GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

15/10/2020 - Nieuwe CAO loon- en arbeidsvoorwaarden van chauffeurs IBP in Vlaanderen

De sociale partners ondertekenden een CAO tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden van de chauffeurs, tewerkgesteld in ondernemingen van individueel bezoldigd personenvervoer

Het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek (PC 140) ondertekende op 24 september 2020 een CAO tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden van de chauffeurs, tewerkgesteld in ondernemingen van  individueel bezoldigd personenvervoer in Vlaanderen.

Deze CAO is van belang voor alle bedrijven die op de nieuwe IBP-vergunning overgeschakeld zijn, alsook voor hun arbeiders.

De volledige tekst van de cao vindt u hier (link)

Toepassingsgebied: 

  • Werkgevers die diensten voor individueel bezoldigd personenvervoer uitbaten onder een vergunning afgeleverd in het kader van het Vlaams Decreet betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer in Vlaanderen, alsook hun arbeiders.
  • Opgelet: Vallen niet onder het toepassingsgebied van deze CAO: de bedrijven met Vlaamse vergunningen, die in de overgangsperiode nog onder hun oude taxi- of vvb-vergunning blijven rijden. Voor hun chauffeurs gelden tijdens de overgangsperiode gewoon verder de cao's volgens de oude regels. 

Algemene regel: VVB-CAO

De werkgevers en de arbeiders vallen onder de toepassing van alle bestaande cao’s voor VVB.

Uitzondering op de algemene regel: TAXI CAO

In bedrijven waar de chauffeurs vervoer uitvoeren met voertuigen die uitgerust zijn met een Europees gehomologeerde taxameter (KB 28 september 2010) en waarbij de ritten hoofdzakelijk berekend en gecontroleerd worden door dit apparaat.

 Deze dienen te voldoen aan alle loon- en arbeidsvoorwaarden zoals vastgesteld in alle bestaande cao’s die hoofdzakelijk van toepassing zijn in de sector van de taxi’s

Opgelet:

Niet alle boordapparatuur in voertuigen voor registratie van de rittengegevens zijn taxameters. In deze cao heeft men het om geijkte meters, die voldoen aan de Europese richtlijn op de meetinstrumenten en aan het KB van 28/9/2010 betreffende de installatie en de delegatie van herijkverrichtingen van de taxameters)

Vanaf wanneer?

De CAO heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2020 en is gesloten voor onbepaalde duur.

Overzicht van alle CAO's

In een bijlage van de CAO worden alle betrokken CAO’s voor taxi en/of VVB opgelijst.

U vindt alle teksten van onze CAO's steeds terug op de website van GTL onder de rubriek De Collectieve Arbeidsovereenkomsten

Top