GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

Taxigebruikerscomité

 

Publicatie : 2014-03-03

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

20 FEBRUARI 2014. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de samenstelling en de werking van het Taxigebruikerscomité van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
Gelet op de ordonnantie van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur, gewijzigd bij de ordonnanties van 11 juli 2002 en 20 juli 2006;
Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 maart 2007 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 28 oktober 2013;
Gelet op het advies nr. 55.002/4 van de Raad van State, gegeven op 3 februari 2014, overeenkomstig artikel 84, § 1er, lid 1, 1° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Overwegende het advies van het Regionaal Comité van Advies voor de taxi's en de verhuurde voertuigen met chauffeur van 22 oktober 2013;
Op voorstel van de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Vervoer;
Na beraadslaging,

Besluit :
Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

1° de Minister : de Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wiens bevoegdheid de taxidiensten behoren;

2° de Administratie : de Directie Taxi's van het Bestuur Brussel Mobiliteit van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

3° het Gebruikerscomité : het Taxigebruikerscomité van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

HOOFDSTUK I. - De samenstelling van het Taxigebruikerscomité van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Art. 2. § 1. Het Gebruikerscomité wordt als volgt samengesteld :

1° Een vijftiental regelmatige taxigebruikers van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

2° Een vertegenwoordiger van de VZW Brussels Hotels Association (B.H.A.);

3° Een afgevaardigdee van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering die de Minister of de Staatssecretaris bevoegd voor de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur vertegenwoordigt;

4° Drie afgevaardigden van de directie Taxi's van het Bestuur Brussel Mobiliteit;
De leden van het Gebruikerscomité worden door de Minister aangewezen voor een hernieuwbaar mandaat van twee jaar.
Ten hoogste twee derden van de leden behoren tot hetzelfde geslacht.
Ten hoogste twee derden van de leden behoren tot dezelfde taalrol.
De vertegenwoordigers van de taxigebruikers van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden aangewezen door de Minister, na een openbare oproep.
De vertegenwoordigers van de Administratie worden aangewezen door de Minister onder de personeelsleden van de Directie Taxi's, van minstens niveau B en met minstens twee jaar anciënniteit in de dienst.
Het Gebruikerscomité wordt voorgezeten door de afgevaardigde van de Directie Taxi's, aangewezen door de Minister.
De Minister wijst voor het voorzitterschap een gewoon lid en een plaatsvervangend lid aan.
De leden van het Gebruikerscomité zijn gehouden tot terughoudendheid en discretie wat de tijdens de vergadering behandelde onderwerpen en uitgebrachte adviezen aangaat.

Art. 3. Kunnen niet worden aangewezen als leden van het Gebruikerscomité, de personen wier uittreksel uit het Strafregister melding maakt van een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke veroordeling en de personen die banden hebben met de taxisector waardoor zij zich in een situatie van belangenconflict kunnen bevinden.

Art. 4. De leden van het Gebruikerscomité kunnen door de Minister worden afgezet in geval van kennelijk wangedrag dat afbreuk doet aan de waardigheid van hun functie of in geval van ernstige tekortkomingen bij de uitoefening van hun functie.

Art. 5. Wanneer een lid van het Gebruikerscomité vervangen wordt vóór het verstrijken van zijn mandaat, dan voltooit degene die hem vervangt dit mandaat. Het besluit tot aanwijzing van het vervangend lid vermeldt de naam van het vervangend lid.
In afwachting van de vervanging van een ontslagnemend lid blijft dit laatste in functie tot zijn vervanging.
Voor elk lid van het Gebruikerscomité, dat twee keer zonder reden afwezig is, zal een ontslagprocedure gevoerd worden.

HOOFDSTUK II. - Werking van het Taxigebruikerscomité van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Art. 6. Het Gebruikerscomité heeft een adviserende taak.
Het Gebruikerscomité heeft tot doel om adviezen en aanbevelingen te doen omtrent het taxibeleid.
Het Gebruikerscomité kan op eigen initiatief adviezen uitbrengen dan wel op initiatief van de Minister of van de Administratie.

Art. 7. Het Gebruikerscomité duidt onder haar leden een effectief en plaatsvervangend lid aan dat zal zetelen als afgevaardigde van de gebruikers in het Gewestelijk Adviescomité voor de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur.

Art. 8. Het Gebruikerscomité komt minstens een keer per kwartaal bijeen.
Ingeval een dringend advies nodig is, kunnen er bijkomend buitengewone vergaderingen worden georganiseerd.
De vergaderingen van het Gebruikerscomité worden achter gesloten deuren gehouden.

Art. 9. De voorzitter stelt de agenda van de vergaderingen vast, zorgt voor de goede werking van het Gebruikerscomité, leidt de debatten en handhaaft de orde.
De leden kunnen vragen om punten op de agenda van de vergadering te zetten.

Art. 10. Het Gebruikerscomité kan alleen geldig beraadslagen indien minstens de helft van zijn leden aanwezig is.
Na een tweede bijeenroeping met betrekking tot dezelfde agenda kan het Gebruikerscomité echter geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige leden.

Art. 11. Het secretariaat wordt waargenomen door de ambtenaren van de Directie Taxi's.
Het secretariaat zorgt met name voor de voorbereiding van de vergaderingen en voor het opstellen van de notulen van de vergaderingen. Het secretariaat bezorgt de leden hun uitnodiging twee weken voor de vergadering en de notulen binnen de twee weken na de vergadering.

Art. 12. De adviezen van het Gebruikerscomité worden aan de Minister gezonden.

Art. 13. Met uitzondering van de afgevaardigden van de Administratie en de vertegenwoordiger van de Minister ontvangen de leden van het Gebruikerscomité, telkens als zij aan een vergadering van deze Comité deelnemen, presentiegeld, waarvan het bedrag door de Minister op maximum 70 euro wordt vastgesteld.

Art. 14. Het huishoudelijk reglement wordt opgeheven.

Art. 15. De minister bevoegd voor bezoldigd vervoer van personen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 20 februari 2014.
Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering :
De Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking,
R. VERVOORT
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
belast met Openbare Werken en Vervoer,
Mevr. B. GROUWELS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top