GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

3-7-2017 - Openbaar vervoer op maat besproken in Vlaams Parlement

Taxi’s en VVB gaan in de toekomst ingezet worden voor het nieuw netwerk van vervoer op maat. Minister Weyts gaf hierover meer duidelijkheid op 29 juni in het Vlaams Parlement 

De taxi’s en VVB gaan in de toekomst ingezet worden voor het nieuw netwerk van vervoer op maat, dat momenteel al via 3 proefprojecten in een opstartfase zit.

In het Vlaams Parlement antwoordde Minister Weyts op 29 juni een vraag van Marino Keulen daarover.

In zijn antwoord geeft de minister aan dat taximaatschappijen, ondernemingen van verhuur van voertuigen met bestuurder en andere ondernemingen die vervoerdiensten aanbieden, zullen kunnen intekenen op een bestek van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Zo moet er een pool aan dienstverleners met voertuigen 8+bestuurder ontstaan waarmee het vervoer op maat kan worden georganiseerd.

Wat de regie va het vervoer betreft, is er nog geen duidelijke keuze gemaakt. Maar de huidige versnipperde centrales (MAV, Belbuscentrales , andere ) zullen geïntegreerd worden. En de minister sluit niet uit dat de aansturing door één mobiliteitscentrale voor heel Vlaanderen zal georganiseerd worden.

U vindt hieronder de volledige vraag en het volledige antwoord.

 


 

Vraag van 2 mei 2017 van MARINO KEULEN over de organisatie van de verschillende openbaar vervoersnetten: Kernnet, aanvullend net en vervoer op maat:

Na de commissievergadering van 20 april 2017 heeft de minister de eindpresentatie van Deloitte en TML over de “Onderbouwing en financiering kernnet en bredere marktwerking aanvullend net” bezorgd aan alle commissieleden. Vier mogelijke scenario’s voor de opbouw van het kernnet, aanvullend net en vervoer op maat worden daar specifiek in besproken.

De studie stelt dat scenario 2 het meest wenselijk is binnen het huidige exploitatiebudget. Hierbij voorziet men (op basis van een foto uit 2015) dat ongeveer 10% van het aanbod behoort tot het kernnet, 40% tot het aanvullend net en 50% tot het vervoer op maat. Zeker voor het vervoer op maat zal er een inhaalbeweging moeten volgen, daar er vandaag een versnipperd aanbod is dat mogelijk ook niet  aan  de volledige vraag zal kunnen voldoen.

1. Op welke wijze gaat men binnen de vier proefregio’s, op basis van deze studie, het vervoer op maat organiseren en uittekenen? Welke expertise, behalve die vanuit De Lijn en het departement Mobiliteit en Openbare Werken, zal daarbij betrokken worden?

2. Tijdens de commissievergadering van 20 april jl. antwoordde de minister op een vraag om uitleg van Annick De Ridder dat er in een budget voorzien wordt voor de vervoerregioraden en dat er kan begonnen worden met experimenteren.

Welke externe partners zullen nu worden aangeschreven (buiten de taxisector, want het lijkt een evidentie dat die een rol gaat spelen in het vervoer op maat)?

3. In de studie komen ook de versnipperde centrales bij het huidige vervoer op maat aan bod (belbussen, DAV, MAV, MMC, leerlingenvervoer …). Daar wordt echter geen conclusie aan vastgeknoopt. Is het de bedoeling dat er één centrale komt binnen de vervoerregio of zullen de verschillende centrales naast elkaar blijven bestaan onder de centrale regie van het departement en de vervoerregioraden?

 

ANTWOORD BEN WEYTS, VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT

 

1. In de proefregio’s wordt in de eerste plaats een vervoersplan (mobiliteitsplan) opgemaakt, waarin alle vervoerslagen aan bod komen en waaruit de vervoersvraag ten aanzien van het vervoer op maat kan worden gedestilleerd.

De vervoerregio’s en het Beleidsdomein worden daarbij ondersteund door consultancy opdrachten en door kennisdeling met externen. Daarbij kan worden verwezen naar de benchmarkstudie die Deloitte recent heeft uitgevoerd in het kader van de opdracht “onderbouwing en financiering kernnet en bredere marktwerking aanvullend net” en wordt kennis uit buitenlandse ervaringen gedeeld, opgedaan via bedrijfsbezoeken of bezoeken aan instellingen en organisaties.

Binnen de vervoerregioraad zal er daarnaast ook aandacht zijn voor het voor- en natransport, waarmee combimobiliteit wordt gestimuleerd.

2. Het departement Mobiliteit en Openbare Werken zal een bestek in de markt plaatsen waarop taximaatschappijen, ondernemingen van verhuur van voertuigen met bestuurder en andere ondernemingen die vervoerdiensten aanbieden, kunnen intekenen, zodat er een pool aan dienstverleners met voertuigen 8+bestuurder ontstaat waarmee het vervoer op maat kan worden georganiseerd. Elke persoon of onderneming die beantwoordt aan de voorwaarden die in het bestek zijn omschreven, zal zich kandidaat kunnen stellen om een rol op te nemen in de exploitatie van het vervoer op maat.

3. Momenteel wordt gewerkt in de context van proefregio’s. de uitdaging ligt er in om - gebruik makend van het bestaande aanbod - een verbeterd vervoer op maat aan te bieden. Het departement i.s.m. De Lijn werken momenteel haalbare scenario’s uit, waarbij de bestaande centrales (MAV, Belbuscentrale van De Lijn, andere initiatieven) kunnen worden ingeschakeld voor de aansturing van het vervoer op maat. Op die manier zal ter zake relevante ervaring worden opgedaan. Bij de  globale uitrol van het systeem is het mogelijk dat deze aansturing door één mobiliteitscentrale voor alle vervoerregio’s zal gebeuren. Momenteel worden hiertoe verschillende concepten ontwikkeld.

Top