GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

10/09/2020 - Welke Apparatuur heb je nodig in voertuigen onder de nieuwe vergunning IBP?

Vanaf 1 november 2020 geldt een verplichting om in real time de ritgegevens door te sturen naar de server (Chiron) van de Vlaamse Overheid. 

We zitten nog volop in de coronacrisis, maar vanaf 1 november 2020 gelden belangrijke nieuwe verplichtingen voor de bedrijven van de taxisector die al overgestapt zijn op de nieuwe vergunning IBP (individueel bezoldigd personenvervoer).

Vanaf die datum  dient iedere taxirit die aangeboden wordt onder de vergunning individueel bezoldigd personenvervoer, vlak voor vertrek en na aankomst elektronisch geregistreerd te worden in de Chiron-databank van de Overheid.

Opgelet: Bedrijven die tijdens de overgangsfase nog onder hun oude Taxi- of VVB-vergunning werken, vallen pas onder die verplichting wanneer zij op de nieuwe vergunning IBP overstappen.

GTL onderzoekt momenteel welke leveranciers voor de Vlaamse markt een oplossing aanbieden voor deze nieuwe verplichtingen.

(Bij sommige leveranciers hoeven de taxibedrijven die al een taxameter gebruikten, deze niet te vervangen). 


Chiron

Chiron is de centrale rittendatabank voor individueel bezoldigd personenvervoer van de Vlaamse overheid. In een startersgids wordt de aanmeldingsprocedure omschreven voor wie wil deelnemen aan testen voor de overdracht van de ritgegevens met Chiron. Daarnaast is er ook een connectieprocedure en het technisch formaat waaraan de ritgegevens moeten voldoen.

Testen met de testomgeving van Chiron is al mogelijk sinds 1 juli 2020. Verschillende leveranciers van apparatuur en software zijn daar momenteel al mee bezig.

Taxibedrijven of apparatuur-leveranciers die met vragen zitten, mogen die stellen via het mailadres chiron@mow.vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).

Ondertussen ontvingen de bedrijven die zich daarop meldden een reactie van Chiron. Zij ontvingen de startersgids:

Het is uiteraard een complexe materie, vooral bestemd voor de leveranciers van apparatuur en van softwareoplossingen.

We komen binnenkort terug met een overzicht van enkele leveranciers die zich tot de Vlaamse markt wenden.

HIERONDER VINDT U EEN OVERZICHT VAN DE GEGEVENS DIE MOETEN GEREGISTREERD WORDEN, EN VAN DE GEGEVENS DIE MOETEN DOORGESTUURD WORDEN NAAR CHIRON

Welk type apparatuur?

  • Als straattaxi met machtiging standplaatstaxi is de taximeter verplicht.
  • Als straattaxi zonder dergelijke machtiging  voor de standplaatsen mag je ook met een taximeter (geijkt toestel / meetinstrument volgens de EU-richtlijn, dat ook randapparatuur bevat voor de registratie van de rittengegevens) werken uiteraard. Maar je kan even goed met een andere boordapparatuur of applicatie werken die op een veilige betrouwbare manier de registratie van de rittengegevens doet en dus niet een geijkte taximeter is.

Communicatie met de klant over ritprijs en tariefstructuur (art.31 BVR):

Art. 31. heeft het over de tarieven en de tariefstructuur:

§ 1. De tariefstructuur wordt voor het begin van de rit, of bij een bestelde rit voor het begin van de bestelling, op een transparante manier kenbaar gemaakt aan de kandidaat-klant.
De tariefstructuur bestaat uit één of meer componenten, waaronder:

1° de startprijs;
2° de wachtprijs per minuut; (Dit wordt via een in oktober  te publiceren Vlaams besluit vervangen worden door :“per uur”)
3° de prijs per kilometer;
4° de prijs per minuut;
5° het gecombineerd tarief;
6° het forfaitair tarief voor een welbepaalde rit;
7° het minimum- en maximumtarief voor een welbepaalde rit.
Minstens alle gebruikte componenten worden vermeld.

§ 2. De tariefstructuur is op fysieke wijze zichtbaar in het voertuig, op een tarievenkaart, waarvan het model is vastgelegd in bijlage 8, die wordt bevestigd op achterste zijruit aan de rechterkant.
Bij een bestelde rit kan de tariefstructuur, in afwijking van het eerste lid, langs telefonische of elektronische weg kenbaar worden gemaakt aan de klant. Bij de bestelling krijgt de klant daarvan een schriftelijke bevestiging. In dat geval wordt de tarievenkaart vervangen door de vergunningskaart, vermeld in artikel 30, § 2, eerste lid.

§ 3. Er wordt een prijsindicatie van het eindbedrag meegedeeld aan de klant voor het begin van de rit, en bij een bestelde rit voor het begin van de bestelling.

Registratie gegevens (dienststaten, vervoerbewijs):

De gegevens van het vervoerbewijs en van de dienststaten moeten in real time vanuit de voertuigen naar de server van de overheid kunnen verstuurd worden vanaf 1 november 2020.

Art. 32. § 1. In elk voertuig dat in dienst is, is apparatuur aanwezig waarmee de gegevens, vermeld in artikel 33 en 34, beveiligd kunnen worden geregistreerd, opgeslagen en geraadpleegd.

§ 2. De gegevens die verwerkt worden door de tussenpersonen, worden beveiligd geregistreerd, opgeslagen en geraadpleegd.

§ 3. In paragraaf 1 en 2 wordt verstaan onder beveiligd: de integriteit, de onveranderlijkheid, de oorsprong en het niet-weerlegbare karakter van de gegevens is gewaarborgd aan de hand van een betrouwbaar controlespoor tussen het vervoerbewijs en de levering van de dienst.
De gegevens, vermeld in paragraaf 1 en 2, worden op een externe locatie opgeslagen, waar bevoegde overheidsdiensten er toegang toe hebben.
De minister bepaalt de wijze waarop de gegevens worden beveiligd en bewaard en kan aanvullende bepalingen opleggen.

§ 4. De verzamelde gegevens worden ook gebruikt om te analyseren hoe de prijzen zich ontwikkelen. Als er een marktverstoring optreedt, kan de minister minimum- en maximumtarieven bepalen.

De te registreren en over te dragen gegevens:

Dit zijn de gegevens die op de dienststaten moeten voorkomen:

Art. 33. De dienststaat bevat al de volgende gegevens:

1° bij het begin van de dienst:

a) de naam of benaming van de exploitant, zijn adres, e-mailadres en telefoonnummer;
b) de datum;
c) de identificatiecode van het voertuig of het immatriculatienummer in geval van een reserve- of vervangingsvoertuig;
d) de nummerplaat van het voertuig;
e) de naam en de voornaam van de bestuurder;
f) het uur waarop de dienst van de bestuurder begint;
g) de kilometerstand van het voertuig bij het begin van de dienst en de locatie van het voertuig als de dienstverlening wordt uitgevoerd op basis van andere apparatuur dan een taximeter;

Dit gaat door het nieuw wijzigingsbesluit vervangen worden door:

g) de kilometerstand van het voertuig bij het begin van de dienst en een van de volgende gegevens:

1) de locatie van het voertuig als de dienstverlening wordt uitgevoerd op basis van andere apparatuur dan een taximeter;
2) de getotaliseerde waarden, vermeld in bijlage 9 bij het koninklijk besluit van 15 april 2016 betreffende de meetinstrumenten, als de dienstverlening wordt uitgevoerd op basis van een Europees gehomologeerde taximeter;”

h) de getotaliseerde waarden, vermeld in bijlage 9 bij het koninklijk besluit van 15 april 2016 betreffende de meetinstrumenten als de dienstverlening wordt uitgevoerd op basis van een Europees gehomologeerde taximeter;

2° tijdens de dienst:

a) de uren van de effectief genomen rustpauze;
b) het aantal uitgevoerde ritten sinds het begin van de dienst, de eindprijs per rit, de kilometerstanden van het voertuig bij het begin en bij het einde van elke uitgevoerde rit, het aantal opnemingen, de totale afgelegde afstand, de afgelegde beladen afstand;

Dit gaat door het nieuw wijzigingsbesluit vervangen worden door:

b) het aantal uitgevoerde ritten sinds het begin van de dienst, de eindprijs per rit, het aantal opnemingen, de totale afgelegde afstand, de afgelegde beladen afstand en een van de volgende gegevens:

1) de locatie van het voertuig bij het begin en op het einde van elke uitgevoerde rit als de dienstverlening uitgevoerd wordt op basis van andere apparatuur dan een taximeter;
2) de getotaliseerde waarden, vermeld in bijlage 9 bij koninklijk besluit van 15 april 2016 betreffende de meetinstrumenten, als de dienstverlening wordt uitgevoerd op basis van een Europees gehomologeerde taximeter;”;

3° aan het einde van de dienst:

a) de datum en het uur van de effectieve beëindiging van de dienst;

b) het aantal uitgevoerde ritten, de prijsafspraak en de eindprijs per rit, de kilometerstanden van het voertuig bij het begin en bij het einde van elke uitgevoerde rit en bij het begin en bij het einde van de dienst, de locatie van het voertuig, het aantal opnemingen, de totale afgelegde afstand, de afgelegde beladen afstand.

Dit gaat door het nieuw wijzigingsbesluit vervangen worden door:
b) het aantal uitgevoerde ritten sinds het begin van de dienst, de prijsafspraak en de eindprijs per rit, het aantal opnemingen, de totale afgelegde afstand, de afgelegde beladen afstand en een van de volgende gegevens:

1) de locatie van het voertuig bij het begin en op het einde van elke uitgevoerde rit als de dienstverlening uitgevoerd wordt op basis van andere apparatuur dan een taximeter;
2) de getotaliseerde waarden, vermeld in bijlage 9 bij het koninklijk besluit van 15 april 2016 betreffende de meetinstrumenten, als de dienstverlening wordt uitgevoerd op basis van een Europees gehomologeerde taximeter.”

De bestuurder kan een exemplaar van de dienststaat voor zichzelf genereren.
De apparatuur in het voertuig biedt de mogelijkheid om de gegevens, vermeld in het eerste lid, ter inzage voor te leggen. Die gegevens worden in een leesbare en verstaanbare vorm voorgelegd en zijn identiek aan de oorspronkelijke gegevens.
De verplichtingen, vermeld in het eerste tot en met het derde lid, gelden ook als de gegevens zich digitaal in België of in het buitenland bevinden.

Volgende gegevens moeten op het vervoerbewijs staan:

Art. 34. § 1. Aan het einde van de rit wordt aan de vervoerde persoon, of in voorkomend geval aan de klant als die niet de vervoerde persoon is, een vervoerbewijs gegeven, zonder dat die erom verzoekt, waarop minstens de volgende onuitwisbare vermeldingen staan:

1° de vermelding "vervoerbewijs";
2° de naam of de benaming van de exploitant, zijn adres, e-mailadres en telefoonnummer;
3° de identificatiecode van het voertuig of het immatriculatienummer in geval van een reserve- of vervangingsvoertuig;
4° de nummerplaat (wordt via nieuw Vlaams besluit vervangen door: “kentekenplaat”) van het voertuig;
5° de naam van de bestuurder;
6° het volgnummer van de rit, dat een oplopend getal is;
7° de datum en het uur van het in- en uitstappen;
8° de instap- en uitstapplaatsen of, als er geen straatnamen bestaan, de gps-coördinaten en het gps-formaat;
9° het aantal afgelegde kilometers;
10° het toegepaste tarief;
11° de totale prijs van de rit of de prijs per persoon in geval van een collectieve rit, voorafgegaan door de vermelding "te betalen bedrag";
12° de vermelding "klachten", in voorkomend geval de tussenpersoon en de contactgegevens van de vergunningverlenende gemeente, in voorkomend geval de machtigingverlenende gemeente, en het klachtenorgaan.
In geval van een collectieve rit worden de vermeldingen verstrekt per vervoerde persoon, of per klant als de klant niet de vervoerde persoon is.
In geen geval mag een handgeschreven vervoerbewijs worden gegeven.

Art.41. § 3. In afwijking van artikel 34, § 1, derde lid, geeft de bestuurder een handgeschreven vervoerbewijs met al de gegevens, vermeld in artikel 34, § 1, eerste lid, als het vervoerbewijs niet op een andere manier kan worden bezorgd. De bestuurder mag daarna geen personen meer vervoeren met dat voertuig zolang de voormelde onmogelijkheid aanwezig is.

Controle gebeurt in het voertuig of op server van de exploitant of van de tussenpersoon

Art. 35. § 1. Op elk verzoek van de bevoegde personeelsleden en agenten kan de bestuurder de beveiligde gegevens, vermeld in artikel 33 en 34, voorleggen.

§ 2. De exploitant en de tussenpersoon bewaren gedurende zeven jaar de beveiligde gegevens, vermeld in artikel 33 en 34.

De gegevens worden voorgelegd op elk verzoek van de bevoegde personeelsleden en agenten.

Het Taxidecreet van 2019 werd nog aangepast

Er is nog een wijzigingsdecreet dat binnenkort in het Vlaams Parlement wordt gestemd (verzameldecreet), waarin nog enkele wijzigingen aan het decreet individueel bezoldigd personenvervoer van 29 maart 2019 worden aangebracht:

Toelichting:

De aanpassingen gaan vooral over de gegevens die de gegevensbank van de Vlaamse overheid zal kunnen bevatten, waar de bedrijven hun gegevens vanaf 1 november 2021 vanuit de wagens naartoe zullen moeten sturen)
Met de voorliggende wijziging van artikel 31 wordt de basis van de gegevensdatabank uitgebreid met de informatie van de ritten die nodig is, enerzijds om de handhaving van het decreet mogelijk te maken en anderzijds voor statistische doeleinden, met inbegrip van de prijsopvolging in de sector.
De opgesomde gegevens van punt 7° tot en met 9° geven de politie de mogelijkheid om te controleren of de rit besteld werd, de klanten niet worden benadeeld door het nemen van langere en minder efficiënte trajecten, de prijsopgave wordt gevolgd en zorgen er dus in hun totaliteit voor dat de klanten beter worden beschermd. De federale overheidsdiensten kunnen - beperkt - toegang krijgen tot de database bij controle van hun bevoegdheden zodanig dat een eerlijke dienstverlening en correcte tewerkstelling kan worden gegarandeerd. De Vlaamse overheid zal een betere algemene kijk hebben op de sector op anonieme wijze en zal aan prijsopvolging kunnen doen.
Aangezien de gegevens persoonsgegevens bevatten, zal in een beveiligingsniveau 4 worden voorzien.
Verder kan de Vlaamse Regering de gegevensbank verder verfijnen met uitsluitend technische gegevens. Dit zijn gegevens die niet kunnen worden gelinkt aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
De gegevens, vermeld in punt 7° tot en met 9°, moeten worden aangeleverd door de exploitanten.


Dit is zijn de tekstwijzigingen die in artikel 31 van het  decreet van 2019 worden aangebracht:

1° aan paragraaf 1, eerste lid, worden een punt 7° tot en met 9° toegevoegd, die luiden als volgt:

7° per uitgevoerde rit:
a) de identificatie van de exploitant;
b) de identificatie van de bestuurder,
c) de kentekenplaat van het voertuig;
d) de datum;
e) de start- en aankomstplaats;
f) de start- en aankomsttijd;
g) het unieke ritnummer;
h) de eindprijs van de rit;
i) de afstand van de rit;

8° per bestelde rit:
a) de vastgelegde datum, het vastgelegde tijdstip en de start- en aankomstplaats van de bestelde rit'
b) het tijdstip van de bestelling;
c) de prijsafspraak bij bestelling;
9° per dienst:
a) het aantal uitgevoerde ritten sinds het begin van de dienst;
b) de totale afgelegde afstand;
c) de afgelegde beladen afstand;
d) de uren van de effectief genomen rustpauze;
e) de datum en het uur van de effectieve beëindiging van de dienst,";

2° aan paragraaf 1 wordt een vierde lid toegevoegd, dat luidt als volgt

"De Vlaamse Regering kan de gegevensbank verfijnen met uitsluitend technische gegevens.";
3° paragraaf 2 wordt vervangen door wat volgt:

"§2. De gegevens worden verzameld en verwerkt om:

1° het administratieve beheer van het vergunningensysteem door de Vlaamse steden en gemeenten te vergemakkelijken;

2° de controle en handhaving op de bepalingen van dit decreet en de uitvoeringsbepalingen ervan te verhogen door de gegevensdeling tussen gemeenten en de bevoegde Vlaamse en federale diensten, de politie, het klachtenorgaan en de gemeenten onderling;

3° statistische doeleinden te realiseren voor het personenvervoer, het multimodale personenvervoer en het globale mobiliteitsbeleid, waaronder de opvolging van de evolutie van de prijzen.";

4° in paragraaf 3 wordt het eerste lid vervangen door wat volgt:
"De gemeenten voeren de gegevens, vermeld in paragraaf I, eerste lid, 10 tot en met 60, in de gegevensbank in. De vergunninghouders of hun tussenpersonen bezorgen de gegevens, vermeld in paragraaf 1, eerste lid,7° tot en met 9°, bij de eventuele reservatie van een rit, bij de start van een rit en bij het einde van een rit.";

5° in paragraaf 3, derde lid, wordt tussen de woorden "de politie" en de woorden "en de overheidsdiensten" de zinsnede "het klachtenorgaan, de federale overheidsdiensten" ingevoegd ;

6° in paragraaf 5, eerste lid, 50, wordt het woord "nummerplaat" vervangen door het woord "kentekenplaat".

Top