GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

11/02/2021 - Vervoer van passagiers van en naar het buitenland

Enkele verduidelijkingen betreffende de na te leven formaliteiten bij grensoverschrijdende taxi- of VVB-ritten.

We verwijzen naar onze vorige nieuwsbrief van 27 januari over de formaliteiten bij grensoverschrijdende taxi- of VVB-ritten. 

Ondertussen bracht een federaal ministerieel besluit van 6 februari een kleine versoepeling voor de beroepschauffeurs.

Deze hoeven zelf geen "verklaring op eer" te ondertekenen noch bij zich te hebben. Alleen de passagiers moeten die wel hebben ingevuld en de chauffeur is verplicht om bij de start van de rit en nog voor de grensovergang, zich ervan te vergewissen of de passagier die bij zich heeft om aan te tonen dat het een essentiële verplaatsing naar het buitenland is.

Verder moet de chauffeur het bewijs kunnen leveren dat hij in functie is of met andere woorden dat hij rijdt in het kader van een vervoersopdracht voor een klant (verhuurovereenkomst, vervoerovereenkomst, andere...) 

6 FEBRUARI 2021. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken Publicatie : (2021-02-07)

(…)

Art. 5. In artikel 21 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in paragraaf 1 wordt het vijfde lid vervangen als volgt:
"In afwijking van het derde lid, is een verklaring op eer niet vereist voor de transportwerkers of vervoeraanbieders,met inbegrip van vrachtwagenchauffeurs die goederen voor gebruik op het grondgebied vervoeren, en zij die alleen maar op doorreis zijn,
voor zover zij in het bezit zijn van transportdocumenten die aangeven dat zij in het kader van hun functie reizen.
Bij gebrek aan deze verklaring op eer of bij valse, misleidende of onvolledige informatie in deze verklaring, en indien het essentieel karakter van de reis evenmin blijkt uit de transportdocumenten in het bezit van de werknemers of dienstverleners bedoeld in het vorige lid, kan in voorkomend geval de binnenkomst geweigerd worden overeenkomstig artikel 14 van de Schengengrenscode of artikel 43 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.";

(…)

Art. 7. Dit besluit treedt in werking op 13 februari 2021

Top