GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

20-4-2018 - GTL verwelkomt poging tot modernisering taxi- en VVB-regelgeving

Decreet Individueel bezoldigd personenvervoer is goedgekeurd door de Vlaamse regering. Veel zal afhangen van de uitvoeringsbesluiten.

 

Op voorstel van minister Ben Weyts:

De Vlaamse Regering hechtte vandaag haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet over het individueel bezoldigd personenvervoer. "Het decreet moet zorgen voor de actualisering en modernisering van de taxiregelgeving, met een evenwicht tussen innovatie en flexibiliteit enerzijds en normering anderzijds. Over dit voorontwerp van decreet wordt het advies ingewonnen van de MORA en daarna van de Raad van State." 

De tekst van de Memorie van Toelichting bij het ontwerpdecreet vindt u hier

De tekst van het ontwerpdecreet vindt u hier

 

GTL ziet problemen in wat nu voorligt als decreet. Aanpassingen dringen zich op.

Dit decreet omvat slechts de grote lijnen van de hervorming die nog verder moet uitgewerkt worden. Er ontstaan 2 soorten taxi's: de straattaxi's, die op bestelling werken en overal op in Vlaanderen (omvat ook de huidige VVB), en de standplaatstaxi's, dit zijn taxi's die een machtiging gekregen hebben van hun gemeente om gebruik te maken van de standplaatsen van die gemeente.

Veel zal afhangen van alles wat nog moet vastgelegd worden in de uitvoeringsbesluiten die de Vlaamse Regering zal voorbereiden.

De bezorgdheid van de taxisector blijft dus groot want het kan nog alle richtingen uitgaan.

Onze bezorgdheid gaat in de eerste plaats naar mogelijke sociaal-economische gevolgen:

We willen geen verschraling van het sociaal landschap.

Op dit ogenblik rijdt 70 % van de chauffeurs in de taxisector onder werknemersstatuut, met alle voordelen die daaraan verbonden zijn qua sociale zekerheid, inkomen, beperkte werktijden (inclusief rijtijden), enz…

Een te grondige deregulering van de markt (een taxi met vergunning van zijn gemeente,  zou voortaan overal in Vlaanderen mogen werken) kan leiden tot een enorme toevloed aan taxi’s in de steden en in fe buurt van mobiliteitsknooppunten, waar de vraag het grootst is.

Dat kan leiden tot een moordende concurrentie, en daardoor tot een verschraling van het  statuut van de chauffeurs (sociaal bloedbad bij werknemers die men niet meer kan betalen; vervanging van deze door zelfstandigen met lange werkdagen en te lange rijtijden). Dat leidt dan tot overlast op de openbare weg en tot een slechtere dienstverlening en meer onveiligheid (cf. slechte situatie in Amsterdam op dit ogenblik wegens het overaantal aan taxi’s).

We zijn ook bezorgd voor het gevaar van congestie en daardoor spanningen, rond de belangrijkste taxistandplaatsen in steden en in fe buurt van mobiliteitsknooppunten. Het decreet voorziet 2 soorten taxi’s: de taxi’s die de standplaatsen benutten en de taxi’s die enkel via bestellingen (centrale of app) besteld worden. Men moet opletten dat er openbare weg geen zware overlast ontstaat door taxichauffeurs die klanten ronselen rond de standplaatsen enz..

GTL wil erop wijzen dat de sector binnen het huidig wettelijk kader zeer innovatief is geweest en regelmatig het taxi-aanbod en aanbod van wagenverhuurdiensten met bestuurder, rolstoelvervoer en andere, gemoderniseerd heeft. De meeste voertuigen zijn voorzien van track&trace, en de klant kan in de voornaamste Vlaamse centrumsteden al de dichtstbijzijnde  taxi bestellen via een taxi-app. Alleen kreeg de sector dit tot op heden onvoldoende verkocht bij het publiek.

Tot slot wil de sector vermijden dat het decreetvoorstel enkel zou gezien worden als een hervorming met als enig doel Uber te legaliseren in Vlaanderen.

Want daar lijkt het toch sterk op.

GTL wil erop wijzen dat Uber in 2017 wereldwijd 4,5 miljard verlies maakte; dat is 60% verlies op de eigen omzet (die gehaald wordt uit de commissies die zij inhouden op de omzet van hun chauffeurs). In feite komt dit erop neer dat Uber op de ritten die via de app aangeboden  worden, 40% verlies maakt. Dat verlies wordt gedragen door de financiers achter het bedrijf. Met die dumping tracht Uber de andere spelers van de taximarkt te verjagen om daarna een monopoliesituatie te verkrijgen, en dus vrij spel om zelf de meest winstgevende prijzen op te leggen.

Top