GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

30/10/2019 - IRU publiceert standpunt over mobiliteit als dienst (Mobility as a service – MaaS)

MaaS kan vervoer efficiënter en kosteneffectiever maken voor passagiers en nieuwe kansen bieden voor vervoersoperatoren.

 

IRU roept op tot actie om drempels voor invoering van Maas te overwinnen.

Brussel, 30 oktober 2019

IRU heeft haar standpunt over Mobility-as-a-Service (MaaS) gepubliceerd, waarin de aandacht gevestigd wordt op de voordelen maar ook risico's die MaaS-platformen betekenen. IRU pleit voor een evenwichtige aanpak, nu de vervoersector zich steeds meer op MaaS richt.

Het toenemend aantal "smart cities" - met een geavanceerde digitalisering van de vervoersprocessen - heeft de groei van MaaS mogelijk gemaakt. MaaS integreert verschillende vervoersdiensten - waaronder openbaar vervoer, taxi's, (deel)auto's en fietsen - in één enkele mobiliteitsdienst, die op aanvraag beschikbaar is via een app.

Hoewel MaaS het potentieel biedt om nieuwe oplossingen aan te reiken voor de bevolking en voor de sectoren van het wegvervoer, brengt het ook een aantal nieuwe uitdagingen, die moeten overwonnen worden als men het succesvol wil implementeren. We denken onder meer aan problemen met prijsstructuren, aansprakelijkheid, risico’s op het vlak van gegevensverwerking en een gebrek aan maturiteit van nieuwe MaaS-bedrijfsmodellen.

In de EU zijn ongeveer 2 miljoen mensen in dienst bij 370.000 bedrijven voor wegvervoer*. De meeste van die bedrijven zijn kleine ofmiddelgrote ondernemingen (KMO's), met beperkte onderhandelingsmacht en middelen. Een politieke omkadering is daarom nodig, zowel in het belang van de bedrijven als van de passagiers.

In haar standpunt roept de IRU op tot politieke actie om de open vragen rond MaaS aan te pakken:

  1. Governance: de voorwaarden voor toegang tot MaaS en de voorwaarden binnen MaaS moeten duidelijk worden gedefinieerd en ten minste aan de volgende eisen voldoen:

- De overheid moet ervoor zorgen dat MaaS-systemen inclusief zijn en niet worden opgezet als gesloten systemen die slechts voor bepaalde vervoersaanbieders of -types toegankelijk zijn.

- MaaS-operatoren moeten goed gedefinieerde verantwoordelijkheden dragen, zoals een check-your-partner-verplichting en specifieke aan eisen voldoen met betrekking tot de rangschikking van de vervoersdiensten die aan de klanten worden getoond (bv. verbod op zelfpromotie).

- Overheidsinstanties die MaaS-operatoren/integratoren selecteren, moeten transparante, niet-discriminerende en objectieve criteria en procedures in acht nemen die in overeenstemming zijn met de wetgeving inzake overheidsopdrachten.

  1. Gegevens: het delen en het hergebruik van data moet gereguleerd worden. Aangezien de data een belangrijke waarde krijgen, zijn algemene regels voor de bescherming van de gegevens van de bedrijven nodig. Wederkerigheid en overdraagbaarheid van gegevens (de mogelijkheid voor een platformgebruiker om zijn gegevens te recupereren om deze vervolgens naar andere platforms te verplaatsen) mogen niet enkel aan de marktwerking overgelaten worden.

 

  1. Kosten: de kostenkwesties voor de vervoersoperatoren moeten op passende wijze worden aangepakt. Het verstrekken van vereiste data mag er niet toe leiden dat KMO’s worden uitgesloten, omdat deze niet altijd deze gegevens kunnen verzamelen en overmaken.

 

"MaaS zal in de toekomst een belangrijke rol spelen voor het stedelijk vervoer en het moet leiden tot een grotere efficiëntie en meer inkomsten voor de vervoersoperatoren. Volgens ons moet dat mogelijk zijn, meer er moet dringend een gepast wettelijk kader voor MaaS komen.

De IRU position paper is hier te bekijken.

*Bron: EU Energy & Transport in Figures, Statistical Pocketbook, 2018.

Top