GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

27/06/2022 - Lancering nieuwe CPT projectoproep (semi-) publieke laadpalen

Vanaf 23 juni kan u een subsidieaanvraag indienen voor het plaatsen van (semi-) publieke laadpalen op uw eigen terrein.

CPT projectoproep "buiten openbaar domein"

Er is een oproep voor CPT-projecten, die de Vlaamse overheid subsidieert ter uitvoering van het beleidskader ‘Clean Power for Transport’.

Vanaf 23 juni kan u een subsidieaanvraag indienen voor het plaatsen van (semi-) publieke laadpalen op eigen terrein van de aanvrager.

Projectvoorstellen kunnen ten laatste op 15 september 2022 ingediend worden.

De Vlaamse Overheid richt zich hiermee op laadinfrastructuurvoorpersonenwagensbestelwagens én vrachtwagens.

Alle nodige informatie en het online aanvraagformulier vindt u terug op de website van de Vlaamse Overheid.

Samenvatting:

  • Taxibedrijven kunnen projecten indienen voor private laadpalen op eigen terrein, maar die moeten dan (semi-)publiek toegankelijk zijn voor externe gebruikers. 
  • Met de projectoproep wil Vlaanderen de uitrol van publieke infrastructuur stimuleren zonder het openbaar domein verder te belasten. 
  • Taxibedrijven moeten wel zelf een project indienen, en dus ook zelf instaan voor de installatie
  • Taxistandplaatsen op openbaar domein vallen hier niet onder. 


 Er wordt binnenkort ook nog een gunning verwacht voor publieke laadinfra "op het openbaar domein"

Na de beslissing over toekomstige concessies (gunning verwacht in de zomer) zullen taxibedrijven ook, volgens het principe "paal-volgt-wagen", een laadpaal op een plaats op het openbaar domein kunnen aanvragen als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen (*) zie voorwaarden van het Besluit van de Vlaamse Regering van 17-12-2021 hieronder. 

De paal wordt dan geplaatst door de gekozen concessiehouder, zonder kost voor de aanvrager. Deze paal mag uiteraard ook door andere e-taxi’s gebruikt worden die machtiging hebben. Het gaat hier enkel over de uitrol op openbaar domein, en er moet dus een machtiging zijn van de gemeente om de standplaats te gebruiken.

Pas in het najaar zou de uitrol dan van start gaan en zouden ook aanvragen moeten kunnen gebeuren. We zullen u hierover nog op de hoogte houden.

---------------

(*) Voorwaarden BVR van 17 december 2021:

Art. 5.:

§ 5. De bevoegde overheid keurt de aanvraag van een houder van een vergunning voor taxidiensten of van een vergunning voor een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoerof van een aanbieder van autodelen voor een laadpunt met minstens één standplaats voor taxi's of één parkeerplaats voor autodelen op het openbare domein goed als al de volgende voorwaarden samen vervuld zijn:

1° de aanvrager toont aan dat hij een bijkomend batterijelektrisch voertuig van categorie M1 (personenwagen) of N1 (lichte vracht) gebruikt of zal gebruiken;
  2° de aanvrager toont aan dat er geen laadpunt beschikbaar is op de beoogde locatie;
  3° de aanvrager toont aan dat hij over een machtiging of een vergunning van de gemeente beschikt om de bestaande standplaatsen of de bestaande parkeerplaatsen, voorbehouden voor autodelen, op de beoogde locatie te gebruiken.


Top