GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

19/01/2021 - PERSBERICHT - Uitspraak Hof van Beroep: Uber-diensten zijn illegaal in Brussel

FEBET en de Brusselse taxisector eisen onmiddellijk overheidscontroles op VVB-bedrijven die op het Brussels grondgebied voor Uber werken en strafrechtelijke sancties.

Persbericht

 

In haar arrest van 15 januari 2021 besliste het Hof van Beroep te Brussel het Grondwettelijk Hof de twee volgende vragen te stellen:

1) Is de Brusselse wetgeving inzake Taxi- en VVB -verenigbaar met de vrijheid van ondernemen, in die zin dat het voor Brusselse VVB-bedrijven momenteel niet toegelaten  is om :

  • Ritten te ontvangen via een smartphoneapplicatie van het type UBER X;
  • Te stationeren  of te circuleren op de openbare weg op zoek naar ritten (ronselen), zonder vooraf een overeenkomst met de gebruiker te hebben gesloten

2) Kan de Waalse en Brusselse wetgeving inzake VVB-diensten de vrijheid van ondernemerschap belemmeren en leiden tot discriminatie tussen Brusselse en Waalse VVB-chauffeurs, aangezien het voor Waalse VVB-bedrijven momenteel niet mogelijk is om op de openbare weg te parkeren of te rijden op zoek naar klanten (ronselen-) die vertrekken vanuit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?


 

In een persbericht van Belga van 15 januari 2021, had Uber de uitspraak als een overwinning bestempeld, omdat de procedurele strijd met 1,5 tot 2 jaar verlengd wordt en "ondertussen de 2.000 Uber-chauffeurs met een VVB-vergunning verder Uber-ritten mogen uitvoeren om inkomsten te genereren". ».

Die bewering houdt geenszins rekening met de talrijke onrechtmatigheden die het Hof in zijn arrest van 15 januari 2021 vaststelt bij de UBER X-diensten die het aanbiedt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; Het Hof bevestigt dat UBER verantwoordelijk is voor handelingen die in strijd zijn met de eerlijke marktpraktijken, en wel om de volgende redenen:

  1. Het huidige systeem van UBER is frauduleus omdat het :
  • Gebruik maakt  van een lege vennootschap, de Platform Rider Association (PRA), om de toepasselijke wetgeving te omzeilen; dit is een fictieve vennootschap;
  • De met PRA gesloten contracten zijn kunstmatig.

De  rechtbank oordeelt ondubbelzinnig dat :

"De overeenkomsten die de VVB-bedrijven  met de PRA sluiten kunstmatig van aard zijn en hebben geen ander doel hebben,  dan het (frauduleus) omzeilen van bepaalde exploitatievoorwaarden die het kader vormen van hun activiteiten (...) terwijl dit  dwingende bepalingen zijn die bovendien van openbare orde zijn. Bijgevolg moeten de overeenkomsten  tussen de VVB-bedrijven  en de PRA als onbestaand worden beschouwd".

2. De UBER-chauffeurs werken met VVB-licenties en maken daarbij gebruik van een smartphone-applicatie,  wat volgens het Brussels Hof het volgende impliceert:

"De overtreding van de Brusselse regelgeving door VVB-bedrijven die houder zijn van een Brusselse vergunning en die gebruik maken van de Uber X-dienst, waarbij hun voertuigen uitgerust zijn met een toestel voor het verzenden of ontvangen van radiocommunicatie in de zin van artikel r, 4°, van de wet van 30 juli 1979 betreffende de radiocommunicatie (artikel 17, § 9° van de ordonnantie en artikel 88, § 2 van het decreet). Dit is een schending van een van de beginselen die de voorwaarden bepalen voor de exploitatie van een erkende VVB-dienst, welke  onderworpen zijn aan strafrechtelijke sancties (artikel 35, §2 van de verordening)".

3. De Waalse VVB-bedrijven die voor rekening van de UBER werken, verlenen op onwettige basis vervoersdiensten in Brussel:

"(...) De vaststelling dat er sprake is van fraude door gebruik te maken van huurovereenkomsten die met PRA zijn gesloten, geldt ook voor de VVB-bedrijven die met een Waalse VVB-vergunning werken.

Bijgevolg schenden deze bedrijven, net als hun Brusselse tegenhangers, de door hun reglementering vastgelegde exploitatievoorwaarden.

Het Hof van Beroep van Brussel komt tot de volgende conclusie:

"Door via haar Uber X-dienst vervoer aan te bieden dat wordt uitgevoerd door VVB-bedrijven die de Brusselse en  de Waalse regelgeving overtreden, en door zelf een rol te spelen bij die overtreding (...), pleegt Uber zelf een daad die in strijd is met de eerlijke marktpraktijken, waardoor zij de professionele belangen van de taxibedrijven, waarvan de belangenverdediging binnen de opdrachten van de Brusselse taxifederatie  Febet valt, schaadt of kan schaden. »

Bij het lezen van deze bijzonder strenge beslissing tegen UBER, die het illegale karakter van de activiteit aantoont, komt UBER zeer ongeloofwaardig over door nu te beweren dat het haar diensten verder kan  blijven aanbieden, in afwachting van de antwoorden op de vragen die aan het Grondwettelijk Hof werden gesteld.

FEBET en de taxiondernemers eisen dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de gerechtelijke overheden onverwijld controles uitvoeren om na te gaan of de VVB-bedrijven  die op het Brussels grondgebied actief zijn, zich houden aan de beslissing van het Brusselse Hof van Beroep, met name door :

  • hun vervoersdiensten aan te bieden in het kader van een wettelijke overeenkomst dat met elke gebruiker wordt gesloten;
  • dat VVB-voertuigen niet uitgerust zijn met een smartphone die bestemd is voor het gebruik van een dispatchingdienst;
  • UBER en de Uber-chauffeurs geen VVB-overeenkomsten afsluiten met individuele gebruikers voor diensten van minder dan 3 uur.

Fraude door UBER is strafrechtelijk strafbaar wegens gebruik van  vervalste documenten en schending van talrijke bepalingen van de VVB- en taxi-wetgeving, waarvoor strafrechtelijke sancties gelden.

Het is dan ook onaanvaardbaar dat UBER aankondigt dat het haar illegale activiteiten zou verderzetten na deze uitspraak.

 

Nicholas Ouchinsky                                               Antoine Chomé

 

Lees hier het oorsprokelijk persbericht in PDF

 

Top