GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

06/10/2022 - Taxiplan Brussel - Uitvoeringsbesluiten taxi-ordonnantie door Brusselse regering goedgekeurd

Inwerkingtreding op 21 oktober. Maximum 3.250 vergunningen, gelijk speelveld voor bestelde ritten, meer controle op Uber-chauffeurs

Er komen enkele belangrijke veranderingen voor de VVB-chauffeurs die momenteel werken voor platforms als Uber (of andere):

Zij zullen in het bezit moeten zijn van het "bekwaamheidscertificaat" voor chauffeurs.

Zij zullen moeten overschakelen van hun VVB-vergunning naar de nieuwe vergunning voor straattaxi (binnen de 3 maanden na 21 oktober).

Hun voertuigen zullen moeten worden uitgerust met :

1° een digitale taxameter of een gelijkwaardig meetinstrument waarmee de in artikel 43 van de ordonnantie bedoelde gegevens op een veilige manier kunnen worden geregistreerd, opgeslagen, geraadpleegd en meegedeeld;

2° een apparaat dat de betaling met bankkaart, kredietkaart en eventueel elk ander elektronisch betaalmiddel en het afdrukken van een ontvangstbewijs in tweevoud mogelijk maakt, alsook de verbinding van een kaartlezer en een navigatiesysteem.


Persbericht van de Brusselse Regering

De Brusselse regering heeft vandaag, donderdag 6 oktober, de twee uitvoeringsbesluiten van de taxi-ordonnantie goedgekeurd. Ze treden op 21 oktober in voege, meldt minister-president Rudi Vervoort.

Deze hervorming van de taxisector is het resultaat van een lang politiek proces, maar ook van breed overleg met de taxisector. De taxi-ordonnantie, die op 9 juni door het Brussels parlement goedgekeurd werd, zorgt voor een eengemaakte taxisector. Zo komt er een gemeenschappelijk basisstatuut voor de standplaatstaxi's en de straattaxi's. 

Plafond aantal vergunningen: 3.250

Die numerus clausus bepaalt dat er in het Brussels Gewest 1.425 standplaatstaxi's (de huidige traditionele taxi's) een vergunning kunnen krijgen. Daarvan zijn er 150 bedoeld voor personen met beperkte mobiliteit, 140 voertuigen met elektrische aandrijving en 50 met waterstof. Daarnaast is er plaats voor 1.825 straattaxi's (die via platformen zoals Uber werken). Daarvan zijn er 50 voor vervoer van personen met beperkte mobiliteit, 50 elektrische en 25 waterstofvoertuigen. Tot slot zijn er nog 85 vergunningen voor luxevoertuigen.

De numerus clausus zal om de twee jaar worden geëvalueerd, de eerste keer in 2025.

Tarieven vrij binnen bepaalde grenzen (die jaarlijks geïndexeerd worden)

De uitvoeringsbesluiten leggen ook de tarieven vast voor ritten met of zonder reservering. Enkel standplaatstaxi's kunnen klanten zonder voorafgaande reservering vervoeren. De kilometerprijs bedraagt voortaan 2,30 euro (tegen 1,80 - tarief I - of 2,70 euro - tarief II nu), het instapgeld 2,60 euro (2,40 euro) en de wachttijd 0,60 (0,50) euro per minuut, terwijl de forfaitaire toeslag voor nachtritten 2 euro blijft. Voortaan geldt een minimumprijs voor een rit van 8 euro.

Voor ritten met reservering door straat- of standplaatstaxi's geldt een kilometerprijs van minimum 1,5 en maximum 3 euro, een wachttijdvergoeding van minimum 40 en maximum 80 eurocent. Het instapgeld bedraagt minimum 1,5 en maximum 3 euro. Ook hier geldt een minimumprijs voor een rit van 8 euro. De regering plafonneert de maximumprijs op 200 procent om misbruik ten nadele van de klant tegen te gaan, luidt het.

Voor luxe-straattaxi's geldt een minimum kilometerprijs van 3 euro, een wachttijd van 1 euro per minuut en een instapgeld van 5 euro. Het maximum wordt geplafonneerd op 500 procent van de minimumprijs. 

Tot slot ligt het tarief voor een rit met een ceremoniële taxi op minimum 90 euro exclusief btw voor een dienstverlening van drie opeenvolgende uren in het kader van een plechtigheid. Het tarief voor elk bijkomend uur bedraagt 30 euro per uur. 

Vanaf 21 oktober wordt aantal vergunningen voor taxi's voor personen met beperkte mobiliteit (PBM) opgetrokken tot 200, een verdubbeling ten opzichte van vandaag.

Meer milieuvriendelijke voertuigen

De exploitanten worden er ook toe aangezet om mee om te schakelen naar alternatieven voor de verbrandingsmotor. Doelstelling is om te komen tot in totaal 190 uitstootvrije taxi's, 140 elektrische en 50 op waterstof.

Capaciteitsattest voor iedereen verplicht (ook vroegere VVB-chauffeurs)

VVB-(verhuur van voertuigen met chauffeur, met onder meer de Uber-chauffeurs) en taxichauffeurs die de voorbije vijf jaar in één van de drie gewesten minstens twee jaar ervaring hebben opgedaan, kunnen een beroepsbekwaamheidsattest krijgen.

Door de hervorming wordt het statuut van de chauffeurs versterkt. De chauffeurs kunnen voortaan zelf kiezen bij welk platform ze zich aansluiten. Het scholingstraject werd vereenvoudigd en aangepast om in te spelen op het tekort aan chauffeurs en rekening te houden met de kwaliteits- en veiligheidseisen van het beroep.

Administratief beheer: voortaan elektronisch

De hervorming vergemakkelijkt voorts het administratief beheer voor exploitanten, chauffeurs en reserveringstussenpersonen. Het contact met Brussel Mobiliteit verloopt voortaan elektronisch. De jaarlijkse verlenging voor de exploitanten en de tweejaarlijkse verlenging voor de chauffeurs zoals die nu bestaan, wordt vervangen door onaangekondigde controles van Brussel Mobiliteit.

De behandelingstermijn van de verlengingsaanvragen is ingekort tot 20 werkdagen.

De geldigheidsduur van de exploitatievergunningen, die zeven jaar bedroeg voor taxi's en vijf jaar voor de verhuur van voertuigen met chauffeur, wordt gelijkgeschakeld op zeven jaar voor straat- en standplaatstaxi's.

Platformen - reserveringstussenpersonen 

Tot slot moeten reserveringstussenpersonen een erkenning krijgen om hun diensten te mogen aanbieden. Om in aanmerking te komen voor zo'n administratieve vergunning moeten de reserveringstussenpersonen beantwoorden aan bepaalde eisen. Zo moeten ze een exploitatiezetel of een vestigingseenheid hebben die geregistreerd is bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, mogen ze geen sociale schulden hebben en moeten ze voldoen aan eerbaarheidsvoorwaarden.

"Deze hervorming moet leiden tot een betere dienstverlening aan de klanten dankzij onder meer een aangepast aantal voertuigen, een eenvoudiger opleidingstraject voor de kandidaat-chauffeurs en een administratieve vereenvoudiging. Een andere vernieuwing houdt verband met de platformen, die zullen moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden om een erkenning te krijgen. Tot slot werd de tariefregeling herzien en duidelijker gemaakt voor de klanten," zo vat minister-president Rudi Vervoort de hervorming samen.

Besluit 06.10.2022 subcategorieën.pdf

Besluit 06.10.2022 taxidiensten.pdf

Bron : Belga

Top