GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

24/07/2019 - Ontwerp uitvoeringsbesluit nieuw taxidecreet – Taalvereisten

Overzicht van de nieuwe taaleisen die in het recent goedgekeurd ontwerp van uitvoeringsbesluit opgenomen zijn voor de chauffeurs en voor de exploitanten (vanaf volgend jaar)

 Dit is één van de nieuwe eisen die staan in de nota van de regering bij het ontwerp van uitvoeringsbesluit dat  recent in tweede lezing  goedgekeurd werd!

Nieuwe taaleisen worden opgelegd aan:

  • - Exploitanten (bij aanvraag vergunning) vanaf 1/1/2020
  • - Chauffeurs (bij aanvraag van hun bestuurderspas) vanaf 1/7/2020 


In het ontwerpbesluit wordt  een bepaald minimumniveau van kennis van het Nederlands opgelegd, nl. niveau B1 van het Europees Referentiekader voor Talen, wat het niveau is van een “onafhankelijke gebruiker”

Bijwerking op 26 november 2019:

In de definitieve versie van het uitvoeringsbesluit dat op 8 november 2019 aangenomen werd, is dit uiteindelijk aangepast/versoepeld:  

 

Een persoon met de kennis van een niveau B1 kan:

  • * de belangrijkste punten begrijpen uit duidelijke standaardteksten over vertrouwde zaken die regelmatig voorkomen op het werk, op school en in de vrije tijd;
  • * zich redden in de meeste situaties die kunnen optreden tijdens het reizen in gebieden waar de betreffende taal wordt gesproken;
  • * een eenvoudige lopende tekst produceren over onderwerpen die vertrouwd of die van persoonlijk belang zijn;
  • * een beschrijving geven van ervaringen en gebeurtenissen, dromen, verwachtingen en ambities en kan kort redenen en verklaringen geven voor meningen en plannen.

Meer info over de taalniveaus vindt u hier:https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cefr-nl.pdf

Lager Taalniveau A2 is voldoende gedurende het eerste jaar. Daarna moet men B1-niveau bewijzen.

Als de aanvrager (van de vergunning of van de bestuurderspas) enkel niveau A2 machtig is, kan hij de vergunning, resp"ctivelijk de bestuurderspas bekomen mits wordt aangetoond dat hij binnen de één jaar na aflevering van de vergunning of van de bestuurderspas over het taalniveau B1 beschikt.  

Waarom legt de Vlaamse regering die taaleisen op?

"Het vereiste niveau werd afgetoetst met de sector, waaruit ook bleek dat dergelijk niveau noodzakelijk is om kwalitatieve dienstverlening te kunnen aanbieden aan de klant/vervoerde persoon, zonder een disproportioneel hoog niveau te vereisen. Van een exploitant kan immers worden verwacht dat hij bij klachten zijn klanten mondeling en schriftelijk van antwoord kan dienen. Eveneens moet hij contact kunnen hebben met de verschillende bevoegde overheden, in de eerste plaats met de vergunning- en machtigingverlenende gemeentebesturen."

Hoe kan men zijn taalkennis bewijzen?

"Het is niet de bedoeling dat er taalexamens zullen worden georganiseerd op Vlaams of gemeentelijk niveau. Het vereiste taalniveau kan op verschillende manieren worden aangetoond (bv. getuigschrift of diploma secundair onderwijs Vlaamse Gemeenschap, taaltest Selor, opleidingen gevolgd bij de Huizen van het Nederlands, Sociaal Huis, CVO etc.). De concrete stavingsstukken worden opgesomd in het aanvraagformulier."

Bestaande exploitanten zijn tijdelijk vrijgesteld 

De houders van de huidige vergunningen, zoals van kracht vóór de inwerkingtreding van dit decreet, worden ertoe  gemachtigd hun diensten te blijven exploiteren conform de voorwaarden en gedurende de resterende duurtijd van de lopende vergunning. Hierdoor kan men onder de huidige regelgeving blijven werken waardoor er voor de huidige vergunninghouders ruimte is om indien nodig de taalvereiste machtig te worden.

 

Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen (CEFR)

 

 

A2

Basisgebruiker

B1

Onafhankelijke gebruiker

              B

E

G

R

I

J

P

E

N

Luisteren

Ik kan zinnen en de meest frequente woorden begrijpen die betrekking hebben op gebieden die van direct persoonlijk belang zijn (bijvoorbeeld basisinformatie over mezelf en mijn familie, winkelen, plaatselijke omgeving, werk). Ik kan de belangrijkste punten in korte, duidelijke eenvoudige boodschappen en aankondigingen volgen.

Ik kan de hoofdpunten begrijpen wanneer in duidelijk uitgesproken standaarddialect wordt gesproken over vertrouwde zaken die ik regelmatig tegenkom op mijn werk, school, vrije tijd enz. Ik kan de hoofdpunten van veel radio- of tv-programmas over actuele zaken of over onderwerpen van persoonlijk of beroepsmatig belang begrijpen, wanneer er betrekkelijk langzaam en duidelijk gesproken wordt.

Lezen

Ik kan zeer korte eenvoudige teksten lezen. Ik kan specifieke voorspelbare informatie vinden in eenvoudige, alledaagse teksten zoals advertenties, folders, menu's en dienstregelingen en ik kan korte, eenvoudige, persoonlijke brieven begrijpen.

Ik kan teksten begrijpen die hoofdzakelijk bestaan uit hoogfrequente, alledaagse of aan mijn werk gerelateerde taal. Ik kan de beschrijving van gebeurtenissen, gevoelens en wensen in persoonlijke brieven begrijpen.

        S

P

R

E

K

E

N

Interactie

Ik kan communiceren over eenvoudige en alledaagse taken die een eenvoudige en directe uitwisseling van informatie over vertrouwde onderwerpen en activiteiten betreffen. Ik kan zeer korte sociale gesprekken aan, alhoewel ik gewoonlijk niet voldoende begrijp om het gesprek zelfstandig gaande te houden.

Ik kan de meeste situaties aan die zich kunnen voordoen tijdens een reis in een gebied waar de betreffende taal wordt gesproken. Ik kan onvoorbereid deelnemen aan een gesprek over onderwerpen die vertrouwd zijn, of mijn persoonlijke belangstelling hebben of die betrekking hebben op het dagelijks leven (bijvoorbeeld familie, hobby's, werk, reizen en actuele gebeurtenissen).

Productie

Ik kan een reeks uitdrukkingen en zinnen gebruiken om in eenvoudige bewoordingen mijn familie en andere mensen, leefomstandigheden, mijn opleiding en mijn huidige of meest recente baan te beschrijven.

Ik kan uitingen op een simpele manier aan elkaar verbinden, zodat ik ervaringen en gebeurtenissen, mijn dromen, verwachtingen en ambities kan beschrijven. Ik kan in het kort redenen en verklaringen geven voor mijn meningen en plannen. Ik kan een verhaal vertellen, of de plot van een boek of film weergeven en mijn reactiesbeschrijven.

S

C

H

R

I

J

V

E

N

Schrijven

Ik kan korte, eenvoudige notities en boodschappen opschrijven. Ik kan een zeer eenvoudige persoonlijke brief schrijven, bijvoorbeeld om iemand voor iets te bedanken.

Ik kan eenvoudige samenhangende tekst schrijven over onderwerpen die vertrouwd of van persoonlijk belang zijn. Ik kan persoonlijke brieven schrijven waarin ik mijn ervaringen en indrukken beschrijf.

Top