GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

12-9-2012 - Opgelet: Alle geïnstalleerde taxameters moeten gekeurd zijn

Alle taxameters moeten een keuring ondergaan hebben door een erkende keuringsinstelling en daarna opnieuw om de 4 jaar (alsook na iedere tariefwijziging).

We herinneren de leden eraan dat al de taxameters die zij in gebruik hebben, een keuring met herijk moeten ondergaan hebben door een hiervoor erkende keuringsinstelling (Koninklijk besluit van 28/9/2010 betreffende de installatie en de delegatie van de herijkverrichtingen van de taxameters).

Indien dat nog niet gebeurd is, dan wordt het toch tijd om zich in orde te zetten.

Bovendien moeten de taxameters ook een periodieke herijk ondergaan (om de 4 jaar) alsook een herkeuring na iedere verbreking van de verzegeling.
 
Bij controles (bijvoorbeeld door de Politie, Metrologische dienst,...) kan eenvoudig nagegaan worden of het verplichte opschriftenplaatje door de installateur op een zichtbare plaats in het motorcompartiment van het voertuig aangebracht werd.
Om het aanvaardingsmerk bij herijk te verkrijgen moeten de taxameters, na installatie, voldoen aan de voorschriften zoals bepaald in het Koninklijk besluit en zijn bijlagen:

§ 3. Voorafgaand het gebruik van de taxameter brengt de keuringsinstelling de verzegelingmerken aan in overeenstemming met de bepalingen voorzien in bijlage 2 van dit besluit.

§ 4. De eerste herijk wordt uitgevoerd door een erkende keuringsinstelling na de installatie en vóór de indienststelling.
Art. 4. De herijk bepaald in artikel 3 gebeurt om de vier jaar. Indien de geldigheid van het ijkmerk de vervaldag nadert, legt de gebruiker van de taxameter zijn werktuig aan een erkende keuringsinstelling voor om de herijk te laten uitvoeren.

Samengevat

Alle taxameters in België moeten sinds 1/1/2011 (datum in voege treden van het KB) een controle op de ijking door een erkende controle-organisme ondergaan hebben en daarna minstens om de 4 jaar (maar in de praktijk ook na herstellingen, tariefwijzigingen, enz…).

In de praktijk was dat tegen 1/1/2011 niet haalbaar omdat er nog geen organismen erkend waren. Maar nu zijn er al 4 erkend:
 
Momenteel zijn enkel de volgende bedrijven erkend voor het uitvoeren van controles op de ijking van taxameters:
 
Procedures voor de verzegeling - tariefwijzigingen

Bijlage 2 van het Koninklijk besluit omschrijft de procedures voor de verzegeling:

We vestigen hier uw aandacht op de volgende zin:
 
“De verzegelingen moeten zodanig worden aangebracht dat het onmogelijk is zonder verbreking van de verzegeling wijzigingen aan te brengen in de taxameter waardoor de meeteigenschappen (constante K van het toestel) zouden kunnen worden gewijzigd.”
 
Momenteel wordt in vrijwel alle taxametertypes die in België gebruikt worden, naast de meeteigenschappen, ook de toegang tot de tijdsgegevens en tot de tariefwijzigingen mee verzegeld.
 
Men zit bijgevolg met 2 mogelijke scenario's:
 
1 ° de persoon die de tariefwijziging inbrengt is ook erkend als keuringsinstelling overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 28 september 2010 (BMI of Krautli of Metrotax of Varoco).
In dit geval hoeft de vervanging van de zegels geen extra kosten te betekenen.

of
 
2 ° de persoon die de tariefwijzigingen inbrengt is niet erkend als keuringsinstelling.
Indien het om een taxametermodel gaat waarbij de tijdsgegevens en de tariefgegevens mee achter de verzegeling komen (wat in de praktijk algemeen het geval is), dan moet na het inbrengen van de tariefwijzigingen nog een keuring uitgevoerd worden door een erkende keuringsinstelling. 
 
Voor meer informatie : Website van FOD Economie

 

Top