GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur
     Wat is verboden voor chauffeurs tijdens een taxirit?

Het is de bestuurder verboden om :

1° aan de klant een ander tarief of een andere prijs te vragen dan het tarief of de prijs, vermeld in de vergunning, in de geafficheerde tarieven, door de taxameter, met uitzondering van het geval waarbij er een door de gemeente goedgekeurde commerciële worden toegepast.;

2° in geval van een taxi die ingezet wordt als geregeld vervoer in opdracht van de VVM, aan de klant een prijs te vragen die hoger ligt dan die welke bepaald wordt door de VVM;

3° in geval van een collectieve taxi, aan de klant een andere prijs te vragen dan die welke berekend wordt op basis van de op- en afstapplaatsen van elke klant, tenzij er een forfaitair tarief wordt toegepast;

4° zijn dienst te verzekeren in het gezelschap van andere personen dan het cliënteel, behalve als het gaat om een kandidaat-taxibestuurder die zijn stage doet;

5° tijdens zijn dienst het voertuig door derden te laten besturen, behalve als het om een kandidaat-taxibestuurder gaat die zijn stage doet;

6° onwettig klanten te ronselen;

7° de gegevens (dienststaten en vervoerbewijs) te wijzigen;

8° te roken in het voertuig;

9° zelf een tarief in te voeren of een tarief dat zich niet in de taxameter bevindt te gebruiken;

10 ° een rit te weigeren, tenzij het voertuig besteld is of tenzij de rit de diensttijd overschrijft;

11° een commerciële korting toe te passen die niet is goedgekeurd door de gemeente of een andere korting toe te passen dan de korting die is goedgekeurd door de gemeente;

12° een commerciële korting toe te passen als de door de gemeente gewaarmerkte lijst van de kortingen die het college van burgemeester en schepenen heeft goedgekeurd , zich niet in het voertuig bevindt.


Gerelateerde vragen

    Top