GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

30-5-2018 - Advies Vlaamse Mobiliteitsraad (MORA) over ontwerpdecreet Taxi/VVB hervorming

MORA-advies legt de vinger op de wonde. Begeleidende maatregelen zijn nodig om te vermijden dat de situatie in de taxisector ontspoort.

Minister ben Weyts had aan de MORA gevraagd om een advies te formuleren op zijn voorontwerp van decreet betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer. Dat ontwerpdecreet omvat een fundamentele hervorming van de ganse taxi-en VVB-sector.

Het advies van de MORA kan u lezen via de volgende link:

MORA Advies voorontwerp van decreet individueel bezoldigd personenvervoer

U vindt hier het persbricht van de MORA

De tekst van het ontwerpdecreet en de memorie van toelichting bij dat onwterpdecreet vindt u via de volgende linken:

Decreet individueel bezoldigd personenvervoer - decreet PDF

Decreet individueel bezoldigd personenvervoer - memorie PDF

Er wordt door de MORA  terecht verwezen naar de maatschappelijke risico’s van de voorgestelde deregulering, en er wordt gepleid voor begeleidende maatregelen.

"Voor de MORA vraagt de vooropgestelde deregulering een stringent flankerend beleid, waarvan de kern en essentie nu verschoven worden naar de uitvoeringsbesluiten (die nog moeten geschreven worden). "Gezien het ingrijpende karakter op het bestaand sociaal-economisch weefsel doet de Mobiliteitsraad daarom in zijn advies een aantal voorstellen van elementen die in het decreet moeten opgenomen worden. Over de aspecten van de regelgeving die volgens de Raad in de uitvoeringsbesluiten thuis horen, geeft hij eveneens een voorkeursrichting aan."

De raad van bestuur van GTL zal op 6 juni aanstaande dit MORA-advies en het verder verloop van de procedure onderzoeken.

Wij verwijzen momenteel naar het standpunt dat de sociale partners in een open brief aan minister Weyts hadden geformuleerd. Op het ende van die brief staan de 6 fundamentele aanpassingen aan het ontwerpdecreet, die door de sociale partners gevraagd worden.

 


 


 

 

Top