GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

15/07/2021 - COVID: 69 Taxi-/ VVB-bedrijven spannen gerechtelijke procedures aan tegen de federale overheid en de gewesten

Zij eisen schadevergoedingen voor de verliezen die zij hebben geleden als gevolg van de lockdowns en het gebrek aan voldoende compensaties.

De rechtszaak wordt aangespannen door 69 ondernemingen en zelfstandigen van de taxisector uit de verschillende gewesten en provincies van het land:   

  • 30 hebben hun zetel en/of woonplaats in het Vlaamse Gewest .
  • 32 hebben hun zetel en/of woonplaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  • 6 hebben hun zetel en/of woonplaats in het Waals Gewest.

Samen hebben zij de federale staat en de 3 gewesten gedagvaard. De zitting van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, gaat door op 7 september om 10.30 uur. 

"Verzoekende partijen werden bijzonder hard getroffen door de opeenvolgende lockdowns die door de Belgische staat illegaal werden opgelegd naar aanleiding van de COVID-19 pandemie. Zij hebben daardoor enorme financiële schade geleden (en nog verder schade). Zij vervoeren immers de overgrote meerderheid van hun klanten naar vrijetijdsactiviteiten, restaurants, bioscopen, nachtclubs, beurzen en congressen, festivals, sport- en feestevenementen, enz. Het gaat net om die activiteiten die verplicht werden te sluiten door de regeringen. Sommige taxibedrijven hebben hun omzet tot 90% zien dalen. Bovendien hebben verzoekende partijen ook schade geleden door ontoereikende begeleidende maatregelen en compenserende steun tijdens de COVID-19-crisis, zowel vanwege het federale als van het gewestelijk niveau." "Hoewel enige steun verleend werd, was deze duidelijk onvoldoende om een groot deel van de geleden verliezen te compenseren." "Met het beroep vorderen verzoekers, op basis van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, een schadevergoeding voor de geleden schade door fouten die de overheidsinstanties hebben gemaakt bij de lockdown en de ontoereikendheid van de begeleidende maatregelen en steun tijdens de COVID-19-crisis."

De Nationale Groepering van Taxi-ondernemingen wil er op wijzen dat het initiatief van gezonde taxibedrijven uitgaat, die jaren van groei en winst gekend hebben en gespaard hadden, maar nu volledig uitgeput geraken door de maatregelen die de overheid tijdens de coronacrisis genomen heeft en het gebrek aan voldoende compensaties.

Click hier voor de link naar het document.

Lijst van de deelnemers aan de dagvaarding

Top