GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

24-3-2017 - Conceptnota 'Hervorming Vlaamse taxiregelgeving' goedgekeurd

De nota is in eerste lezing goedgekeurd door de Vlaamse Regering en moet nog voor verder advies voorgelegd worden

 

Omdat de huidige Vlaamse taxiregelgeving dateert van 2001 en volgens de regering te weinig houvast zou bieden om een goede invulling te geven aan de maatschappelijke vraag naar vernieuwing en meer flexibiliteit wenste de regering de wetgeving te hervormen.

De Vlaamse Regering keurde vandaag  een conceptnota 'Hervorming Vlaamse taxiregelgeving' goed. Minister Weyts gaf aan dat de “Doelstelling van die geplande hervorming van de Vlaamse taxiwetgeving is in eerste instantie om de taxi meer als aantrekkelijk en toegankelijk vervoersmiddel op de kaart te zetten. De modernisering beoogt het evenwicht tussen innovatie en flexibiliteit enerzijds en normering anderzijds te behouden. Er wordt heengestapt in het verhaal van de vernieuwing zonder daarbij elementen zoals kwaliteit, veiligheid, betaalbaarheid en socio-economische impact uit het oog te verliezen.”


Over deze nota zal nog verder het advies ingewonnen worden van de Vlaamse Mobiliteitsraad  (MORA ) en van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeente (VVSG).


Er worden ook nog consultaties met GTL en de sociale partners verwacht
, alvorens tot de concrete uitwerking van een nieuw regelgevend kader over te gaan.

"De Vlaamse minister bevoegd voor mobiliteit wordt belast met de uitwerking van een nieuw regelgevend kader, na consultatie van de betrokken stakeholders".

GTL gaat op korte termijn een interne werkgroep samenroepen om de conceptnota kritisch te bekijken en na te gaan waar aanpassingen nodig zijn.

Want de conceptnota vertoont volgens onze groepering nog een aantal belangrijke hiaten. 

 
Top