GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

26/07/2016 - Wet Macron: nieuwe verplichtingen voor transport in Frankrijk?

De ondernemingen voor individueel personenvervoer (bv. taxi's, VVB) vallen NIET onder het toepassingsgebied van deze Franse wet!

Sinds 1 juli 2016 gelden er in Frankrijk nieuwe verplichtingen voor buitenlandse werkgevers die transportactiviteiten uitvoeren in Frankrijk en hiervoor personeel detacheren. Hieronder volgt een beknopt overzicht.

Op wie is de nieuwe regeling van toepassing?

De wetgeving is van toepassing op ondernemingen die cabotageritten verrichten in Frankrijk en op internationale transportactiviteiten met laad- of losoperaties op het Franse grondgebied.


De regelgeving is zowel van toepassing op goederenvervoer als op personenvervoer, ongeacht de tonnage van het voertuig.


De nieuwe regeling is niet van toepassing op:

- transitritten door Frankrijk;

- zelfstandigen;

- vervoer voor eigen rekening.

 

In de officiële publicaties van de Franse Overheid staat expliciet dat ondernemingen die inividueel vervoer van personen uitvoeren (bv. taxi's, VVB) niet onder het toepassingsgebied van deze nieuwe Franse regelgeving vallen.

 

Desalniettemin, geven we een kort overzicht van de verplichtingen die aan het andere vervoer opgelegd worden.

Over welke verplichtingen gaat het?

Op de eerste plaats moeten de Belgische ondernemingen aantonen dat de lonen die uitbetaald worden aan de gedetacheerde werknemers, minstens gelijk zijn aan de wettelijke en conventionele Franse minimumlonen.


Indien u vervoer verricht op het grondgebied van Frankrijk, zult u bovendien verschillende bijkomende administratieve formaliteiten moeten vervullen:


1. Het opmaken van een detacheringsattest ("attestation de détachement").

Hiervoor moet een verplicht model gebruikt worden, dat u hier kunt terugvinden.

Het detacheringsattest moet in tweevoud opgemaakt worden. Eén exemplaar wordt bijgehouden door de Franse vertegenwoordiger, het tweede exemplaar moet bewaard worden aan boord van het voertuig, samen met een kopie van de arbeidsovereenkomst van de chauffeur. Het attest moet opgemaakt worden voor de aanvang van de detachering en is geldig voor een periode van zes maanden.

2. Het aanduiden van een vertegenwoordiger in Frankrijk.

De vertegenwoordiger bewaart alle nodige documenten, en moet deze kunnen voorleggen op vraag van de controle diensten. Het gaat meer bepaald om:

- een kopie van het document van de aanduiding als vertegenwoordiger;

- het (tweede exemplaar van het) detacheringsattest;

- de ondertekende arbeidsovereenkomst;

- de loonfiche(s) van de chauffeur;

- een betalingsbewijs van het loon;

- de cao's die van toepassing zijn in de onderneming.

Top