GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

2-3-2017 - Minister Ben Weyts werkt aan conceptnota voor nieuwe regelegeving Taxi/VVB

Principe ‘gelijke wetten voor gelijk werk’ is daarvan een uitgangspunt.

Vlaams Minister voor mobiliteit Ben Weyts antwoordde in januari op een schriftelijke vraag van Vlaams parlementslid Mathias de Clerck  over de vooruitgang met de aangekondigde conceptnota voor nieuwe regelgeving voor de taxisector en de verhuurdiensten met bestuurder.

Een delegatie van GTL werd ondertussen tweemaal door de  kabinetschef van minister Weyts ontvangen in februari, om er kennis te nemen van de basisprincipes van de conceptnota van de minister en om hierover van gedachten te wisselen.

 

Het antwoord van januari  van de minister op de parlementaire vraag, vindt u hieronder:


1.
Het proces is gestart met de goedkeuring van de resolutie 301 (2014-2015) waarin het Vlaams Parlement vraagt de regelgeving inzake het betalend personenvervoer te actualiseren.


Het overleg loopt sindsdien, doch de businessmodellen van de verschillende vervoerders zijn sterk verschillend. Dit is ook de reden waarom het overleg en de opmaak van de beleidsteksten de nodige tijd in beslag neemt.

2. Ik heb overleg gehad met de bestaande taxisector, Uber, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten en de steden Antwerpen en Gent.


3. Ik grijp de hervorming van de Vlaamse taxiregelgeving aan om de taxi meer als aantrekkelijk en toegankelijk vervoersmiddel op de kaart te zetten. 

Aanpassingen moeten in de eerste plaats een kwaliteitsvolle, veilige en betaalbare dienstverlening garanderen, in het belang van de klant.  

Een versoepeling van de huidig regelgeving moet het mogelijk maken om nieuwe vervoersconcepten toelaten tot de markt, hetgeen de bestaande actoren zal stimuleren om een meer innovatieve  bedrijfsvoering na te streven.  

We maken tegelijkertijd ook werk van de vereenvoudiging van de bestaande regelgeving en vergunningsstelsels waarbij het principe ‘gelijke wetten voor gelijk werk’ het uitgangspunt vormt.

4. Van zodra een politiek akkoord is bereikt over de grote principes van de nieuwe taxireglementering en er een volgende consultatieronde met de verschillende stakeholders heeft plaats gehad, wordt de conceptnota voorgelegd aan de Vlaamse Regering. In functie van de vorderingen wordt bekeken of een apart decreet wordt uitgewerkt, dan wel of de koppeling wordt gemaakt met het decreet basisbereikbaarheid dat zal worden opgesteld in navolging van de lopende proefprojecten ter zake. Verwacht wordt dat de eerste teksten van het decreet basisbereikbaarheid in het voorjaar 2018 zullen besproken worden.

5. De vervoerregioraad heeft als opdracht om onder andere invulling te geven aan van het vervoer op maat (first en last mile). De gemeenten maken deel uit van de vervoerregioraad en zullen dus altijd betrokken zijn bij de invulling ervan.
 

Voor het opstellen van het mobiliteitsplan zal worden gewerkt met verschillende klankborgroepen. De verschillende stakeholders, zoals onder andere de vervoerders, maken hier deel van uit.

 

 

Top