GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

10-2-2020 - Minister Lydia Peeters geeft verduidelijkingen bij de Vlaamse taxihervorming

Minister Lydia Peeters beantwoordde een parlementaire vraag van 2 december, van Lode Ceyssens (CD&V) over enkele onduidelijkheden in de nieuwe reglementering.

Lydia Peeters

Vlaams Minister van mobiliteit en openbare werken


Antwoord

op vraag nr. 203 van 02 december 2019

van Lode ceyssens


 

  1. 1. Mag de volledige huidige taxivloot, die tot 31 december 2019 ingezet wordt door de taxi- en VVB-exploitanten, integraal overgeheveld worden in de nieuwe straattaxivergunning van 2020?

Antwoord Minister: Ja, alle voertuigen die voor 31/12/2019 vergund werden als taxi- of VVB-voertuig, kunnen ook vergund worden bij een nieuwe vergunning. Zij kunnen tot uiterlijk 31 december 2024 ingezet worden voor individueel bezoldigd personenvervoer.

  1. 2. Hoe zit het met voertuigen, besteld in de loop van het jaar 2019 en die pas in 2020 geleverd zullen worden? Zal de minister een extra overgangsbepaling voorzien waardoor de datum van bestelling en niet van inschrijving voor die voertuigen geldt?

 

Antwoord Minister: Er is geen overgangsmaatregel voorzien voor voertuigen die niet aan de emissievoorwaarden voldoen vanaf 01/01/2020 en in 2019 besteld zijn, maar pas in 2020 kunnen geleverd en ingeschreven worden. 
De overgangsmaatregel die de taxisector vroeg betrof de bestaande vloot (zie antwoord op vraag 1).

  1. 3. Moet uit Art.63 en Art.32 §3, tweede lid, geconcludeerd worden dat alle straattaxi’s vanaf 1 januari 2020 over boordapparatuur moeten beschikken voor de registratie en opslag van rittengegevens? Indien ja,

(1) Welke apparatuur voldoet dan aan de vereisten, met name het garanderen van de beveiligde opslag en registratie?

(2) Kan de Minister een lijst geven van de toestellen die in aanmerking komen?

(3) Voldoet de randapparatuur die in de huidige taxi’s al gekoppeld is aan de taxameters aan de vereisten van beveiligde opslag en registratie?

 

Antwoord Minister: Artikel 63 en artikel 32, §3 betekenen samen dat de overdracht van de ritgegevens verplicht wordt vanaf 1 juli 2020. Ik zal de nodige regelgevende initiatieven nemen om te bepalen hoe dat technisch moet verlopen.

(1) Alle apparatuur die de ritgegevens, zoals bepaald in artikelen 31 tot en met 34, kan verzamelen, verwerken en doorsturen.

(2) Nee, de exploitanten zijn vrij om hun apparatuur te kiezen.

(3) De randapparatuur van de taximeters die voldoet aan de vereisten van de regelgeving van 2001 en 2003, voldoet ook in de nieuwe regelgeving voor wat opslag en registratie van de gegevens betreft, maar mogelijk nog niet aan de vereisten om de gegevens te kunnen doorsturen. Die vereisten gelden pas vanaf 1 juli 2020.

  1. 4. Moeten taxiondernemingen die actief zijn op de Luchthaven van  Zaventem en daarnaast ook activiteiten hebben in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, over een exploitatiezetel in Vlaanderen beschikken? Indien ja, wat zijn daarvoor de concrete vereisten?

 

Antwoord Minister: Om na 1 januari 2020 een (nieuwe) vergunning te kunnen krijgen om diensten van individueel bezoldigd personenvervoer te mogen uitoefenen op Vlaams grondgebied, waar ook de luchthaven van Zaventem gelegen, is een exploitatiezetel in een Vlaamse gemeente vereist.

De concrete vereisten waaraan een exploitatiezetel moet voldoen, staan beschreven in artikel 2, 7° van het decreet van 29 maart 2019: elke vestiging met enige standvastigheid van waaruit diensten voor individueel bezoldigd personenvervoer worden georganiseerd en van waaruit de opdrachten en instructies worden gegeven.

Voor bedrijven die, op basis van de overgangsbepaling in artikel 43 van het decreet van 29 maart 2019, hun huidige vergunning verder zetten tot aan de eindvervaldag, geldt die verplichting niet. Die verplichting is immers gekoppeld aan de vergunning volgens de nieuwe regelgeving.

  1. 5. Een taxichauffeur heeft een bestuurderspas nodig. In de nieuwe regelgeving wordt bepaald dat de taxichauffeur minstens 2 jaar over zijn rijbewijs moet beschikken. In de Wegcode (KB 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, art. 8.2) wordt de vereiste leeftijd van 21 jaar bepaald. Dienen taxichauffeurs vanaf 1/1/2020 aan beide eisen te voldoen?

 

Antwoord Minister: De betrokken bepaling uit het KB van 1 december 1975 is niet formeel opgeheven door het besluit van de Vlaamse regering van 8 november 2019, maar aangezien de regelgeving rond taxi’s een geregionaliseerde bevoegdheid is, gaat de recentere Vlaamse bepaling boven de oudere federale. Iemand die dus op zijn 18e verjaardag zijn rijbewijs behaalt, kan op zijn 20e verjaardag starten als taxichauffeur, mits hij aan alle andere voorwaarden ook voldoet.

  1. 6. Artikel 30 treedt in werking op 1 juli 2020. Onder welke nummerplaat dient men een nieuw straattaxivoertuig in te schrijven in het eerste halfjaar van 2020? En moet die nummerplaat dan omgeruild worden voor een TX-nummerplaat op 1 juli 2020?

 

Antwoord Minister: In artikel 62 van het Besluit van de Vlaamse regering staat de materiële fout dat de inwerkingtreding van artikelen 19-30 wordt uitgesteld tot 1 juli 2020. Dit uitstel is enkel bedoeld voor de artikelen die betrekking hebben op de bestuurderspas, zijnde artikelen 19-28. Ik laat deze fout zo snel mogelijk rechtzetten.

  1. 7. Zijn de gemeenten klaar om vanaf 1 januari 2020 de nieuwe vergunningen af te leveren?

 

Antwoord Minister: De nieuwe databank Centaurus2020, waarin alle aanvragen moeten verwerkt worden, is operationeel sinds 24 december 2019 en wordt op dit ogenblik al gebruikt voor nieuwe vergunningen. Er waren druk bijgewoonde opleidingsmomenten voor de gemeentebesturen op 18 en 20 december in resp. Gent en Brussel, als aanvulling bij de voorstelling van de nieuwe regelgeving op 16 oktober (Brussel), 21 oktober (Hasselt), 6 november en 18 december (beide in Gent).

Top