GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

6-8-2018 - Voorontwerp van decreet basisbereikbaarheid

Indeling in 15 vervoerregio's is goedgekeurd. En in 2020 zou het nieuw netwerk van vraagafhankelijk openbaar vervoer op maat operationeel moeten zijn

Op 20 juli heeft de Vlaamse Regering een voorontwerp van decreet Basisbereikbaarheid goedgekeurd (niet te verwarren met het Ontwerp van Taxidecreet).

Dit voorontwerp van decreet, gaat voor een deel over de opstart van het nieuw netwerk van vraagafhankelijk openbaar vervoer op maat:

- De Vlaamse Regering keurt de indeling in 15 vervoerregio’s en de toebedeling van de gemeenten aan deze regio’s goed.

- De bevoegde minister zal de vervoerregioraden opstarten in de 15 afgebakende regio’s en de vervoerregiowerking als vernieuwende vorm van interbestuurlijke dialoog verder uitwerken.

- Het departement Mobiliteit en Openbare Werken zorgt voor de opmaak van de mobiliteitsplannen voor de vervoerregio’s.

- Daarnaast wordt de opstart van een mobiliteitscentrale voorbereid om de vlotte operationalisering van de basisbereikbaarheid te garanderen.

- Bedoeling is om in de tweede helft van 2020 tot een volledige uitrol van het decreet basisbereikbaarheid en dus van het netwerk van vervoer op maat te komen

Zoals u weet, zal dat netwerk van vervoer op maat normaliter voor een belangrijk deel uitgevoerd worden door (OV-)taxi’s, samen met odermeer de diensten voor aangepast vervoer (DAV) die momenteel nog tijdelijk via een “MAV” ingezet worden. Ook dat gecompenseerde vervoer via MAV’s zal in de toekomst ingekanteld worden in het nieuw netwerk van vervoer op maat. 

De Vlaamse Regering zal per vervoerregio een mobiliteitscentrale oprichten, wat als volgt omschreven wordt:

Dit is een zelfstandig opererend orgaan dat vervoeraanvragen voor ritten verzamelt, efficiënt plant en vervolgens uitzet bij één of meerdere vervoerders. De centrale zal volgende taken moeten vervullen:

- Informatieverstrekking en advies over alle aanbod van openbaar vervoer incl. deelfietsen en -wagens, taxi’s, evt. vrijwilligersvervoer, …;

-  Aannemen van een ritaanvraag;

-  Planning van de ritten;

-  Dispatching van de ritten naar de vervoerders;

-  Factureren van de ritprijs.

Het gaat nog om een voorontwerp, wat betekent dat over deze tekst momenteel het advies ingewonnen wordt van de MORA  en de VVSG, en daarna van de Raad van State.

Top