GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

05/07/2022 - Nieuwe beheersovereenkomst (openbaredienstencontract) 2023-2027 met De Lijn

Daarin staan een paar elementen  die rekening houden met de invoering van basisbereikbaarheid in juli 2023.

De Vlaamse Regering heeft op 1 juli het nieuwe openbaredienstencontract voor De Lijn goedgekeurd. Dat document vormt tussen 2023 en 2027 het kader voor de werking van de Vlaamse Vervoermaatschappij.

Daarin staan een paar elementen  die rekening houden met de invoering van basisbereikbaarheid in juli 2023. 

De volledige tekst van de beheersovereenkomst kan u hier lezen (link) 

Donderdag wordt dit in de commissie MOW in het Vlaams Parlement besproken (link)


De Lijn voert het aanbod basisbereikbaarheid uit van zodra dit opgestart wordt. Dit vraaggestuurd aanbod bestaat uit het kernnet zoals beslist door de Vlaamse Regering en het aanvullend net zoals beslist door de diverse vervoerregioraden. Het kernnet en aanvullend net kunnen slechts uitgerold worden als het vervoer op maat op punt staat. 

Efficiënter aanbod, gedreven naar een vraaggestuurd model

Dynamische planning laat toe voertuigtypes in te zetten met een gepaste capaciteit, wat de bezettingsgraad verhoogt. Bij een lage vervoersvraag is het zo meer kostenefficiënt om via een slim georganiseerd aanbod vervoer op maat de reizigers tot een knooppunt te brengen of zelfs het hele traject te verzorgen. Hierbij zal De Lijn zich niet focussen op het maximaliseren van het aantal bus- of tramritten, maar wel op de meest efficiënte, duurzame verplaatsingskilometer.

Hiermee wordt verwezen naar het nog op te starten netwerk van vervoer op maat, dat gebruik zal maken van voertuigen tot 8+1 zitplaatsen (OV-taxi's, ingezet door taxibedrijven en andere vervoersoperatoren, via de nieuwe HOPPIN-centrale).

Het mobiliteitssysteem van De Lijn wordt geheroriënteerd: er komt een efficiënter aanbod, gedreven naar een vraaggestuurd model: 

  • Er zal veel meer rekening worden gehouden met de veranderlijke reële noden en volumes van reizigers 
  • Men wil veel meer de kracht van het ecosysteem exploiteren in een omgeving waar heel wat complementaire vervoersmodi beschikbaar zijn

Haltebeheer: 

De Lijn  blijft verantwoordelijk voor het beheer van de haltes van De Lijn van het kernnet en aanvullend net maar neemt eveneens het operationeel beheer van de haltes van het vervoer op maat voor haar rekening.

De Belbuscentrale 

Deze wordt stopgezet. De Lijn wordt een partner van de Vlaamse Mobiliteitscentrale (Hoppin). 

Rol van de vervoerregio's

Lokale overheden krijgen dankzij de vervoerregio’s meer autonomie om hun vervoersnet uit te tekenen. De vervoerregio’s keuren het aanvullend net en het vervoer op maat goed binnen de vervoerregio.

De Lijn kan in nauw overleg met de vervoerregio’s ook autonoom overgaan tot bepaalde tussentijdse aanpassingen van het aanbod, bijvoorbeeld naar aanleiding van de opening van een groot ziekenhuis, een langdurige omleiding met grote impact, etc. Het kader voor die zogenaamde gekaderde flexibiliteit wordt de komende maanden verder uitgewerkt...

Een nieuwe rolverdeling

De nieuwe Vlaamse vervoersautoriteit (Vlaamse Overheid) - en dus niet meer De Lijn - zal voortaan de structurele regie van de Vlaamse mobiliteit opnemen (bijvoorbeeld ook voor de bestekken en contracten voor vervoerder van het vervoer op maat). 

De Lijn is door de Vlaamse Regering aangeduid als interne operator belast met de openbare dienst van het personenvervoer van het kernnet en aanvullend net.


Top