GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

10/01/2022 - Brussel: Noodordonnantie staat VVB-chauffeurs (Uber) onder voorwaarde toe om taxidiensten te leveren

Ook gevolgen voor taxi- en VVB-voertuigen vanuit andere gewesten die ritten met vertrek- en/of aankomstpunt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aanbieden

U heeft wellicht de discussies in de media gevolgd na de veroordeling van de Uber-chauffeurs en het Uber-platform door het Hof van Beroep van Brussel. 

Bij ordonnantie van 10 december 2021 heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uiteindelijk toegestaan dat VVB-chauffeurs die via digitale platformen zoals Uber werkten, hun activiteiten kunnen voortzetten... ONDER BEPAALDE VOORWAARDEN.

Brussel Mobiliteit heeft ons een informatienota overgemaakt over de voorwaarden die de ordonnantie heeft ingevoerd.

Informatienota betreffende de ordonnantie van 10 december 2021

1.    Krachtens de noodordonnantie van 10 december 2021 "tot invoeging van een afwijkende overgangsregeling in de ordonnantie van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur" krijgen sommige chauffeurs die diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur (VVC) leveren tijdelijk de toelating om ook - binnen bepaalde grenzen - taxidiensten te leveren. De voorwaarden om deze overgangsregeling te genieten staan hieronder weergegeven:

De betrokken chauffeurs moeten:

1° Vergunninghouder zijn voor de exploitatie van een dienst voor het verhuren van voertuigen met chauffeur:

  • afgeleverd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
  • op basis van een uiterlijk op 15 januari 2021 tot de administratie gerichte aanvraag;

2° Hoofdzakelijk werken als chauffeur, d.w.z.:

  • Als ze vergunninghouder zijn voor de exploitatie: hoofdzakelijk werken als chauffeur van een voertuig waarop de VVB-vergunning betrekking heeft;
  • Als ze werken als chauffeur voor een persoon/personen die vergunninghouder is/zijn voor de exploitatie: minstens 20 uur per week werken.

In het geval van een controle moet de chauffeur kunnen aantonen dat hij aan de voorwaarden voldoet, wat hij/zij kan doen aan de hand van elk bewijskrachtig document of element (arbeidsovereenkomst, samenwerkingsovereenkomst op zelfstandige basis, fiscale documenten, gegevens beschikbaar op een reservatieplatform, overzicht van telefoonoproepen, enz.).

De exploitatievoorwaarden voor het leveren van taxidiensten zijn als volgt:

1° De taxidienst moet verplicht voorafgaand worden gereserveerd via een elektronisch platform;

2° Het is verboden:

  • te parkeren op een aan taxi's voorbehouden standplaats;
  • het woord "taxi" te gebruiken of een vermelding die naar dat woord verwijst, alsook het voertuig uit te rusten met om het even welke apparatuur die kan leiden tot verwarring met de reglementaire uiterlijke kenmerken van taxivoertuigen.

2.    Bovendien dient er gewezen te worden op het juridisch kader waarbinnen exploitanten van Vlaamse taxi/IBPV-diensten en Waalse taxidiensten evenals exploitanten van Vlaamse VVB-diensten of Waalse LVC-diensten hun dienst kunnen uitbaten op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, naar aanleiding van verschillende gerechtelijke beslissingen waarbij ritten toegewezen via reserveringsplatforms gekwalificeerd werden als ritten in het kader van taxidiensten.

Exploitanten van Vlaamse Taxi/IBPV-diensten en Waalse taxidiensten dienen zich te schikken naar de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof uit 2012. Zo mogen exploitanten van geldig door het Vlaamse of Waalse Gewest vergunde taxidiensten uit hoofde van hun vergunning:

  1. Een rit voortzetten die werd gestart op het Vlaamse of Waalse grondgebied om een klant af te zetten op het Brusselse grondgebied;
  2. Een rit uitvoeren met vertrekpunt op het Brusselse grondgebied, op de dubbele voorwaarde dat die rit vooraf gereserveerd werd en dat het voertuig naar het vertrekpunt van de rit rijdt van buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Voor elke andere rit met vertrek- en/of aankomstpunt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een exploitatievergunning voor taxidiensten vereist die is uitgereikt door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Een Vlaams of Waals taxivoertuig dat niet beschikt over een exploitatievergunning voor taxidiensten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet systematisch het Brussels grondgebied verlaten na het uitvoeren van een in punt 1 of 2 bedoelde rit.

Overtreders worden gerechtelijk vervolgd overeenkomstig artikel 35, § 1 van de ordonnantie van 27 april 1995 en kunnen gestraft worden met een gevangenisstraf tot 3 maanden en een geldboete tot 80.000 euro.

Het voertuig waarmee de inbreuk werd gepleegd, kan bij de controle bovendien in beslag genomen worden, met later mogelijk een definitieve inbeslagneming door de rechter.

Wat betreft exploitanten van Vlaamse VVB-diensten en Waalse LVC-diensten, worden enkel vergunningen erkend die uitgebaat worden overeenkomstig de Vlaamse of Waalse regelgeving.

VVB/LIMO-exploitanten die taxidiensten leveren uit hoofde van hun vergunning worden strafrechtelijk vervolgd overeenkomstig artikel 35, §1, van de ordonnantie van 27 april 1995 en kunnen veroordeeld worden tot een gevangenisstraf tot drie maanden en een geldboete tot 80.000 euro.

Het voertuig waarmee de inbreuk werd gepleegd, kan bij de controle bovendien in beslag genomen worden, met later mogelijk een definitieve inbeslagneming door de rechter.

3.    Met betrekking tot de reserveringsplatforms, wordt het feit taxiritten toe te wijzen aan exploitanten die niet over de vereiste vergunning voor die ritten beschikken, beschouwd als strijdig met de eerlijke handelspraktijken.

Wettelijke referenties:

Top