GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

23-6-2017 - Tarieven van minnelijke schikkingen voor verkeersovertredingen met 33 % verhoogd

Het College van procureurs-generaal acht het noodzakelijk om ook de tarieven van de minnelijke schikkingen vanaf 1 mei 2017 aan te passen. De meeste tarieven stijgen ongeveer met 33%.

Tarieven van minnelijke schikkingen voor verkeersovertredingen met 33 procent verhoogd

Vanaf 1 januari 2017 verhoogden de opdeciemen voor strafrechtelijke geldboeten met 33%. Vanaf 1 mei 2017 stegen ook de tarieven voor onmiddellijke inning en consignatie voor overtredingen op de Wegverkeerswet en de uitvoeringsbesluiten ervan met 5%. Als gevolg van die twee wijzigingen acht het College van procureurs-generaal het noodzakelijk om ook de tarieven van de minnelijke schikkingen vanaf 1 mei 2017 aan te passen. De meeste tarieven stijgen ongeveer met 33%.

De richtlijnen inzake de tarieven van de minnelijke schikkingen dragen bij tot een eenvormig opsporings- en vervolgingsbeleid inzake verkeersmisdrijven. Ze houden nadere toelichtingen in betreffende de “minnelijke schikking” als modaliteit om inbreuken te beteugelen op de (uitvoeringsbesluiten van de) Wegverkeerswet. De richtlijnen doen echter geen afbreuk aan de beoordelingsbevoegdheid van de procureur des Konings, die oordeelt over de opportuniteit van de vervolging, overeenkomstig artikel 28quater van het Wetboek van strafvordering.

In de praktijk wordt de minnelijke schikking voorgesteld wanneer het openbaar ministerie oordeelt om de overtreder niet meteen te dagvaarden op de rechtbank wanneer de onmiddellijke inning niet wordt betaald of wanneer er geen onmiddellijke inning wordt voorgesteld.

Bevel tot betalen

Opvallend: het bedrag van de minnelijke schikking voor overtredingen van de eerste graad (waartoe ook over overtredingen inzake de al dan niet commerciële inschrijving behoren) en tweede graad en de snelheidsovertredingen ligt hoger dan het wettelijk bepaalde bedrag van het bevel tot betalen.

Het bedrag van het bevel tot betalen is immers vanaf 1 juli 2017 vastgelegd op het bedrag van de onmiddellijke inning, verhoogd met 35%.

Neem bijvoorbeeld een overtreding van de eerste graad: bij onmiddellijke inning betaalt de overtreder 58 euro, bij een minnelijke schikking 85 euro en bij een bevel tot betalen 78 euro. De toekomst zal uitwijzen of het hier om een materiële vergissing gaat dan wel een voorteken is dat het bevel tot betalen in de praktijk niet zal worden toegepast.

 

Meer informatie en een overzicht van de voornaamste tarieven vindt u hier.

 

Top