gebouwd worden, werd de oorspronkelijk voorziene deadline voor de verplichte ritregistratie van 1 juli 2020 verschoven naar 1 november 2020.

In een artikel van TaxiPro, het vakblad van de taxisector, geeft het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) nieuwe cijfers vrij.

Van de 943 uitbaters die vandaag werken onder de nieuwe vergunning is op dit moment bijna 50 procent volledig in orde met Chiron. Het gaat om exact 439 exploitanten. 83 exploitanten hebben de testomgeving doorlopen, maar sturen geen ritten door. 130 exploitanten zijn in de testomgeving geweest zonder de testfase af te ronden. Daar is de koppeling dus nog niet afgerond. 291 exploitanten – dat is 30 procent – hebben nog geen stappen ondernomen om de koppeling met Chiron te maken.

Minister, vorig jaar stelde ik u reeds drie soortgelijke vragen over dit onderwerp. Ik had ook de opvolging daarvan voor het zomerreces aangekondigd.

Eind vorig jaar waren van de 650 uitbaters minder dan de helft – iets meer dan 40 procent – van de taxi’s gekoppeld aan Chiron. Er kan gesteld worden dat de verhoudingen nu iets beter liggen dan die van tijdens mijn laatste vraagstelling maar het loopt absoluut nog niet goed.

Het MOW doet nog maar eens een dringende oproep aan taxichauffeurs om de koppeling te maken. Dat is ook een wettelijke verplichting. Bij een politiecontrole kan de politie nagaan of die koppeling al dan niet is gebeurd.

Tijdens mijn vorige vraagstelling liet u weten dat de procedure inzake het privacyprotocol voor Chiron nog lopende was en dat u daarover in het begin van dit jaar meer uitleg zou kunnen verstrekken. 

Mijn vragen aan u, minister:

 • Bevestigt u de cijfers die in het artikel geciteerd werden inzake de aansluitingen? Wat is de stand van zaken in de diverse provincies?
 • Welke verklaring hebt u voor het feit dat de helft van de exploitanten de regeling nog altijd niet wil of kan naleven? 
 • Concludeert uw administratie nog steeds uit contacten met gemeentebesturen en vaststellingen van de politie dat heel wat exploitanten eigenlijk helemaal niet de moeite doen om zich aan te sluiten? Zo ja, welke maatregelen zult u in dit verband nemen?
 • Is er na mijn laatste vraagstelling opnieuw een bevraging geweest bij de taxisector wegens de aanslepende achterstand? 
 • Heeft de administratie van MOW samen met de lokale besturen opnieuw alle Chironplichtige bedrijven aangeschreven en is er effectief een opvolging gebeurd zodat de cijfers verbeteren en er daadwerkelijk meer mensen zich aanmelden? 
 • Is er een gerichte communicatie gebeurd, met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG)? 
 • Welke andere inspanningen heeft de administratie eventueel gedaan om de mogelijke obstakels weg te werken die men nu nog zou kunnen ondervinden bij het aansluiten? 
 • Is ondertussen een evaluatie gebeurd van de Chironhulplijn op de website van de Vlaamse overheid?
 • Ten slotte: wat is nu de stand van zaken omtrent de privacyprotocolprocedure? Is die nog lopende? Kunt u hierover vandaag meer uitleg verstrekken?

De voorzitter

Minister Peeters heeft het woord.

Minister Lydia Peeters

Dank u wel voor uw vragen, mevrouw Ryheul. De cijfers die TaxiPro.be publiceerde werden aangeleverd door onze administratie. Ze dateren van 18 mei, en wij kunnen die bevestigen. Als u wilt kan ik ook nog de verdeling per provincie meegeven. Ik denk niet dat ik die hier allemaal moet opnoemen, maar ik kan ze eventueel wel aan de secretaris bezorgen, zodat u daar ook een zicht op hebt (zie bijlage).

Wat uw tweede vraag betreft moet ik meegeven dat de bulk van de achterstand ligt bij de exploitanten die in 2020 niet aangesloten waren en het tot op heden nog steeds niet zijn.

We zien dat het aantal vergunningen stijgt en dat de verhouding van het aantal aangesloten bedrijven nog meer stijgt. Bij de recente vergunningen is er ook een veel hogere aansluitingsgraad en dat heeft te maken met, 

 • Ten eerste, een groter aantal gemeenten dat Chiron kent en toeziet op de aanwezigheid van apparatuur of software in elk voertuig bij de vergunningsaanvraag. 
 • Ten tweede zijn de leveranciers van apparatuur en software ondertussen ook voldoende vertrouwd met de werkwijze, en 
 • Ten derde is er een groter aantal politiezones dat gebruik maakt van de toegang tot Chiron. Dat maakt dat de pakkans met boetes en het tijdelijk inhouden van de vergunning groter is, en dat zet mensen ertoe aan om sneller over te gaan tot aansluiting.

Uw derde vraag ging over de aanslepende achterstand, en dan vooral de informatie daarrond. Er was inderdaad een belangrijke opmerking geformuleerd vanuit de sector rond de complexiteit van het aansluitingsproces en de al te technische handleiding. Daar is dan ook volop aan gewerkt. In maart werd een aangepaste startersgids online gezet. Die is door iedereen consulteerbaar.

Ondertussen werd ook hele registratieproces zelf onder loep genomen, met ook veel aandacht voor de user experience. Met andere woorden: de leesbaarheid van de te volgen stappen voor de gebruiker wordt aanzienlijk verhoogd. Daar wordt dus volop aan gewerkt, en dat gebeurt steeds in overleg met de sector.

Het resultaat van die oefening wordt op dit ogenblik geprogrammeerd en zal in de zomer getest worden en daarna online komen. Op dat moment zal ook een nieuwe communicatieronde naar de exploitanten uitgestuurd worden.

Dan kom ik bij uw vierde vraag, rond de evaluatie op de website, en de informatie daaromtrent.

Mijn administratie zegt mij dat er op dit ogenblik nog geen globale evaluatie gebeurd voor de Chironhulplijn, maar ze geeft wel graag mee dat zowel leveranciers als lokale besturen altijd terechtkunnen op het e-mailadres chiron@mow.vlaanderen.be waar men met alle mogelijke vragen terechtkan. Ook de politie kan daar terecht en ook van daar zijn er al vragen gekomen.

Verder is er voor exploitanten nog de website vlaanderen.be/taxi, waarnaar ze verder worden verwezen voor specifieke vragen rond Chiron.

Uw vijfde vraag betreft de privacy. Door de nieuwe manier om de gegevens uit de databanken toegankelijk te maken voor de politie, wordt er op dit moment gewerkt zonder protocol. Het decreet en het besluit van de Vlaamse Regering (BVR) voorzien dat de gegevensbank sowieso kan geraadpleegd worden door de politie, die inzage heeft in alle gegevens. De politie kan dat dan bekijken en dat is heel anders dan de initiële piste waarbij alle gegevens eerst aan de federale politie bezorgd moesten worden. Dat zou allemaal veel vertraging met zich meebrengen. Nu kan het allemaal veel vlotter, en kan de politie rechtstreeks toegang krijgen tot die databank.

Men geeft aan dat na de zomer, zodra alle gegevens aanklikbaar worden, de persoonsgegevens van de chauffeur en eventueel van de exploitant zichtbaar worden voor de politie. Voor alle duidelijkheid: er wordt wel nog advies gevraagd aan de data protection officer (DPO) om te kijken of het allemaal perfect in orde is. Maar vanaf de zomer kan het alleszins zo verlopen.

De voorzitter

Mevrouw Ryheul heeft het woord.

Carmen Ryheul 

Dank u wel, minister, u bevestigt de cijfers. Dat is een goede zaak. Bijna 50 procent is dus volledig in orde, maar dat is nog maar de helft, en 30 procent heeft nog geen enkele inspanning geleverd.

In verband met mijn tweede vraag: het aantal vergunningen stijgt, dat klopt inderdaad en dat blijkt duidelijk uit de cijfers. Er is inderdaad een hogere aansluitingsgraad. Dat is op zich wel positief. Ook het feit dat er door de lokale besturen meer gecontroleerd kan worden is positief. Nu, de pakkans is groter, maar toch zien we dat niet vertaald in het gemiddelde percentage.

Ik apprecieer ook de technische inspanningen die gebeurd zijn, zodat de leesbaarheid verhoogd wordt. We kijken dus uit naar de testfase, ook wat betreft de privacyprotocolprocedure.

Wat de evaluatie van de hulplijn betreft: u hebt gezegd dat er geen evaluatie is. Mensen kunnen er terecht via een e-mailadres, maar ik denk dat dit dan vooral in het Nederlands zal verlopen, en dat daar dan misschien nog een taalbarrière is. Maar dan loop ik wat vooruit op mijn volgende vraag.

Het opzet van de databank, of de doelstelling ervan, was tweeledig. Enerzijds zou ze de administratieve werklast van de taxibedrijven vereenvoudigen, en anderzijds zou de Vlaamse overheid ook makkelijk toezicht krijgen op de taxisector en zo het zwartwerk tegengaan. Als slechts de helft van de uitbaters in orde is met deze verplichting, dan kan ik alleen maar besluiten dat er vandaag allerminst voldaan is aan die doelstelling. Mijn bijkomende vraag is: wanneer dan, minister? Welke deadline hebt u zelf voor ogen om die doelstelling waar te maken? Ik veronderstel toch dat u wel degelijk de ambitie hebt om het tegen het einde van deze legislatuur in orde te maken? Misschien moet ik dan kijken naar na de zomer, of eind dit jaar, hopelijk?

Tijdens mijn vorige vraag om uitleg vertelde u ook dat de exploitanten pas op het moment dat ze aan een controle worden onderworpen eventueel die stappen zetten om zich daadwerkelijk in orde te stellen en zich aan te sluiten op Chiron. U zegt dat dat verbetert. U had het toen over laksheid of gelatenheid van de uitbaters. Ik hoop dat we dat ook positief zien evolueren?

Mijn laatste vraag gaat over de handhaving. Als we zien dat er nog steeds mensen zijn die tussen de mazen van het net glippen, dan is het duidelijk dat de oplossing ligt in een opgedreven handhaving. Wie niet horen wil moet voelen, zeg ik dan. Mijn laatste vraag is dus of er effectief voldoende werk wordt gemaakt van nog meer handhaving en sanctionering, en hebt u dat ook ook samen met uw federale collega’s opgevolgd?

De voorzitter

Minister Peeters heeft het woord.

Minister Lydia Peeters

Mevrouw Ryheul, u weet dat er sowieso een achterstand is. Dat weten we. We zien wel gestaag een groei, wat op zich dan weer positief is. Maar we weten natuurlijk ook dat de taxisector heel veel moeilijkheden heeft en veel te kampen heeft gehad met de coronapandemie. Heel veel taxichauffeurs zijn ook van job veranderd, omdat ze niet meer konden rijden. Dat heeft natuurlijk ook wel een heel belangrijke impact.

Als u mij vandaag vraagt welke de uiterste deadline is waarop het voor alles en iedereen in orde zou moeten zijn: het is een beetje moeilijk om daar nu op vooruit te lopen. Ik ben alleszins blij dat ik zie dat we toch gestaag vooruitgang boeken. Als ik vergelijk met mei, dan zijn er een maand later toch alweer 55 extra bijgekomen. Kortom, het begint allemaal wel te lopen. Als dan tegelijkertijd ook de pakkans verhoogd wordt doordat zowel de lokale besturen als de politiezones er nu veel meer alert voor zijn, dan denk ik dat dat een win-winsituatie is. Dat zal er ook voor zorgen dat steeds meer mensen zich effectief zullen aansluiten op Chiron. Ik kan u dus vandaag nog geen definitieve deadline geven wanneer het voor mij allemaal in orde moet zijn. Dat lijkt me ook niet zo zinvol. Ik denk wel dat we het altijd continu moeten opvolgen. Dat doen we hier in de commissie, maar uiteraard blijft ook de administratie het opvolgen. Met de verbetertrajecten die we nu in de pipeline hebben en die er zeker in de zomer ook komen, hoop ik alleszins dat we daar ook gestaag vooruitgang zullen boeken.

De voorzitter

Mevrouw Ryheul heeft het woord.

Carmen Ryheul (Vlaams Belang)

Ik ben uiteraard ook heel blij met die vooruitgang, minister, en ik kijk positief uit naar de resultaten na de zomer. Maar er is toch nog een lange weg te gaan. Ik vind dat het belangrijk is dat we komaf maken met de ingesteldheid die er nu heerst, namelijk dat men niet in orde hoeft te zijn, omdat er toch geen controles zijn. Daarom wil ik u vragen om toch te blijven toezien dat er geen Chironplicht op twee snelheden ontstaat. Iedereen is gelijk voor de wet, dat hebt u in het verleden ook al bevestigd. Ik zal het inderdaad ook blijven opvolgen, en ik zal u later dit jaar opnieuw een vervolgvraag stellen.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.


OVERZICHT OP CHIRON AANGESLOTEN BEDRIJVEN PER PROVINCIE

Cijfers m.b.t. de verdeling per provincie betreffende CHIRON (stand van zaken 15 juni 2022):CHIRON


IBP-Vergunning

Centaurus2020


% in CHIRON

Antwerpen

188


336

56,0%

Limburg

40


70

57,1%

Oost-Vlaanderen

133


240

55,4%

Vlaams-Brabant

93


188

49,5%

West-Vlaanderen

88


164

53,7%


Bron: Antwoord Minister in Commissie MOW Vlaams parlement, 16.06.2022


Top