GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

27-6-2017 - Sociaal akkoord 2017-2018 ondertekend door de sociale partners

Vakbondsorganisaties (ABVV-BTB, ACV-Transcom) en GTL hebben op 26 juni 2017 een nieuw sociaal akkoord ondertekend. Dit moet nog omgezet worden in cao's, maar u vindt hier al een overzicht van de maatregelen.

 

 

Protocolakkoord 2017-2018 tussen GTL, ABVV-BTB, ACV-Transcom d.d. 26 juni 2017;

 

Werknemers (ABVV-BTB, ACV-Transcom) en werkgevers (GTL) gaan akkoord met volgend onderstaand sociaal akkoord.

 

VERHOGING VAN DE KOOPKRACHT

De maximale marge voor loonkostenontwikkeling voorzien door de NAR-cao nr. 119 wordt als volgt ingevuld:

a) Een verhoging van de effectieve lonen en van de baremalonen met 0,6 % vanaf 1 juli 2017. 

Dat wordt als volgt ingevuld :

i)  Taxichauffeurs :

(1)   Een verhoging met 0,6 % van de coëfficiënt die als basis dient voor de berekening van het loon van de chauffeurs (aanpassing van de coëfficiënt  in de CAO van  22 september 2008).

(2)   Verhoging met 0,6 % van het gewaarborgd gemiddeld minimum inkomen dat gewaarborgd wordt aan de chauffeurs (Toepassing van een verhoging van 0,6 % op het GGMMI gesloten in de Nationale Arbeidsraad voor de categorie van de werknemers die minstens 20 jaar oud zijn en die een anciënniteit in de onderneming van ten minste één jaar tellen.).

(3)   De verhoging met 0.6% wordt eveneens toegepast voor de berekening van het loon bij gebrek aan voertuig en de overuren.

ii)  Chauffeurs van de diensten voor verhuur van voertuigen met bestuurder (VVB):

Een verhoging met 0,6 % van de effectieve lonen en baremalonen die vastgelegd zijn in de CAO van 19 april 2012.

iii)  Garagepersoneel taxi en VVB :

Een verhoging met 0,6 % van de effectieve lonen en baremalonen die vastgelegd zijn in de CAO van 19 april 2012.

 

b) Invoering pensioenplan     

Verhoging van de werkgeversbijdrage aan  het Sociaal Fonds voor de taxiondernemingen en diensten voor de verhuur van voertuigen met een chauffeur met  0,5 % op 1 juli 2017 voor de invoering van een sectoraal pensioenplan voor de werknemers van de sector.

TIJDSKREDIET - LANDINGSBANEN


De bestaande cao zal voor de periode 2017-2018 worden aangepast conform de NAR-cao nr. 127, waardoor de leeftijdsgrens op 55 jaar gebracht wordt voor de arbeiders die hiervoor in aanmerking komen


AFSCHAFFING ECOCHEQUES IN 2019. MIDDELEN GAAN NAAR SECTORAAL PENSIOENFONDS

De cao van 19 januari 2017 zal worden opgezegd door de sociale partners.

De werkgeversbijdrageverhoging aan het Sociaal Fonds met 0,5%, die voorzien werd door het protocolakkoord 2015-2016 voor de financiering van de écocheques, wordt toegewezen aan het Sectoraal pensioenfonds vanaf 1 januari 2018.

GESCHENKCHEQUES

Verlenging van de bestaande cao voor 2017 en 2018: betaling door de werkgevers en terugbetaling door het Sociaal Fonds.

TOEKENNINGSVOORWAARDEN GEWAARBORGD GEMIDDELD INKOMEN (TAXI)

Art. 7 van de bestaande cao wordt geschrapt, waardoor het GGMMI wordt gewaarborgd vanaf de eerste maand.

WERKGROEPEN KWALITATIEVE ASPECTEN VAN HET WERK

Engagement van de sociale partners om werkgroepen samen te stellen met input van technische specialisten van het Sociaal Fonds om maatregelen uit te werken inzake instroom van jongeren, werkbaar werk, re-integratie van langdurig zieken, enz.

Gedaan te Brussel op 26 juni 2017

Top