GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

30-1-2020 - Welke apparatuur moet je hebben in de voertuigen?

Veel vragen, nu eerste nieuwe vergunningsaanvragen worden ingediend: welke apparatuur is nodig? Een boordcomputer? Een app? Wordt mijn straattaxi onder TX zonder taxameter/daklicht goedgekeurd?

Nieuw taxidecreet en uitvoeringsbesluit leiden tot eerste concrete problemen door onduidelijkheid.

De nieuwe wetgeving is in voege sinds 1 januari. Maar door de overgangsperiode, kunnen de bedrijven verder met hun oude exploitatievergunning werken tot op de vervaldag van die vergunning.

Een aantal bedrijven is nu al op vervaldag en moet de nieuwe vergunning individueel bezoldigd personenvervoer effectief aanvragen.

Zij worden als eersten geconfronteerd met zeer praktische vragen en nog onduidelijkheden in de wetgeving.

De vragen zijn anders, naargelang je een bestaand taxibedrijf bent, of een bestaand VVB-bedrijf.

Als VVB-bedrijf is men steeds gewoon geweest om met contract te werken, voor vooraf besteld vervoer: airport shuttles, rolstoelvervoer, divers personenvervoer in de provincies, zowel collectief met busjes, als met luxevoertuigen voor zakelijk vervoer.

Momenteel gaat om 5.850 vergunde voertuigen in Vlaanderen:

  • - meer dan 3.500 als VVB (TL-nummerplaat)
  • - ongeveer 2.350 als Taxi (TX-nummerplaat)

Alles samen gaat het om ongeveer 8.000 chauffeurs in Vlaanderen (waarvan 3.500 als loontrekkende, de andere als zelfstandige).

De klassieke vraag die we binnenkrijgen:

Welke apparatuur moet ik installeren?

Zo te horen, moet men apparatuur hebben die:

  • - enerzijds de rittengegevens kan registreren, 
  • - anderzijds ook nog de juiste informatie kan overmaken aan de klant, zoals een indicatie geven op voorhand van de totale ritprijs.


De gemeenten werden door de Vlaamse administratie geïnformeerd dat al wie als straattaxi (niet op taxameter) rijdt, daarvoor met een app of een applicatie moet werken?

Vanwaar komt plots die eis? Dat is niet duidelijk!

Er staat nergens in de wetgeving dat een app verplicht is. En de administratie heeft nooit duidelijk uitgelegd over welke soort app het zou gaan.

Sommige gemeentebesturen denken zelfs dat de straattaxis bij een app als Uber moeten aansluiten!? Dat is toch niet de bedoeling!

Standplaatstaxis in steden gebruiken een taxameter, en zijn daarmee al uitgerust met de nodige randapparatuur om de rittengegevens digitaal te registreren. De bestaande taxameters zouden voldoen aan die eisen.

Welk toestel moeten de straattaxis gebruiken voor de digitale registratie rittengegevens? (= dit is de situatie voor alle huidige VVB, wanneer zij overstappen naar de nieuwe vergunning).

Een aantal leveranciers van taxameters en boordcomputers bieden toestellen aan die kunnen gebruikt worden voor de registratie van de rittengegevens. Maar hoe zit het met die zogenaamde 'app'?

De vraag komt vooral van de vele bedrijfjes die contractvervoer aanbieden als VVB.

We denken aan het meer vooraf geplande vervoer, zoals luchthavenvervoer of ander vervoer in het kader van contracten. 

Wat zegt de wetgeving?

Het uitvoeringsbesluit (link) heeft het enerzijds over apparatuur voor de registratie van de rittengegevens:

Art. 32. § 1. In elk voertuig dat in dienst is, is apparatuur aanwezig waarmee de gegevens, vermeld in artikel 33 en 34, beveiligd kunnen worden geregistreerd, opgeslagen en geraadpleegd.

In datzelfde art. 32 staat dat "De gegevens, vermeld in paragraaf 1 en 2, worden op een externe locatie opgeslagen, waar bevoegde overheidsdiensten er toegang toe hebben."

Maar deze laatste eis (bewaring op externe locatie)  gaat pas in op 1 juli 2020 er wordt nog gewacht op een ministerieel besluit dat daarover meer duidelijkheid moet scheppen.

In Art. 33. staat welke rittengegevens moeten geregistreerd worden 

In Art. 34 staat uitleg over het vervoerbewijs dat men moet afprinten en afleveren aan de passagier op het einde van de rit.

Maar hoe zit het dan met die app, waar de administratie het over heeft? 

Die zou volgens de Vlaamse administratie nodig zijn om te kunnen beantwoorden aan de eisen van Art. 31:

Art. 31. heeft het over de tarieven en de tariefstructuur:

§ 2. De tariefstructuur is op fysieke wijze zichtbaar in het voertuig, op een tarievenkaart, waarvan het model is vastgelegd in bijlage 8, die wordt bevestigd op achterste zijruit aan de rechterkant.
Bij een bestelde rit kan de tariefstructuur, in afwijking van het eerste lid, langs telefonische of elektronische weg kenbaar worden gemaakt aan de klant. Bij de bestelling krijgt de klant daarvan een schriftelijke bevestiging. In dat geval wordt de tarievenkaart vervangen door de vergunningskaart, vermeld in artikel 30, § 2, eerste lid.

§ 3. Er wordt een prijsindicatie van het eindbedrag meegedeeld aan de klant voor het begin van de rit, en bij een bestelde rit voor het begin van de bestelling.

Besluit: Er zijn nog veel onduidelijkheden in de regels. GTL doet een oproep aan de minister en aan de administratie om hier snel klare wijn te schenken.

 

 

Top