GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

9-3-2018 - SABAM tarief is verhoogd

SABAM tarieven worden regelmatig aangepast in functie van de evolutie van de index.  U vindt hier de nieuwe tarieven.

Opgelet : SABAM tarief is verhoogd sinds 1 januari 2018.

Ter herinnering : Wie moet SABAM (auteursrechten) en wie moet (daarbovenop) ook SIMIM (naburige rechten) betalen? Vind hier een overzicht van de bestaande regels.

Er zijn 2 soorten rechten te betalen: SABAM en SIMIM.

Kleinere taxi- of VVB-bedrijven moeten alleen SABAM  betalen en dit wordt dan per voertuig berekend:

  • Tarief audio (radio, CD speler, …) : €39,56 per voertuig per jaar

  • Tarief audiovisueel (scherm, video, DVD, …) : € 62,57 per voertuig per jaar

Deze bedragen zijn exclusief 6% BTW en worden rechtstreeks geïnd door SABAM.

Aangifte: KLIK HIER VOOR ELICENSING

Daarbovenop komt de betaling aan UNISONO: hier moeten alle grotere taxi- en VVB-bedrijven die minstens 9 voltijds-equivalenten in loondienst tewerkstellen, betalen.  Het gaat om nog een bijkomende vergoeding te betalen bovenop de gewone SABAM voor muziek op de werkvloer. Die inning wordt gedaan door UNISONO.

Van de bijdrage aan UNISONO is ook een deel voor SABAM bestemd (auteursrechten) en een deel voor SIMIM (naburige rechten). De bijdrage aan UNISONO wordt berekend volgens het aantal werknemers dat het bedrijf in loondienst heeft. Daarover bestaat een algemene regeling sinds eind 2009, die op alle sectoren van toepassing is voor de bedrijven met minstens 9 voltijds-equivalenten in loondienst.

Om te vermijden dat de bedrijven van onze sector daardoor 2 keer auteursrechten zouden betalen, heeft GTL een specifieke regeling voor de taxisector onderhandeld met UNISONO. Die regeling voorziet een uitzondering op het algemeen akkoord van 2/11/2009 waarbij, voor de berekening van de bijdrage aan UNISONO, het aantal vergunde voertuigen mag afgetrokken worden van het aantal tewerkgestelde voltijdsequivalenten in het bedrijf. Dat akkoord is van toepassing sinds 30 november 2011.

De regeling houdt concreet in dat, bij de berekening van de verschuldigde auteurs- en naburige rechten van het aantal voltijdse equivalenten binnen het bedrijf, het aantal vergunde voertuigen afgetrokken wordt van het aantal voltijds-equivalente werknemers. Dit vertaalt zich in een vermindering van de UNISONO-factuur voor de taxi- en VVB bedrijven.

Berekeningsmethode:

Teneinde de vergoeding te berekenen die verschuldigd is door de taxiondernemingen  wordt, net zoals in het globaal akkoord, uitgegaan van het totaal aantal VTE’s dat door iedere taxionderneming wordt tewerkgesteld.

In afwijking van het globaal akkoord is het iedere taxionderneming toegelaten om het aantal vergunde voertuigen dat zij in haar bezit heeft in mindering te brengen van de VTE’s die op haar sociale balans vermeld staan. Zodoende  komt men uit op het finaal aantal VTE’s dat in aanmerking wordt genomen voor de berekening van de desgevallend door haar verschuldigde vergoeding.

Wie moet niet aan UNISONO betalen?

Indien een taxi- of VVB-onderneming minder dan negen VTE’s tewerk stelt na mindering van het aantal vergunde voertuigen, zal zij geen bijkomende UNISONO-vergoeding verschuldigd zijn in het kader van muziekgebruik op de werkvloer.

Wie moet wel aan UNISONO betalen?

Indien de betrokken onderneming negen VTE’s of meer tewerk stelt na mindering van het aantal vergunde voertuigen, zal zij de vergoeding verschuldigd zijn die voorzien is voor de desbetreffende schijf in het kader van muziekgebruik op de werkvloer. Dit is conform het globaal akkoord.

Het tarief zal jaarlijks voor iedere taxi (of VVB-)onderneming herberekend worden in functie van het aantal VTE’s en het aantal vergunde voertuigen per taxionderneming.

Indien één of meer taxiondernemingen op basis van het globaal akkoord een lagere vergoeding verschuldigd zouden zijn dan op basis van voorliggende overeenkomst dan zullen zij aanspraak kunnen maken op het voor hen meest gunstige tarief.

Het is aan de betrokken taxiondernemingen om UNISONO hierop attent te maken (UNISONO gaat niet zelf na welk tarief het meest voordelig is voor de betrokken taxiondernemingen).

Aantal VTE - Jaartarief exclusief btw 6% (bedrag 2018):

Aantal VTE

Jaartarief SIMIM 

van                  

tot                   

 (zbtw 6%)

9

10

92,41 €

11

25

184,81 €

26

50

369,63 €

51

100

554,43 €

101

200

739,24 €

201

500

924,05 €

501

1.000

1.108,87 €

Elke extra VTE

46,20 €

 Bijlage aangifte formulier : Klik HIER

 Websites :

SABAM

UNISONO (Simim)

Top