GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

12-12-2017 - Ministerraad keurde het actieplan sociale fraudebestrijding 2018 goed.

Het plan bevat de prioriteiten van de sociale inspectiediensten voor 2018, namelijk in de taxisector

50 controleacties in de taxi – sector in 2018 (inclusief online taxiplatformen)

“Wat de taxisector betreft zal, in uitvoering van de partnerschapsovereenkomst van 2016, verder toegekeken worden op de naleving van de regels om de oneerlijke concurrentie van taxibedrijven die de minimumnormen niet naleven, te bestrijden. Hierbij worden zowel de onlineplatformen beoogd als de zogenaamde “klassieke taxisector”.

In 2018 zullen in de (groot)steden minstens 50 controleacties uitgevoerd worden.”

Opmerkingen:

- In 2018 zal bij de controleacties per grootstad ook ten minste 1 controle gebeuren op de “verhuur van auto met chauffeur” (controle sociale wetgeving);

- Deze controles zullen gebeuren in samenwerking met de Gewestelijke inspectiediensten Mobiliteit.

10.000 controles voor alle sectoren samen in 2018

“De sociale inspectiediensten zullen in 2018 in het kader van hun samenwerking binnen de arrondissementele cellen 10.000 controles uitvoeren, waarbij de minimumdoelstelling per sector (met uitzondering van de transport) gelijk is aan deze van het actieplan 2017.

De controles worden steeds gerichter en effectiever dankzij het intensieve gebruik van datamining. Er worden zoals eerder beschreven een minimum aantal controles per sector vastgelegd.”

Sociale flitscontroles

In 2018 zullen de arrondissementele cellen verder niet alleen onaangekondigde controles uitvoeren, maar zich tevens verder toespitsen op de zgn. “sociale flitscontroles”. Net zoals in 2017 zullen de sociale inspectiediensten, desgevallend bijgestaan door andere inspectiediensten (FOD Mobiliteit, Gewestelijke inspectiediensten, FOD Financiën,…) en justitie en politie, in de fraudegevoelige sectoren ook aangekondigde controles uitvoeren.

Dergelijke controles hebben voornamelijk een informatief en preventief karakter en worden voorafgaand gepubliceerd op de website van de SIOD en meegedeeld aan de sociale partners. Het informatieve en preventieve karakter neemt uiteraard niet weg dat de inspectiediensten, bij vaststellingen van zwaarwichtige inbreuken, ook tijdens deze flitscontroles kordaat zullen optreden en indien nodig verbaliseren.

In 2018 zullen flitscontroles georganiseerd worden in de Taxi- en vervoerssector op 16 november 2018.

De controles worden voorafgaandelijk en tenminste 2 weken vóór de controle gepubliceerd op de website van de SIOD (www.siod.belgie.be). Gelijktijdig zijn er ook checklists ter beschikking op de website van de SIOD, zodat de werkgevers en zelfstandigen zelf al kunnen nagaan wat er gecontroleerd kan worden.

 

Top