GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

17/04/2023 - Vernietigingsarrest Raad van State over het Taxibesluit

Wat zijn de juridische gevolgen? Welke (tijdelijke) problemen kan u mogelijk ondervinden? Wat zijn de vooruitzichten?

Het  arrest van de Raad van State dat het taxibesluit (BVR) van 2019 vernietigd heeft, volgde op jaren waarin het Vlaamse Gewest geweigerd heeft samen te werken met de taxisector aan oplossingen. In 2019 was de sector al naar de Vlaamse Ombudsman gestapt, zonder succes.

In oktober-november 2022 reikte de sector nogmaals de hand uit aan de regering. Toen uit het auditoraatverslag al bleek dat de kans zeer groot was dat Raad van State het besluit zou vernietigen antwoordde minister Lydia Peeters niet op het verzoek van de sociale partners om samen te zitten.

Daarenboven heeft de Raad van State meer dan 3 jaar gewacht om zijn arrest uit te spreken, en dit ondanks meerdere rappels.

Juridische gevolgen van het arrest.

 • Het besluit van 8/11/2019 dat uitvoering geeft aan het decreet IBP (“Taxidecreet” van 29/3/2019) wordt ten overstaan van iedereen geacht nooit te hebben bestaan
 • Het decreet IBP van 29/3/2019 bestaat daarentegen nog wel en is nog steeds van kracht. Maar  het vernietigde besluit van 2019 dat stelde dat dit decreet op 1 januari 2020 in werking trad, bestaat niet meer. Anderzijds blijft dit decreet van 2019 wel bestaan. Artikel 44 van het decreet luidt als volgt: “Dit decreet treedt in werking op een door de Vlaamse Regering vast te stellen datum en uiterlijk op 1 januari 2020”. Het decreet van 2019 blijft derhalve van toepassing op basis van het artikel 44 ervan.  Waarom is dit van belang ? Omdat dit decreet van 2019 voorziet dat het vorige decreet van 20/4/2001 opgeheven wordt en dus verdwenen is.
 • Het uitvoeringsbesluit 18 /7/2003 van dat verdwenen oude decreet van 2001 is formeel niet meer opgeheven. Wij vermoeden dat een aantal gemeenten deze oplossing (zullen) grijpen om de oude reglementering toe te passen.

Er is m.a.w. een juridisch vacuüm dat mits een nieuw besluit kan verholpen worden.

Wat nu?

De Vlaamse regering heeft vorige week al een ontwerp van herstelbesluit goedgekeurd en tracht dit va een spoedprocedure zo snel mogelijk te kunnen bekrachtigen (daarvoor moeten nog verschillende adviesorganen het ontwerp goedkeuren).

Ondertussen gaf de Vlaamse Overheid op haar website https://www.vlaanderen.be/taxi  een overzicht van de impact en werden instructies gegeven aan de gemeenten, ondermeer:

 • De Vlaamse overheid vraagt aan elke stad en gemeente om geen nieuwe bestuurderspassen of vergunningen af te leveren aan taxibestuurders of -exploitanten.
 • Taxibestuurders en -exploitanten die al een bestuurderspas en/of vergunningen hebben, kunnen en mogen hun job blijven uitoefenen conform het decreet individueel bezoldigd personenvervoer van 2019. Hun vergunningen en bestuurderspassen blijven geldig.

Wat zijn de tijdelijke problemen die u mogelijk kan ondervinden?

 1. Voor taxi-exploitanten:
  1. Aanwerving van nieuwe bestuurders zit vast.
  2. Overgangsperiode voor oude vergunningen: bij verval van de oude vergunning, ontvangen de exploitanten geen nieuwe IBP-vergunning. 
  3. Is het nog mogelijk om nieuwe voertuigen in de vergunning op te nemen? Veel bedrijven hebben voertuigen besteld (extra voertuigen of voertuigen die oude voertuigen vervangen) en die willen zij in hun vergunning opnemen…
  4. Voor opstart van een taxibedrijf: bedrijven in oprichting, die al wagens gekocht hebben, krijgen geen vergunning.
 2. Voor bestuurders die een (nieuwe) bestuurderspas nodig hebben, of een duplicaat, om verder te mogen werken.  Zij ontvangen die niet.
 3. Voor kandidaat-bestuurders, zijn krijgen  momenteel geen bestuurderspas om in dienst genomen te worden

Wat kan u doen?

Algemeen: Volg de adviezen die op de website van de Vlaamse Overheid gegeven worden.

Info voor wie hogervermelde problemen zou ondervinden:

Minister / Regering 

GTL / De sociale partners hebben aan minister Peeters gevraagd wat zij van plan is om de exploitanten en de bestuurders die met hogervermelde kampen, vandaag  een oplossing te bieden.

De taxisector (taxibedrijven en -bestuurders) kunnen immers niet als verantwoordelijk geacht worden voor de huidige problemen, door de vernietiging van het BVR van 2019.

De sociale partners vragen ook een spoedoverleg. We houden de leden verder op de hoogte.

Gemeenten

Door het juridisch vacuüm kan het zijn dat een aantal gemeenten terug gaan grijpen naar de oude reglementering van het uitvoeringsbesluit 18 /7/2003 (dat momenteel niet meer opgeheven is)? Misschien willen zij op die basis, bijvoorbeeld nieuwe voertuigen inschrijven? Neem eventueel contact op met uw gemeente in geval van problemen.

Het kan ook aangewezen  zijn om GTL (info@gtl-taxi.be) of het Sociaal Fonds (info@taxi-info.be) op de hoogte te houden van mogelijke problemen bij uw gemeente of van problemen  bij politiecontroles die het  gevolg zijn  van de nieuwe situatie.

Top