GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

2-6-2017 - Advies Mobiliteitsraad over de conceptnota hervorming Vlaamse taxiregelgeving

​De Mobiliteitsraad van Vlaanderen (MORA) maakte op 5 mei 2017 zijn  advies over de conceptnota 'Hervorming Vlaamse Taxiregelgeving' over aan de Regering

De conceptnota ‘Hervorming Vlaamse taxiregelgeving’ focust op het bezoldigd niet-geregeld personenvervoer. De MORA vindt de conceptnota een goede eerste aanzet voor het maatschappelijk debat over de innovatie en hervorming van het collectief personenvervoer. De keuze voor een conceptnota zorgt ervoor dat er ruimte is voor een maatschappelijk debat met het Vlaams Parlement en het mobiliteitsmiddenveld.

De Mobiliteitsraad ontwaart echter twee maatschappelijke breuklijnen die aan een grondiger debat moeten worden onderworpen alvorens de principes van de conceptnota kunnen worden omgezet in regelgeving. Het veranderende verwachtingspatroon van de reiziger en de innovatieve ontwikkelingen binnen het collectief personenvervoer zijn belangrijke aandachtspuntten in dit sterk veranderende landschap.

In het advies formuleert de raad reflecties op de krijtlijnen zoals die zijn geformuleerd in de conceptnota aan de Vlaamse regering. Deze reflecties nemen de vorm aan van vijf maatschappelijke uitgangspunten voor de hervorming van het collectief personenvervoer en het taxivervoer.

De MORA engageert zich om het platform te zijn voor verdere consultatie en participatie rond de hervorming van de Vlaamse taxiregelgeving en de bijhorende maatschappelijke discussie. Een uitgebreide evaluatie van de bestaande taxiregelgeving is hierbij cruciaal.

Ten slotte staat de MORA in zijn advies stil bij het participatie- en evaluatietraject van de taxiregelgeving en benadrukt hij het belang van goed overleg met het Brussels Hoofdstedelijk gewest en de vervoersoperatoren.

Bron: MORA

De tekst van het advies vindt u hier:  

2017 MORA Advies conceptnota hervorming Vlaamse taxiregelgeving (464.69 KB)

Naast de sociale partners en de verschillende mobiliteitsorganisaties nam ook GTL regelmatig deel aan het overleg binnen de MORA bij het totstandkomen van dit advies.

De Vlaamse regering zal na dit en andere adviezen dat het ingewonnen heeft (ook vanwege GTL, van de Vereniging van Steden en Gemeenten en van de vakbondsorganisaties), haar hervormingsplannen nu verder uitwerken en voorleggen aan het Vlaams Parlement.

Minister Weyts h'eeft de administratie de opdracht gegeven om reeds bepaalde zaken concreter op papier te zetten.

Vetrekpunt blijft de conceptnota zoals goedgekeurd door de Vlaamse Regering, waarbij ook de adviezen van MORA en VVSG in deze oefening meegenomen worden. Aan de administratie werd gevraagd  om hierover tegen eind september een voorstel aan te leveren.

Op basis daarvan zal dan de consultatie-oefening worden verder gezet met alle betrokken stakeholders.

Ondertussen wordt ook overleg gevoerd met de Brusselse en recent ook met de Waalse overheid, waar eveneens hervormingsplannen op tafel liggen.

Top