GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

29-1-2016 - Nieuw sociaal akkoord 2015-2016 voor de taxi- en vvb-sector ondertekend

Werknemers (ABVV-BTB, ACV-Transcom) en werkgevers (GTL) gingen op 26 januari 2016 akkoord met een nieuw sociaal akkoord. Dit moet nog omgezet worden in cao's om effectief van kracht te zijn maar u vindt hier al een overzicht van de maatregelen die beslist werden. 

1. Geschenkencheques: verlenging van de bestaande cao voor 2016: betaling door de werkgevers in december en mogelijkheid voor de werkgevers om aan het Soiaal Fonds de terugbetaling van de nominale waarde van de cheques te vragen.


2. Een werkgroep zal samengesteld worden met het oog op de oprichting van een sectoraal pensioenstelsel in de toekomst (tweede pijler) wanneer de loonnorm het zal toelaten.


3. Toekenning van ecocheques aan de werknemers in juni volgens de volgende modaliteiten:


Anciënniteit in het bedrijf van minimum 6 volledige kalendermaanden op 1 juni van het toekenningsjaar.

• De cheques moeten betaald worden door de werkgevers aan hun werknemers in juni van het toekenningsjaar op basis van de prestaties in de referentieperiode (periode van 12 maanden die loopt vanaf 1 juni van het voorgaande kalenderjaar tot 31 mei van het lopende jaar). Bij de berekening houdt men rekening met gelijkgestelde dagen zoals vermeld in CAO 98.

• De werkgevers kunnen achteraf de terugbetaling van de zichtwaarde van de uitbetaalde ecocheques aanvragen bij het Sociaal Fonds voor de Taxi en VVB.

• Bedrag van de ecocheques :

1) Per volledig kalendermaand van de referentieperiode, in een arbeidsregeling van minimum 20 uur/week: 10 € per volledige kalendermaand (gepresteerd of gelijkgesteld). Bedrag voor een volledig jaar: € 120

2) Per volledige kalendermaand van de referentieperiode, in een arbeidsregeling van minder dan 20 uur/week: 5 € per volledige kalendermaand (gepresteerd of gelijkgesteld). bedrag voor een volledig jaar: € 60

 

Over de berekeningsmethode en toekenningsvoorwaarden van deze ecocheques bestaat momenteel nog enige onzekerheid op juridisch vlak en deze zullen pas definitief gekend zijn na ondertekening van de CAO

 

4. Bijdrage aan het Sociaal Fonds


Voor de financiering van de terugbetaling van de ecocheques, wordt de bijdrage aan het sociaal fonds met 0,5 % op de bruto loonmassa verhoogd.

5. Verhoging ARAB – vergoeding:

Taxi: Het percentage voor de berekening van de ARAB-vergoeding wordt verhoogd van 4 naar 4,1% van de recette (excl. BTW)
Het minimumbedrag wordt op 5,15 €/dag gebracht


VVB: Het forfaitair bedrag per uur wordt verhoogd met 0,036 €

 

6. Een vakbondsafvaardiging wordt ingericht in de bedrijven die minimum 50 VTE’s tewerkstellen. De organisatie van deze vakbondsafvaardiging zal conform zijn aan het protocolakkoord van 2011-2012.

 

7. Gewaarborgd minimum inkomen voor taxichauffeurs: De bestaande cao zal aangepast worden in volgende zin:

Voortaan zal het gewaarborgd minimumloon aan de taxichauffeursmet minder dan 3 maand anciënniteit altijd moeten uitbetaald worden behalve in het geval van punten 2-3-4-7 van de betsaande cao:

  • Te laat komen
  • Een of meer onverantwoorde afwezigheden
  • Vroegtijdig vertrekken
  • Vervalste rittenbladen

 

Let wel: dit akkoord moet nog vertaald worden in cao's.

Top