GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

5-1-2017 - Een nieuw jaar, tijd voor een balans!

Bij het begin van het jaar kijken we ook naar enkele uitdagingen die ons te wachten staan.

Maart 2016: de aanslagen

Het jaar 2016 was bijzonder getekend door de aanslagen in de nationale luchthaven en in Brussel. De bedrijven die daar actief waren, hebben de gevolgen zwaar ondergaan. Sommigen hebben het allemaal ook van zeer dichtbij beleefd. Chauffeurs werden plots economisch werkloos, de activiteit viel enkele weken quasi volledig stil en het heeft maanden geduurd om terug naar een normaal ritme te evolueren.

Naast de lokale taxichauffeurs, ondervonden ook vele luchhavenvervoerdiensten en het taxivervoer naar de luchthavens veel problemen: langdurige afschaffing van parkingmogelijkheden, altijd maar nieuwe regels voor drop-off van klanten…

GTL heeft samen met de andere meest getroffen sectoren (horeca, vervoer) mee onderhandeld voor tijdelijke maatregelen voor de bedrijven om de moeilijke tijden te overleven.

Maar we onthouden vooral  de spontane solidariteitsacties in dergelijke crisismomenten, waar taxi- en VVB bedrijven zo goed in zijn!

 

Nieuwe hypes

Er werd steeds meer gesproken over de nieuwe “Deeleconomie”: de regering wilde daarvoor zelfs een nieuw wettelijk en fiscaal gunstiger statuut ontwikkelen. Bij gebrek aan een correcte definitie van wat onder deeleconomie moet verstaan worden, is de stap snel gezet naar het leveren van alternatieve diensten: taxi (UberPop), hotelkamers (Airbnb) en andere, zonder de geldende regels voor die beroepen na te leven.

Het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek formuleerde op 19 mei een negatief advies over het nieuw statuut voor werken die via zogenaamde “deeleconomie-platformen" aangeboden worden.

 

Perceptie en imago verbeteren

De taxisector wordt dikwijls onterecht afgeschilderd als een klassieke, traditionele of ouderwetse sector.

Uber, een wereldspeler die gefinancierd wordt door grote durfinvesteerders - maar ondertussen al jaren met zwaar verlies werkt- wordt  gezien als hèt symbool van die “nieuwe economie”.

Samen met de sociale partners werd een tegenoffensief gevoerd tegen de vooroordelen, waarbij regelmatig opnieuw moet aangetoond worden dat de taxi- en VVB-bedrijven al jaren mee aan de top van de innovatie staan.

Die strijd moet absoluut verder gezet worden.

Ook op internationaal vlak wordt door de International Road Transport Union hard gewerkt aan het verbeteren van die perceptie van de taxisector. Veel initiatieven van de IRU draaien rond innovatie, de taxi van de toekomst, de ontwikkeling van een uniek wereldnetwerk van taxi-apps,…

In 2016 ontstonden eerste twijfels over het duurzame karakter van Uber, dat voor een tweede opeenvolgende jaar met zwaar verlies moest afsluiten: 3 miljard dollar verlies op een jaaromzet van 5,5 miljard…

 

Uitdagingen nog steeds groot in 2017

Het zal in 2017 nog niet een terugkeer naar rust en stabiliteit zijn, want  de uitdagingen blijven belangrijk.

We wachten binnenkort op een uitspraak van het Europees Hof over de nieuwe internetplatformen van het Uber-type: zijn dit gewoon internetbedrijven of moeten deze beschouwd worden als echte vervoeraanbieders, die dan ook de regels van vervoeraanbieders moeten naleven?

De taxi- en VVB-wetgeving wordt door de 3 gewestregeringen van dit land aan een grondige screening onderworpen en men mag in de loop van 2017 ontwerpteksten verwachten voor decreetwijzigingen.

Het is essentieel dat de hervormingen op een goede visie steunen. En dat gestreefd wordt naar eerlijke concurrentie op de markt (een level playing field: met dezelfde spelregels voor al wie dezelfde diensten aanbiedt op de markt).

 

Hervorming wetgevend kader niet-dringend zittend ziekenvervoer

Momenteel wordt het aangepast vervoer door verschillende spelers naast elkaar aangeboden: VVB, taxi’s, ambulances, DAV’s, minder mobielen centralen, enz…

In Vlaanderen vroeg het Parlement aan de regering om een nieuw wetgevend kader hiervoor te uit te werken.

GTL tracht in overleg met BELGAMBU, de federatie van ambulancebedrijven, tot een eensgezind standpunt te komen over dit niet-dringend zittend ziekenvervoer.

De regering wil een slimme kilometerheffing voor personenwagens, als instrument om de congestie aan te pakken. Vandaag is de kilometerheffing enkel van toepassing op vrachtwagens van meer dan 3,5 ton. Het Vlaams Departement Mobiliteit en Openbare Werken laat momenteel een studie uitvoeren om een plan van aanpak uit te werken.

De overheid heeft het over een budget-neutrale operatie, omdat de heffing in de plaats van de verkeersbelasting zou komen. Maar GTL wil niet dat de taxi- en VVB-bedrijven daar de dupe van worden, want zij zijn nu vrijgesteld van de verkeersbelasting, wat hun diensten betaalbaar moet houden. Het kan niet zijn dat ook zij in de toekomst een kilometerheffing zouden moeten betalen. Dat zou een regelrechte ramp zijn, want de taxi- en VVB-voertuigen leggen bijzonder veel kilometers af!

 

Nieuw netwerk van openbaar vervoer op maat wordt een belangrijke markt

In Vlaanderen gaat de privatisering van het openbaar vervoer en de bijhorende saneringen in het openbaar vervoersaanbod, gepaard met de invoering van een nieuw aanvullend netwerk van vraagafhankelijk openbaar vervoer op maat, met taxi’s en VVB.

De overheid wil het meest efficiënte vervoermiddel inzetten voor openbaar vervoer en de minibusjes voor collectief vervoer en taxivoertuigen gaan daarrin een belangrijkere rol vervullen.

In vervoerregio's in Vlaanderen worden momenteel pilootprojecten opgestart.  Dat willen wij van zeer dichtbij mee opvolgen!

 

Luchtvervuiling bestrijden: Elektrische taxi's zijn de toekomst

Taxi’s vertegenwoordigen een belangrijk deel van het verkeer in de steden, en dus ook van de uitstoot. Van Europa moeten we die in de komende jaren grondig inperken.

Daarom willen we samen met de steden en de industrie ijveren voor de installatie van elektrische laadpalen, op gepaste locaties. De evolutie naar e-taxi’s is ingezet in Europa en zij is onomkeerbaar.  De taxi’s kunnen zich best voorbereiden, willen zij welkom blijven in de steden, die nu steeds vaker lage emissiezones en autoluwe zones invoeren. Taxi's moeten een ideaal/milieuvriendelijk alternatief blijven, om particuliere voertuigen te helpen terugdringen.

GTL streeft samen met de Vlaamse Overheid, de Bond Beter Leefmilieu, de industrie en de grootste Vlaamse steden, naar 10 % van de taxivloot in Vlaanderen elektrisch in 2020. Tegen dan moeten voertuigen met betere batterijen aangeboden worden, die ook meer geschikt zijn voor taxidiensten.

Dit zijn maar enkele van de vele uitdagingen waar we allen voor staan:  2017 brengt nog veel nieuws!

We wensen resoluut er het beste van te maken.

 

Top